Informační systém Uvádění výrobků na trh

Emise do životního prostředí - Emise do životního prostředí - VOC

předpis

název předpisu

konkrétní ustanovení

258/2000 Sb.
(aktuální znění)

Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

§ 13

6/2003 Sb.
ve znění změny 304/2022 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Příloha 2

201/2012 Sb.
(aktuální znění)

Zákon o ochraně ovzduší

§ 2

361/2007 Sb.
(aktuální znění)

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
/ od 17. 5. 2021 je platná změna nařízením vlády č. 195/2021 Sb.,  kterou se mění i příloha č. 2, má dělenou účinnost viz čl. 2

Díl 2, Díl 3, Díl 4, Příloha č. 2


Metody pro stanovení emise těkavých látek ve stavebních výrobcích

Označení normy

Třídicí znak

Název normy

ČSN EN ISO 16000-1:2007

83 5801

Vnitřní ovzduší – Část 1: Obecná hlediska odběru vzorků

ČSN EN ISO 16000-2:2007

83 5801

Vnitřní ovzduší – Část 2: Odběr vzorků při stanovení formaldehydu

ČSN EN ISO 16000-5:2007

83 5801

Vnitřní ovzduší – Část 5: Postup odběru vzorků těkavých organických látek (VOC)

ČSN EN ISO 16000-7:2008

83 5801

Vnitřní ovzduší – Část 7: Postup odběru vzorků při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší

ČSN EN ISO 16000-9:2007
Corrigendum 1-5.08

83 5801

Vnitřní ovzduší – Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku – Metoda zkušební komory

ČSN EN ISO 16000-10:2007

83 5801

Vnitřní ovzduší – Část 10: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku – Metoda zkušební cely

ČSN EN ISO 16000-11:2007

83 5801

Vnitřní ovzduší – Část 11: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku – Odběr, uchovávání a úprava vzorků

ČSN EN ISO 16000-12:2010

83 5801

Vnitřní ovzduší – Část 12: Postup odběru vzorků při stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polychlorovaných bifenylů (PCB)

ČSN EN ISO 16000-15:2009

83 5801

Vnitřní ovzduší – Část 15: Postup odběru vzorku při stanovení oxidu dusičitého (NO2)

ČSN EN ISO 16000-19:2015

83 5801

Vnitřní ovzduší - Část 19: Strategie odběru vzorků plísní

ČSN EN ISO 16000-26:2013

83 5801

Vnitřní ovzduší - Část 26: Postup odběru vzorků při stanovení oxidu uhličitého (CO2)

ČSN EN ISO 16000-32:2014

83 5801

Vnitřní ovzduší - Část 32: Zjišťování výskytu znečišťujících látek v budovách

ČSN EN 717-1:2005

49 0163

Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou

ČSN EN 717-2:1996
Corrigendum 1 – 12.02

zrušena a nahrazena:
ČSN EN ISO 12460-3:2021

49 0163

Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy

ČSN EN ISO 12460-3:2021

49 0163

Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 3: Metoda plynové analýzy

ČSN EN ISO 12460-3:2016

zrušena a nahrazena:
ČSN EN ISO 12460-3:2021

49 0163

Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu – Část 3: Metoda plynové analýzy

ČSN EN 717-3:1997

49 0163

Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 3: Únik formaldehydu lahvovou metodou

ČSN P CEN/TS 15119-1:2018

49 0094

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí - Část 1: Dřevo a dřevěné části výrobků ošetřené a uložené ve venkovním prostředí, zařazené do třídy 3 (nezakryté, bez kontaktu se zemí) - Laboratorní metoda

ČSN P CEN/TS 15119-2:2013

49 0094

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí - Část 2: Dřevo a dřevěné části výrobků zařazené do třídy 4 nebo 5 (v kontaktu se zemí, sladkou nebo mořskou vodou) - Laboratorní metoda

 
Měření vdechovatelné a respirabilní frakce polétavého prachu

Označení normy

Třídicí znak

Název normy

ČSN EN 481:1994

83 3621

Ovzduší na pracovišti. Vymezení velikostních frakcí pro měření poletavého prachu

ČSN EN 482:2021

83 3625

Expozice pracoviště - Postupy pro stanovení koncentrace chemických látek - Základní požadavky na provádění

ČSN EN 689 + AC:2020

83 3631

Expozice pracoviště - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci

ČSN EN 1540:2013

zrušena a nahrazena:

ČSN EN 1540:2022

83 3610

Expozice pracoviště - Terminologie

ČSN EN 1540:2022

83 3610

Expozice pracoviště - Terminologie

ČSN ISO 3534-1:2010

01 0216

Statistika - Slovník a značky - Část 1: Obecné statistické termíny a termíny používané v pravděpodobnosti

ČSN P CEN/TS 15279:2006

83 3618

Expozice pracoviště - Měření expozice kůže - Principy a metody

ČSN EN 14042:2003

83 3615

Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím