Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Systémy managementu»Posuzování shody

Posuzování shody

aktualizace 2017-11-01

EN/ISO norma

ČSN norma

STN norma

EN ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment - Vocabulary and general principles (ISO/IEC 17000:2004)

ČSN EN ISO/IEC 17000:2005 Posuzování shody - Slovník a základní principy (01 0106) (cs) náhled

STN EN ISO/IEC 17000:2005 Posudzovanie zhody. Slovník a všeobecné zásady
(ISO/IEC 17000:2004) (01 5202) (sk)

ISO/IEC 17007:2009 Conformity assessment - Guidance for drafting normative documents suitable for use for conformity assessment

ČSN ISO/IEC 17007:2012 Posuzování shody - Návod pro navrhování normativních dokumentů vhodných k použití pro posuzování shody
(01 5269) (cs) náhled

nezavedena

EN ISO/IEC 17011:2004 Conformity assessment - General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies
(ISO/IEC 17011:2004)

ČSN EN ISO/IEC 17011:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzující shodu (01 5258) (cs) náhled

STN EN ISO/IEC 17011 Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na akreditačné orgány akreditujúce orgány posudzovania zhody
(ISO/IEC 17011:2004) (01 5210) (sk)

EN ISO/IEC 17020:2012 Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection
(ISO/IEC 17020:2012)

ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody - Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci (01 5260) (cs) náhled

STN EN ISO/IEC 17020:2012 Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu
(ISO/IEC 17020:2012) (01 5260) (sk)

EN ISO/IEC 17021-1:2015 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems
(ISO/IEC 17021-1:2015)

ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 1: Požadavky (01 5257) (cs) náhled
Opr. 1:2016

STN EN ISO/IEC 17021-1:2015 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva. Časť 1: Požiadavky
(ISO/IEC 17021-1:2015) (en)
(01 5257)

ISO/IEC TS 17021-2:2012 Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems – Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems

ČSN P ISO/IEC TS 17021-2:2014 Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 2: Požadavky na odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů environmentálního managementu (01 5257) (cs) náhled

nezavedena

ISO/IEC TS 17021-3:2013 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems

 

ČSN P ISO/IEC TS 17021-2:2014 

Nahrazena:

ČSN ISO/IEC 17021-2:2017 Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu - Část 2: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci environmentálních systémů managementu

nezavedena

ISO/IEC TS 17021-4:2013 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 4: Competence requirements for auditing and certification of event sustainability management systems

nezavedena

nezavedena

ISO/IEC TS 17021-5:2014 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 5: Competence requirements for auditing and certification of asset management systems

nezavedena

nezavedena

ISO/IEC TS 17022:2012 Conformity assessment - Requirements and recommendations for content of a third-party audit report on management systems

ČSN P ISO/IEC TS 17022:2013 Posuzování shody - Požadavky a doporučení k obsahu zpráv z auditu systémů managementu třetí stranou (01 5266) (cs) náhled

nezavedena

EN ISO/IEC 17024:2012 Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons (ISO/IEC 17024:2012)

ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob (01 5258) (cs) náhled

STN EN ISO/IEC 17024:2013 Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu osôb
(ISO/IEC 17024:2012) (01 5258) (sk)

ISO/IEC 17025:2005 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
ISO/IEC 17025:2005/Cor 1:2006

EN ISO/IEC 17025:2005

AC:2006

V revizi:

ISO/IEC FDIS 17025

prEN ISO/IEC 17025

 

ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří (01 5253) (cs)

STN EN ISO/IEC 17025:2005 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií
(ISO/IEC 17025:2005,
ISO/IEC 17025:2005/Cor 1:2006 )
(01 5253) (sk)

ISO/IEC 17030:2003 Conformity assessment - General requirements for third-party marks of conformity

ČSN ISO/IEC 17030:2004 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na značky shody třetí strany (01 5262) (cs)
Změna Z1-9.09 náhled

STN EN ISO/IEC 17030:2009 Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na značky zhody tretej strany (ISO/IEC 17030:2003)
(01 5220) (sk)

EN ISO 17034:2016

ISO 17034:2016

General requirements for the competence of reference material producers (ISO 17034:2016)

ČSN EN ISO/IEC 17034:2017 Všeobecné požadavky na způsobilost výrobců referenčních materiálů

