Informační systém Uvádění výrobků na trh

Emise do životního prostředí - Voda

předpis

název předpisu

konkrétní ustanovení

254/2001 Sb.
(aktuální znění)

Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
/ změna zákonem
č. 182/2024 Sb. se použije
od 1. 8. 2024

Příloha 1

274/2001 Sb.
(aktuální znění)

Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

§ 7, § 13, § 14

401/2015 Sb.
(aktuální znění)

Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Příloha 3,
Příloha 6

273/2021 Sb.
(aktuální znění)

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

§ 7, § 11,, příloha 4, příloha 20

5/2011 Sb.
(aktuální znění)

Vyhláška o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod

Příloha č. 1, Příloha č. 5

71/2003 Sb.
(aktuální znění)

Nařízení vlády o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod

Příloha 2

428/2001 Sb.
(aktuální znění)

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
/ změna vyhláškou č. 256/2023 Sb. se použije od 1. 9. 2023, výjimky viz čl. II

Příloha 13

Zkoušení nebezpečné vlastnosti HP 14 Ekotoxický

Označení normy

Třídicí znak

Název normy

ČSN EN 14899:2006

83 8002

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití

ČSN EN ISO 11348 -1:2009

Změna A1-6.19

 75 7734

Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 1: Metoda s čerstvě připravenými bakteriemi

ČSN EN ISO 11348 -2:2009

Změna A1-6.19

 75 7734

Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 2: Metoda se sušenými bakteriemi

ČSN EN ISO 11269-1:2013

83 6446

Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Část 1: Metoda měření inhibice růstu kořen

ČSN EN ISO 7346-2:1999

75 7761

Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - část 2: Obnovovací metoda.

ČSN EN ISO 6341:2013

 75 7751

Kvalita vod -Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity

ČSN EN ISO 11269-1:2013

83 6446

Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Část 1: Metoda měření inhibice růstu kořene

Test inhibice růstu kořene hořčice bílé (Sinapsis alba)

 

Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí ke stanovení ekotoxicity odpadů,  (Věstník Ministerstva životního prostředí, ročník XVII, částka 4, duben 2007)

Normy k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

Označení normy

Třídicí znak

Název normy

ČSN EN 1622:2007

75 7330

Jakost vod - Stanovení prahového čísla pachu (TON) a prahového čísla chuti (TFN)

ČSN EN ISO 5667-1:2023

75 7051

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků

ČSN EN ISO 5667-3:2019

75 7051

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nim

ČSN ISO 5667-4:2018

75 7051

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 4: Návod pro odběr vzorků z jezer a vodních nádrží

ČSN ISO 5667-5:2008

75 7051

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 5: Návod pro odběr vzorků pitné vody z úpraven vody a z vodovodních sítí

ČSN EN ISO 5667-6:2017

Změna A11:2020

75 7051

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků

ČSN ISO 5667-10:2021

75 7051

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 10: Návod pro odběr vzorků odpadních vod

ČSN ISO 5667-11:2012

75 7051

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 11: Návod pro odběr vzorků podzemních vod

ČSN EN ISO 5667-13:2011

75 7051

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů

Normy uvedené v Metodických pokynech:

Označení normy

Třídicí znak

Název normy

ČSN 01 5110:1974

01 5110

Vzorkování materiálů. Základní ustanovení

ČSN ISO 3696:1994
Změna Z1:1995

68 4051

Jakost vody pro analytické účely. Specifikace a zkušební metody

ČSN EN ISO 7346-2:1999

75 7761

Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - část 2: Obnovovací metoda.

ČSN EN ISO 6341:2013

75 7751

Kvalita vod -Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity

ČSN ISO 11465:1998

83 6635

Kvalita půdy - Stanovení hmotnostního podílu sušiny a hmotnostní vlhkosti půdy - Gravimetrická metoda

ČSN EN ISO 8692:2005

nahrazena ČSN EN ISO 8692 (757740) ze srpna 2012

75 7740

Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas

ČSN EN ISO 8692:2012

75 7740

Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas

ČSN 75 7111:1990 byla zrušena bez náhrady v roce 2001

75 7111

Jakost vod. Pitná voda

ČSN EN 14039:2005

83 8025

Charakterizace odpadů - Stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 plynovou chromatografií

ČSN EN 12457-4:2003

83 8005

Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 4: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 10 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)

Normy k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

Označení normy

Třídicí znak

Název normy

ČSN EN ISO 11348 -1:2009

Změna A1-6.19

75 7734

Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 1: Metoda s čerstvě připravenými bakteriemi

ČSN EN ISO 11348 -2:2009

Změna A1-6.19

75 7734

Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 2: Metoda se sušenými bakteriemi

ČSN EN 12457-4:2003

83 8005

Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 4: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 10 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)

ČSN EN ISO 11269-1:2013

83 6446

Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Část 1: Metoda měření inhibice růstu kořene

ČSN EN 61619:1999

34 6705

Izolační kapaliny - Kontaminace polychlorovanými bifenyly (PCB) - Stanovení metodou kapilární plynové chromatografie

ČSN EN 12766-1:2003

65 6205

Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných výrobků - Část 1: Separace a stanovení vybraných PCB kongenerů plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD)

ČSN EN 12766-2:2005

65 6205

Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 2: Výpočet obsahu polychlorovaného bifenylu (PCB)

ČSN EN 17322:2021
// ruší a nahrazuje
ČSN EN 16167:2019
a ČSN EN 15308:2017

83 8153

Environmentální pevné matrice - Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) plynovou chromatografií s detekcí hmotnostní spektrometrií (GC-MS) nebo s detekcí elektronového záchytu (GC-ECD)

 

 

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím