Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Nebezpečné látky v elektrických a elektronických zařízeních

Nebezpečné látky v elektrických a elektronických zařízeních

4. 6. 2015 byla v Úředním věstníku EU zveřejněna změna směrnice RoHS II: směrnice Komise v přenesené pravomoci
č. (EU)2015/863 kterou se mění příloha II směrnice EP a Rady 2011/65/EU, pokud jde o seznam omezených látek.
Seznam omezených látek byl rozšířen o látky DEHP, BBP, DBP a DIBP, jejich maximální hodnota hmotnostní koncentrace tolerovaná v homogenních materiálech je 0,1%; omezení se vztahuje od 22. 7. 2021 na zdravotnické prostředky in vitro, a monitorovací a kontrolní přístroje, k nimž patří i průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje; omezení DEHP, BBP a DBP se nevztahuje na hračky, na které se vztahuje omezení v bodě 51 přílohy XVII nařízení REACH. Použije se od 22. 7. 2019, implementace členskými státy je do 31. 12. 2016.