STN EN ISO 17034:2017Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na odbornú spôsobilosť výrobcov referenčných materiálov (01 5266), en

EN ISO/IEC 17040:2005 Conformity assessment - General requirements for peer assessment of conformity assessment bodies and accreditation bodies (ISO/IEC 17040:2005)

ČSN EN ISO/IEC 17040:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na vzájemné posouzení orgánů posuzujících shodu a na vzájemné posouzení akreditačních orgánů (01 5263) (cs) náhled

STN EN ISO/IEC 17040:2005 Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na posudzovanie rovnosti orgánov posudzovania zhody a akreditačných orgánov
(ISO/IEC 17040:2005) (01 5264) (sk)

EN ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment - General requirements for proficiency testing
(ISO/IEC 17043:2010)

ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti (01 5264) (cs) náhled

STN EN ISO/IEC 17043:2010 Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na medzilaboratórne skúšky (ISO/IEC 17043:2010)
(01 5257) (en)

EN ISO/IEC 17050-1:2010 Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 1: General requirements
(ISO/IEC 17050-1:2004, corrected version 2007-06-15)

ČSN EN ISO/IEC 17050-1:2011 Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecné požadavky (01 5259) (cs) náhled

STN EN ISO/IEC 17050-1:2012 Posudzovanie zhody. Vyhlásenie dodávateľa o zhode. Časť 1: Všeobecné požiadavky
(ISO/IEC 17050-1:2004)
(01 5259) (sk)

EN ISO/IEC 17050-2:2004 Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 2: Supporting documentation
(ISO/IEC 17050-2:2004)

ČSN EN ISO/IEC 17050-2:2005 Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 2: Podpůrná dokumentace (01 5259) (cs) náhled

STN EN ISO/IEC 17050-2:2005 Posudzovanie zhody. Vyhlásenie dodávateľa o zhode. Časť 2: Podporná dokumentácia
(ISO/IEC 17050-2:2004) (01 5259) (sk)

EN ISO/IEC 17067:2013 Conformity assessment - Fundamentals of product certification and guidelines for product certification schemes
(ISO/IEC 17067:2013)

ČSN EN ISO/IEC 17067:2014 Posuzování shody - Základní principy certifikace produktu a směrnice pro certifikační schémata (01 5268) (cs) náhled

STN EN ISO/IEC 17067:2014 Posudzovanie zhody. Základy certifikácie výrobkov a zásady pre systémy certifikácie výrobkov
(ISO/IEC 17067:2013) (01 5265) (en)

ISO Guide 34:2009 General requirements for the competence of reference material producers

TNI POKYN ISO 34:2013 Obecné požadavky na způsobilost výrobců referenčních materiálů (01 5245) (en)

nezavedena

EN ISO/IEC 17065:2012 Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and services ( ISO/IEC 17065:2012)

ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 Posuzování shody - Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby (01 5256) (cs)
náhled

STN EN ISO/IEC 17065:2013 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu výrobkov, procesov a služieb
(ISO/IEC 17065:2012) (01 5256) (sk)

ISO/IEC 19770-1:2012 Information technology - Software asset management - Part 1: Processes and tiered assessment of conformance

ČSN ISO/IEC 19770-1:2016 Informační technologie - Správa softwarových aktiv - Část 1: Procesy a víceúrovňové posuzování shody (39 9043) (cs) náhled

STN ISO/IEC 19770-1:2010 Informačné technológie. Riadenie softvérových aktív. Časť 1: Procesy idt ISO/IEC 19770-1:2006

Mohlo by vás zajímat:
Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality

V prosinci 2016 byla vydána norma ČSN EN ISO 13485:2016 ed. 2 Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů ...

Právní předpisy ČR pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)

Platné právní předpisy ČR pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX), hypertextové propojení na příslu...

Postup posuzování shody pro diagnostické prostředky in vitro

Postupy posuzování shody zdravotnických výrobků, základní a technické požadavky, prohlášení o shodě a označení CE, povinnosti výrobců a dovozců, užite...

Postup posuzování shody pro aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

Postupy posuzování shody zdravotnických výrobků, základní a technické požadavky, prohlášení o shodě a označení CE, povinnosti výrobců a dovozců, užite...

Postup posuzování shody pro zdravotnické prostředky

Postupy posuzování shody zdravotnických výrobků, základní a technické požadavky, prohlášení o shodě a označení CE, povinnosti výrobců a dovozců, užite...