Informační systém Uvádění výrobků na trh

Emise do životního prostředí - Emise do životního prostředí - Půda

 

předpis

název předpisu

konkrétní ustanovení

273/2021 Sb.
ve znění změny č. 445/2022 Sb.

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

/ změna č. 445/2022 Sb. se použije od 1. 1. 2023

§ 2, § 6, § 11, § 14, § 15,
§ 83,
příloha 4,
příloha 5, příloha 10,
příloha 11, příloha 24,
příloha 40

8/2021 Sb.
ve znění změny č. 445/2022 Sb.

Vyhláška o Katalogu odpadů
/ změna č. 445/2022 Sb. se použije od 1. 1. 2023

§ 4§ 5,§ 6§ 7§ 8Přílohy

294/2005 Sb.
zrušena
zákonem č. 541/2020 Sb.

// do r. 2023 lze použít dle podmínek - viz přechodná ustanovení vyhlášky č. 273/2021 Sb.

Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu

§2, §12,
Příloha 2,
Příloha 5,
Příloha 7,
Příloha 12

130/2019 Sb.
zrušena
1. 1. 2021 zákonem č. 541/2020 Sb.

// do r. 2023 lze použít dle podmínek - viz přechodná ustanovení vyhlášky č. 273/2021 Sb.

Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem

// do vydání nové vyhlášky – viz Výklad MŽP k znovuzískané asfaltové směsi

§ 3,
Příloha č. 1

283/2023 Sb.

Vyhlášky o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem

§ 3Příloha č. 1, Příloha č. 2

Zkoušení nebezpečné vlastnosti HP 14 Ekotoxický
(vyhláška č. 94/2016 Sb., vyhláška č. 294/2005 Sb.)

Označení normy

Třídicí znak

Název normy

ČSN EN 14899:2006

83 8002

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití

ČSN EN 14346:2007 zrušena bez náhrady k 1.9.2018 (Věstník č. 8/2018)

83 8016

Charakterizace odpadů - Výpočet sušiny stanovením podílu sušiny nebo obsahu vody

ČSN EN 13657:2003

83 8015

Charakterizace odpadů - Rozklad k následnému stanovení prvků rozpustných v lučavce královské

ČSN EN 13656:2003

83 8014

Charakterizace odpadů - Mikrovlnný rozklad směsí kyselin fluorovodíkové (HF), dusičné (HNO3) a chlorovodíkové (HCl) k následnému stanovení prvků

ČSN EN 16424:2015

83 8013

Charakterizace odpadů - Screeningové metody pro elementární analýzy přenosnými XRF přístroji

ČSN EN 16192:2012

83 8012

Charakterizace odpadů - Analýza výluhů

ČSN EN ISO 11885:2009

75 7387

Jakost vod - Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

ČSN EN ISO 17294-2:2017

75 7388

Kvalita vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu

ČSN EN ISO 15586:2004

75 7381

Jakost vod - Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou

TNV 75 7408:1999

-

Jakost vod - Stanovení barya metodami atomové absorpční spektrometrie

ČSN ISO 8288:1995

75 7382

Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova. Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie

ČSN EN ISO 5961:1996

75 7418

Jakost vod. Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií (ISO 5961:1994)

ČSN EN 1233:1997

75 7425

Jakost vod - Stanovení chromu - Metody atomové absorpční spektrometrie

ČSN 75 7440:2009

75 7440

Jakost vod - Stanovení celkové rtuti termickým rozkladem, amalgamací a atomovou absorpční spektrometrií

ČSN EN ISO 17852:2008

75 7442

Jakost vod - Stanovení rtuti - Metoda atomové fluorescenční spektrometrie

ČSN P ISO/TS 17379-2:2015

75 7480

Kvalita vod - Stanovení selenu - Část 2: Metoda atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HG-AAS)

ČSN ISO 9297:1996

75 7420

Jakost vod. Stanovení chloridů. Argentometrické stanovení s chromanovým indikátorem (metoda podle Mohra)

ČSN EN ISO 10304-1:2009

75 7391

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů

ČSN ISO 10359-2:1996

75 7430

Jakost vod - Stanovení fluoridů - Část 2: Stanovení anorganicky vázaných celkových fluoridů po rozkladu a destilaci

ČSN EN ISO 15682:2002

75 7421

Jakost vod - Stanovení chloridů průtokovou analýzou (FIA a CFA) se spektrofotometrickou nebo potenciometrickou detekcí

ČSN EN 1484:1998

75 7515

Jakost vod - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) a rozpuštěného organického uhlíku (DOC)

ČSN EN ISO 14402:2000

75 7567

Jakost vod - Stanovení fenolů průtokovou analýzou (FIA a CFA)

ČSN ISO 6439:1995

75 7528

Jakost vod. Stanovení jednosytných fenolů. Spektrofotometrická metoda se 4-aminoantipyrinem po destilaci

ČSN ISO 7150-1:1994

Změna Z1-5.07

75 7451

Jakost vod. Stanovení amonných iontů. Část 1: Manuální spektrometrická metoda

ČSN EN ISO 11732:2005

75 7454

Jakost vod - Stanovení amoniakálního dusíku - Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí

ČSN EN ISO 13395:1997

75 7456

Jakost vod - Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí

ČSN EN 26777:1995

75 7452

Jakost vod. Stanovení dusitanů. Molekulární absorpční spektrofotometrická metoda (ISO 6777:1984)

