02.06.2024 Brožura CEN a CENELEC

CEN a CENELEC vydaly brožuru, která ukazuje, jak lze normy využít k podpoře zodpovědného chování firem ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti...

29.04.2024 Nově vydaná legislativa týkající se výrobků, které přicházejí do kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě

Tyto předpisy se použijí od 31. 12. 2026, do tohoto data členské státy postupují podle vnitrostátních opatření. Nařízení Komise v přenesené pravomo...

02.04.2024 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček a o zrušení směrnice 2009/48/ES

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček a o zrušení směrnice 20...

28.02.2024 Připravovaná legislativa ČR

Připravuje se návrh zákona o obecné bezpečnosti výrobků, o požadavcích na některé výrobky a o změně některých souvisejících zákonů / důvodová zpráv...

26.01.2024 Rozšíření Kandidátského seznamu o dalších pět látek SVHC

23. 1. 2024 byl rozšířen Kandidátský seznam (KS) o dalších 5 látek SVHC, KS nyní obsahuje 24O látek SVHC. Nově vložené látky do KS: 2-(2H-benzotria...

26.12.2023 Novinky prosinec 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU)2023/2713 (použije se od 1. 10. 2024), kterým se jmenují referenční laboratoře Evropské unie v oblasti diagnostických...

31.10.2023 Příprava studie posouzení směrnic 2014/31/EU (váhy s neautomatickou činností - NAWID) a 2014/32/EU (měřidla - MID)

Pro EK se připravuje studie posouzení směrnic 2014/31/EU a 2014/32/EU z hlediska jejich funkčnosti, použitelnosti a aktuálnosti. V srpnu 2024 se př...

31.10.2023 Nový způsob zveřejňování Úředního věstníku Evropské unie od 1. 10. 2023

1. 10. 2023 přešel Úřední věstník Evropské unie na zveřejňování způsobem akt po aktu, více informací viz webová stránka OJ EU ZDE.