Informační systém Uvádění výrobků na trh

Emise do životního prostředí - VOC

předpis

název předpisu

konkrétní ustanovení

258/2000 Sb.
(aktuální znění)

Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

§ 13

6/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Příloha 2

201/2012 Sb.
(aktuální znění)

Zákon o ochraně ovzduší

§ 2

361/2007 Sb.
(aktuální znění)

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
/ od 17. 5. 2021 je platná změna nařízením vlády č. 195/2021 Sb.,  kterou se mění i příloha č. 2

Díl 2, Díl 3, Díl 4, Příloha č. 2


Metody pro stanovení emise těkavých látek ve stavebních výrobcích

Označení normy

Třídicí znak

Název normy

ČSN EN ISO 16000-1:2007

83 5801

Vnitřní ovzduší – Část 1: Obecná hlediska odběru vzorků

ČSN EN ISO 16000-2:2007

83 5801

Vnitřní ovzduší – Část 2: Odběr vzorků při stanovení formaldehydu

ČSN EN ISO 16000-5:2007

83 5801

Vnitřní ovzduší – Část 5: Postup odběru vzorků těkavých organických látek (VOC)

ČSN EN ISO 16000-7:2008

83 5801

Vnitřní ovzduší – Část 7: Postup odběru vzorků při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší

ČSN EN ISO 16000-9:2007
Corrigendum 1-5.08

83 5801

Vnitřní ovzduší – Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku – Metoda zkušební komory

ČSN EN ISO 16000-10:2007

83 5801

Vnitřní ovzduší – Část 10: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku – Metoda zkušební cely

ČSN EN ISO 16000-11:2007

83 5801

Vnitřní ovzduší – Část 11: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku – Odběr, uchovávání a úprava vzorků

ČSN EN ISO 16000-12:2010

83 5801

Vnitřní ovzduší – Část 12: Postup odběru vzorků při stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polychlorovaných bifenylů (PCB)

ČSN EN ISO 16000-15:2009

83 5801

Vnitřní ovzduší – Část 15: Postup odběru vzorku při stanovení oxidu dusičitého (NO2)

ČSN EN ISO 16000-19:2015

83 5801

Vnitřní ovzduší - Část 19: Strategie odběru vzorků plísní

ČSN EN ISO 16000-26:2013

83 5801

Vnitřní ovzduší - Část 26: Postup odběru vzorků při stanovení oxidu uhličitého (CO2)

ČSN EN ISO 16000-32:2014

83 5801

Vnitřní ovzduší - Část 32: Zjišťování výskytu znečišťujících látek v budovách

ČSN EN 717-1:2005

49 0163

Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou

ČSN EN 717-2:1996
Corrigendum 1 – 12.02 byla zrušena a nahrazena:
ČSN EN ISO 12460-3:2021

49 0163

Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy

ČSN EN ISO 12460-3:2021

49 0163

Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 3: Metoda plynové analýzy

ČSN EN ISO 12460-3:2016
byla zrušena a nahrazena
:
ČSN EN ISO 12460-3:2021

49 0163

Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu – Část 3: Metoda plynové analýzy

ČSN EN 717-3:1997

49 0163

Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 3: Únik formaldehydu lahvovou metodou

ČSN P CEN/TS 15119-1:2009 byla zrušena a nahrazena:

ČSN P CEN/TS 15119-1:2018

49 0094

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí - Část 1: Dřevo a dřevěné části výrobků ošetřené a uložené ve venkovním prostředí, zařazené do třídy 3 (nezakryté, bez kontaktu se zemí) - Laboratorní metoda

ČSN P CEN/TS 15119-1:2018

49 0094

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí - Část 1: Dřevo a dřevěné části výrobků ošetřené a uložené ve venkovním prostředí, zařazené do třídy 3 (nezakryté, bez kontaktu se zemí) - Laboratorní metoda

ČSN P CEN/TS 15119-2:2013

49 0094

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí - Část 2: Dřevo a dřevěné části výrobků zařazené do třídy 4 nebo 5 (v kontaktu se zemí, sladkou nebo mořskou vodou) - Laboratorní metoda

 
Měření vdechovatelné a respirabilní frakce polétavého prachu

Označení normy

Třídicí znak

Název normy

ČSN EN 481:1994

83 3621

Ovzduší na pracovišti. Vymezení velikostních frakcí pro měření poletavého prachu

ČSN EN 482+A:2016
datum ukončení platnosti:
1. 10. 2021 a bude nahrazena: ČSN EN 482:2021
 83 3625 Expozice pracoviště - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek

  datum ukončení platnosti:
1. 10. 2021 a bude nahrazena: ČSN EN 482:2021
ČSN EN 482:2021 83 3625 Expozice pracoviště - Postupy pro stanovení koncentrace chemických látek - Základní požadavky na provádění
ČSN EN 689:1997
zrušena a nahrazena:
ČSN EN 689 + AC:2020
 83 3631 Ovzduší na pracovišti - Pokyny pro stanovení inhalační expozice chemickým látkám pro porovnání s limitními hodnotami a strategie měření
ČSN EN 1540:2013  83 3610 Expozice pracoviště - Terminologie
ČSN ISO 3534-1:2010  01 0216 Statistika - Slovník a značky - Část 1: Obecné statistické termíny a termíny používané v pravděpodobnosti
ČSN P CEN/TS 15279:2006  83 3618 Expozice pracoviště - Měření expozice kůže - Principy a metody
ČSN EN 14042:2003   83 3615 Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím