Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Uvádění výrobků na trh»Nové a připravované předpisy SR podle NLF

Nové a připravované předpisy SR podle NLF

V souladu s uplatňováním nového legislativního rámce (NLF) se také ve Slovenské republice připravuje nová legislativa týkající se uvádění výrobků na trh.
Podle NLF bylo již vydáno:
 • 1/2016 Z.z. Nariadenie vlády SR o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu (účinné od 19. 7. 2016, zruší a nahradí nariadenie vlády SR č. 576/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 400/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov v znení nariadenia vlády č. 329/2003 Z.z. a nariadenia vlády č. 41/2015 Z.z.)
 • 77/2016 Z.z. Nariadenie vlády SR o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu
  (účinné od 23. 1. 2016, ruší a nahrazuje 417/2004 Z.z., kterým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupech posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely v znení nariadenia vlády SR č. 86/2006 Z.z.)
 • 235/2015 Z.z. Nariadenie vlády SR o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu
  (účinné od 20. 4. 2016, ruší a nahrazuje NV SR č. č. 571/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy v znení nariadenia vlády č. 327/2003 Z.z. a nariadenia vlády č. 235/2008 Z.z.)
 • 234/2015 Z.z. Nariadenie vlády SR o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu (účinné od 20. 4. 2016, ruší a nahrazuje NV SR č. 513/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby v znení nariadenia vlády č. 328/2003 Z.z.)
 • 70/2015 Z.z. Nariadenie vlády SR o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu (účinné od  1. 7. 2015, ruší a nahrazuje nariadenie vlády SR č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh v znení nariadenia vlády SR č. 281/2013 Z.z.)
 • 126/2016 Z.z. Nariadenie vlády SR o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu (účinné od 20. 4. 2016, ruší nariadenie vlády SR č. 399/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 150/2002 Z.z.)
 • 127/2016 Z.z. Nariadenie vlády SR o elektromagnetickej kompatibilite (účinné od 20. 4. 2016, ruší nariadenie vlády SR č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 318/2007 Z.z.)
 • 131/2016 Z.z. Nariadenie vlády SR o sprístupňovaní výbušnín na civilné použitie na trhu (účinné od 20. 4. 2016, ruší nariadenie vlády SR č. 179/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie v znení nariadenia vlády SR č. 294/2002 Z.z. a v znení nariadenia vlády SR č. 25/2005 Z.z.)
 • 145/2016 Z.z. Nariadenie vlády SR o sprístupňovaní meradiel na trhu (účinné od 20. 4. 2016, ruší nariadenie vlády SR č. 294/2005 Z.z. o meradlách v znení nariadenia vlády SR č. 445/2010 Z.z.
 • 148/2016 Z.z. Nariadenie vlády SR o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (účinné od 20. 4. 2016, ruší nariadenie vlády SR č. 308/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády SR č. 449/2007 Z.z.)
 • 149/2016 Z.z. Nariadenie vlády SR o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (účinné od 20. 4. 2016, ruší nariadenie vlády SR č. 117/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v znení nariadenia vlády SR č. 296/2002 Z.z.)
 • 193/2016 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu (nadobúda účinnosť 13. júna 2016 okrem § 5, ktorý nadobúda účinnosť 12. júna 2018,  ruší nariadenie vlády SR č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia)
 • 262/2016 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vybavení námorných lodí
 • 367/2016 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády SR č. 370/2006 Z.z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch v znení neskorších predpiso (účinnost od 1. 1. 2017)
 • 51/2017 Z.z. zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2017 okrem čl. I dvanásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2018)
 • 61/2017 Z.z. vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR o poplatkoch za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Připravuje se:
 • návrh zákona o technickej normalizácii
  stav: I. čítanie (Zápis uznesenia NR SR),  Parlamentná tlač 753
 • návrh zákona o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru a o zmene zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  stav:
  I. čítanie (Zápis uznesenia NR SR), Parlamentná tlač 754
 • návrh zákona o sprístupňovaní určených výrobkov na trhu
  stav:
  I. čítanie (Zápis uznesenia NR SR)
  Info: r
  ámcový zákon pre sprístupňovanie výrobkov na trhu, ktorý by obsahoval základné princípy Nového legislatívneho rámca Európskej únie pre podmienky SR, kde by boli zosúladené všetky spoločné požiadavky, zavedená terminológia pre oblasť posudzovania zhody, autorizácie a notifikácie a pravidlá pre sprístupňovanie určených výrobkov na trhu, ktoré sa zrušením zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov včlenia do návrhu zákona. Predmetom návrhu zákona bude najmä úprava:

  • vymedzenia skupín určených výrobkov,
  • základných požiadaviek,
  • sprístupňovania určených výrobkov na trhu, uvedenia do prevádzky, voľného pohybu,
  • predpokladu zhody,
  • povinností hospodárskych subjektov,
  • posudzovania zhody a postupov posudzovania zhody,
  • ES/EÚ vyhlásenia o zhode,
  • značiek a označenia CE,
  • autorizácie,
  • notifikácie,
  • práv a povinností autorizovanej osoby,
  • dohľadu nad trhom a orgánov dohľadu,
  • výmeny informácií,
  • pokút.
  Tímto zákonem by se měl 1. 4. 2018 zrušit zákon č. 264/1999 Z.z., o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.
 • Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva
  stav:
  Pripomienkovanie predbežnej informácie
 • Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné požiadavky a postupy posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo
  stav: Pripomienkovanie predbežnej informácie