Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Terminologická databáze ČSN

Terminologická databáze ČSN

Terminologická databáze byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Přehled vložených norem ( 157 )

Označení normy Třidící znak Název
ČSN EN 45020 010101 Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník
ČSN EN ISO/IEC 17000 010106 Posuzování shody - Slovník a základní principy
ČSN EN ISO 9000 010300 Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník
ČSN ISO 10006 ed. 2 010333 Systémy managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti projektů
ČSN ISO 10001 010340 Management kvality – Spokojenost zákazníka – Směrnice pro pravidla chování organizací
ČSN ISO 21500 01 0345 Návod k managementu projektu
TNI 010350 010350 Management rizik - Slovník (Pokyn 73)
ČSN ISO 31000 010351 Management rizik – Principy a směrnice
ČSN ISO 55000 010375 Management aktiv - Přehled, zásady a terminologie
ČSN ISO 28000 010381 Specifikace pro systémy managementu bezpečnosti dodavatelských řetězců
ČSN ISO 10241-1 010500 Terminologická hesla v technických normách – Část 1: Obecné požadavky a příklady zpracování
ČSN ISO 10241-2 010500 Terminologická hesla v technických normách – Část 2: Přejímání normalizovaných terminologických hesel
ČSN ISO 1087-1 010501 Terminologická práce - Slovník - Část 1: Teorie a aplikace
ČSN OHSAS 18001 01 0801 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky
ČSN EN ISO 14001 01 0901 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití
ČSN EN ISO 14004 010904 Systémy environmentálního managementu – Obecná směrnice pro implementaci
ČSN EN ISO 14046 010946 Environmentální management – Vodní stopa – Zásady, požadavky a směrnice
ČSN ISO 14050 010950 Environmentální management - Slovník
ČSN ISO 13372 011470 Monitorování stavu a diagnostika strojů - Slovník
ČSN ISO 15261 011471 Systémy generující vibrace a rázy - Slovník
ČSN EN ISO 50001 011501 Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití
ČSN EN ISO/IEC 13273-2 011506 Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 2: Obnovitelné zdroje energie
ČSN ISO 50002 011514 Energetické audity - Požadavky s návodem pro použití (pouze část 3) MCH
ČSN P CEN ISO/TS 80004-8 012003 Nanotechnologie - Slovník - Část 8: Procesy nanovýroby
ČSN P CEN ISO/TS 80004-6 012003 Nanotechnologie - Slovník - Část 6: Charakterizace nanoobjektu
ČSN P CEN ISO/TS 80004-4 012003 Nanotechnologie - Slovník - Část 4: Nanostrukturované materiály
ČSN P ISO/TS 80004-3 012003 Nanotechnologie - Slovník - Část 3: Uhlíkové nanoobjekty
ČSN P CEN ISO/TS 27687 012011 Nanotechnologie - Termíny a definice nanoobjektů - Nanočástice, nanovlákno a nanodeska
ČSN EN ISO 10209 013101 Technická dokumentace - Slovník - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci
ČSN EN ISO 8062-1 014460 Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 1: Slovník