Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Změna zákona o posuzování shody zákonem č. 265/2017 Sb.

Změna zákona o posuzování shody zákonem č. 265/2017 Sb.

Změna zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody zákonem č. 265/2017 Sb. nabyla účinnosti 1. září 2017.
Zákon č. 265/2017 Sb. vkládá také změnu do zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky: v 5 §  Zabezpečení tvorby českých technických norem je nové ustanovení České agentury pro standardizaci (ČAS).

Změny zákona č. 90/2016 Sb. zákonem č. 265/2017 Sb.
V § 5 je zrušen text v odstavci č. 3:
Nařízením vlády mohou být stanoveny případy, ve kterých příslušný ústřední správní úřad může povolit uvést na trh a do provozu výrobek na území České republiky bez posouzení shody, pokud je použití výrobku v zájmu bezpečnosti nebo má sloužit k experimentálním účelům.
V § 14 odst. 2:
Prohlášení o shodě obsahuje údaje uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu, které jsou v závislosti na posuzovaném výrobku konkretizované nařízením vlády, a prvky stanovené v příslušných modulech posuzování shody, a musí být stále aktualizováno. Vyhotovuje se v českém jazyce a v úředních jazycích členských států v jazycích požadovaných členskými státy Evropské unie, v nichž je výrobek uváděn nebo dodáván na trh.
(pozn.: požadovaný jazyk členského státu pro vyhotovení EU prohlášení o shodě nemusí být nutně úředním jazykem daného státu)
V § 16 se rozšiřuje výkon státní správy pro Úřad:
vznáší námitky proti oznámením provedeným ostatními členskými státy Evropské unie
§ 27, § 27a, § 27b se doplňují základní ustanovení pro adaptaci níže uvedených přímo použitelných nařízeních EU, která 21. dubna 2018 ruší a nahrazují příslušné směrnice: směrnice Rady č. 89/686/EHS OOP, směrnice EP a Rady 2009/142/ES – spotřebiče plynných paliv a směrnice EP a Rady 2000/9/ES o lanových drahách pro dopravu osob včetně jejich citace v poznámkách pod čarou:
1) nařízením EP a Rady (EU) 2016/424 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES,
2) nařízením EP a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS a
3) nařízením EP a Rady (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv a o zrušení směrnice Rady 2009/142/ES
Lodní výstroj § 39 odst 2:
(2) Výrobce, který není usazen v Evropské unii, je povinen písemným pověřením jmenovat svého zplnomocněného zástupce. Pověření zplnomocněného zástupce obsahuje adresu, na níž jej lze kontaktovat.
(pozn: napravuje neúplnou transpozici směrnice 2014/90/EU – pověření musí být provedeno písemně a musí obsahovat adresu)
Lodní výstroj § 41 odst. 3 se rozšiřuje možnost doplnění značky shody el. identifikátorem:
Značka shody může být nahrazena nebo doplněna elektronickým identifikátorem, jsou-li splněny podmínky právních předpisů Evropské unie.
Tlaková zařízení § 43: se doplňuje pro účely posuzování shody pojem „uvedení do provozu“ – původní úprava zákona neobsahovala ve zvláštní části zákona o posuzování shody u jednotlivých výrobků definici „uvedení do provozu“.
Tlaková zařízení – vložen nový § 45a
§ 45a
Úřad může na základě odůvodněné žádosti povolit dodat na trh nebo uvést do provozu tlakové zařízení nebo sestavu, u kterých nebyla posouzena shoda, jestliže toto tlakové zařízení nebo sestava mají sloužit k experimentálním účelům.
Rádiová zařízení § 46: se doplňuje pro účely posuzování shody pojem „uvedení do provozu“ – původní úprava zákona neobsahovala ve zvláštní části zákona o posuzování shody u jednotlivých výrobků definici „uvedení do provozu“.
e) uvedením do provozu první použití rádiového zařízení konečným uživatelem
Měřidla § 48: se doplňuje pro účely posuzování shody pojem „uvedení do provozu“ – původní úprava zákona neobsahovala ve zvláštní části zákona o posuzování shody u jednotlivých výrobků definici „uvedení do provozu“.
§ 48
Pro účely posuzování shody měřidel se uvedením do provozu rozumí první použití měřidla určeného pro konečného uživatele k účelům, pro které bylo určeno.
Měřidla – původní odstavec § 48 je přečíslován na § 48a:
§ 48a
(1) Dovozce je povinen zajistit, aby výrobce provedl úkony stanovené v § 8 odst. 2 písm. a) rovněž před uvedením měřidla do provozu.
(2) Při postupu podle § 8 odst. 3 věty první dovozce nesmí uvést měřidlo ani do provozu.
(3) Při postupu podle § 9 odst. 1 jedná distributor s řádnou péčí i u měřidel jím uváděných do provozu. Distributor je povinen ověřit, zda měřidlo odpovídá požadavkům uvedeným v § 9 odst. 2 rovněž před jeho uvedením do provozu.
(4) Při postupu podle § 9 odst. 3 věty první distributor nesmí uvést měřidlo ani do provozu.
(5) Při postupu podle § 9 odst. 4 se povinnost distributora vztahuje i na měřidla, která uvedl do provozu.
Za oddíl 7 Měřidla je vložen nový oddíl 8 Váhy s neautomatickou činností s § 48b a oddíl 9 Zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu s § 48c:
§ 48b
Ministerstvo stanoví vyhláškou zóny tíhového zrychlení na území České republiky pro účely posuzování shody vah s neautomatickou činností.

§ 48c

Úřad může, pokud je to v zájmu bezpečnosti, na základě odůvodněné žádosti povolit dodat na trh nebo uvést do provozu bez posouzení shody
a) zařízení nebo ochranný systém určený k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, nebo
b) bezpečnostní, ovládací a regulační přístroj, který je určen k použití mimo prostředí s nebezpečím výbuchu, ale je nutný pro bezpečné fungování výrobků uvedených v písmenu a) nebo k jejich fungování přispívá.
§ 55 Společná ustanovení k přestupkům se upřesňuje projednávání přestupků jednak orgány dozoru (Česká obchodní inspekce a Drážní úřad v případě lanových drah) a Úřadem
Novým § 57a se zmocňuje ministerstvo k vydání vyhlášky zóny tíhového zrychlení na území České republiky pro účely posuzování shody vah s neautomatickou činností:
Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 48b