ČSN ISO 10523:2010

Změna Z1-4.12

75 7365

Jakost vod - Stanovení pH

ČSN 75 7346:2002

Oprava 1-3.06

75 7346

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látek

ČSN ISO 22743:2010

75 7478

Jakost vod - Stanovení síranů - Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)

ČSN EN ISO 15009:2016

83 6708

Kvalita půdy - Stanovení obsahu těkavých aromatických uhlovodíků, naftalenu a těkavých halogenovaných uhlovodíků plynovou chromatografií - Metoda purge-and-trap s termální desorpcí

DIN 38414-17

-

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Schlamm und Sedimente (Gruppe S) - Teil 17: Bestimmung von extrahierbaren organisch gebundenen Halogenen (EOX) (S 17)

ČSN EN 15527:2009

83 8029

Charakterizace odpadů - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v odpadech plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem (GC/MS)

DIN ISO 18287

-

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) - Gaschromatographisches Verfahren mit Nachweis durch Massenspektrometrie (GC-MS) (ISO 18287:2006)

TNV 75 8055

-

Charakterizace kalů - Stanovení vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) metodou HPLC s fluorescenční detekcí

ČSN 75 7554:1998

75 7554

Jakost vod - Stanovení vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) - Metoda HPCL s fluorescenčním, a metoda GC s hmotnostním detektorem

ČSN EN ISO 17993:2004

75 7555

Jakost vod - Stanovení 15 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) metodou HPLC s fluorescenční detekcí po extrakci kapalina-kapalina

DIN 38414-20

-

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Schlamm und Sedimente (Gruppe S) - Teil 20: Bestimmung von 6 polychlorierten Biphenylen (PCB) (S 20)

DIN ISO 10382

-

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Organochlorpestiziden und polychlorierten Biphenylen - Gaschromatographisches Verfahren mit Elektroneneinfang-Detektor (ISO 10382:2002)

ČSN EN 15308:2017

83 8028

Charakterizace odpadů - Stanovení vybraných polychlorovaných bifenylů (PCB) v pevných odpadech plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu nebo s detekcí hmotnostní spektrometrií

 ČSN EN 16167:2013
zrušena a nahrazena:

ČSN EN 16167:2019

83 8153

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) plynovou chromatografií s detekcí hmotnostní spektrometrií (GC-MS) a plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu (GC-ECD)

ČSN EN 16167:2019

83 8153

Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) plynovou chromatografií s detekcí hmotnostní spektrometrií (GC-MS) a plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu (GC-ECD)

ČSN EN 14039:2005

83 8025

Charakterizace odpadů - Stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 plynovou chromatografií

ČSN EN ISO 11269-1:2013

83 6446

Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Část 1: Metoda měření inhibice růstu kořene

ČSN EN 13137:2002

zrušena bez náhrady k 1. 4. 2018 (Věstník č. 3/2018)

83 8021

Charakterizace odpadů - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) v odpadech, kalech a sedimentech

ČSN EN 15936:2013

83 8151

Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) suchým spalováním

ČSN EN 1484:1998

75 7515

Jakost vod - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) a rozpuštěného organického uhlíku (DOC)

ČSN EN ISO 11348 -1:2009

 

Změna A1-6.19

 

75 7734

Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 1: Metoda s čerstvě připravenými bakteriemi

ČSN EN ISO 11348 -2:2009

 

Změna A1-6.19

75 7734

Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 2: Metoda se sušenými bakteriemi

ČSN EN ISO 11269-1:2013

83 6446

Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Část 1: Metoda měření inhibice růstu kořen

ČSN EN ISO 7346-2:1999

75 7761

Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - část 2: Obnovovací metoda.

ČSN EN ISO 6341:2013

75 7751

Kvalita vod -Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity

ČSN EN ISO 11269-1:2013

83 6446

Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Část 1: Metoda měření inhibice růstu kořene

Test inhibice růstu kořene hořčice bílé (Sinapsis alba)

-

Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí ke stanovení ekotoxicity odpadů,  (Věstník Ministerstva životního prostředí, ročník XVII, částka 4, duben 2007)

 Normy uvedené v Metodických pokynech:

Označení normy

Třídicí znak

Název normy

ČSN 01 5110:1974

01 5110

Vzorkování materiálů. Základní ustanovení

ČSN ISO 3696:1994
Změna Z1:1995

68 4051

Jakost vody pro analytické účely. Specifikace a zkušební metody

ČSN EN ISO 7346-2:1999

75 7761

Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - část 2: Obnovovací metoda.

ČSN EN ISO 6341:2013

75 7751

Kvalita vod -Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity

ČSN ISO 11465:1998

83 6635

Kvalita půdy - Stanovení hmotnostního podílu sušiny a hmotnostní vlhkosti půdy - Gravimetrická metoda

ČSN EN ISO 8692:2005

Nahrazena ČSN EN ISO 8692 (757740) ze srpna 2012

75 7740

Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas

ČSN EN ISO 8692:2012

75 7740

Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas

ČSN 75 7111:1990 byla zrušena bez náhrady v roce 2001

75 7111

Jakost vod. Pitná voda

ČSN EN 14039:2005

83 8025

Charakterizace odpadů - Stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 plynovou chromatografií

ČSN EN 12457-4:2003

83 8005

Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 4: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 10 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)


 Norma uvedená ve vyhlášce  č. 130/2019 Sb.:

Označení normy

Třídicí znak

Název normy

ČSN EN 14899:2006

83 8002

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití

 

 

 

 

 

 


 

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím