Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Databáze harmonizovaných norem»Harmonizované normy a EAD k CPR - stavební výrobky»Upřesnění k harmonizovaným normám a EAD k CPR

Upřesnění k harmonizovaným normám a EAD k CPR

Aktualizováno k 1. 2. 2021

Evropské normy (EN) a Evropské dokumenty pro posuzování (EAD) se stávají harmonizovanými technickými specifikacemi podle CPR, tzn. lze je používat pro účely značení CE a prokazování shody s CPR až poté, jakmile byly oznámeny jako harmonizované v Úředním věstníku EU (OJEU). Od r. 2019 nejsou již zveřejňovány v řadě C OJEU (ve sdělění Komise), ale v řadě L OJEU (v prováděcím rozhodnutí Komise). Nevychází již celé kompletní seznamy hEN ani EAD, které by nahrazovaly předešlé seznamy, ale jen dodatky, ve kterých je uvedeno, které normy nebo EAD jsou nově vyhlášené jako harmonizované, popř. které jsou zrušené.

D
atabáze harmonizovaných norem i databáze EAD  jsou aktualizovány měsíčně.


Databáze harmonizovaných norem k CPR

Aktualizace harmonizovaných norem proběhla podle naposled zveřejněného seznamu k CPR, který vyšel v řadě C v Úředním věstníku EU 2018/C/092/06 a byla doplněna podle prováděcího rozhodnutí Komise 2019/451 (v tomto OJ EU chybí data začátku popř. konce období přechodné existence u některých hEN, proto tyto údaje chybí i v naší databázi hEN, očekává se vydání opravy k tomuto zveřejnění).

U každé harmonizované normy jsou v OJEU kromě označení a názvu uvedena dvě data:

a) „Datum platnosti normy jako harmonizované normy“ – začátek období, kdy lze normu používat jako harmonizovanou

b) „Datum konce období souběžné existence“ – jde o konec období, kdy lze vedle harmonizované normy, která byla zveřejněna v OJEU poprvé, používat národní specifikace nebo, pokud byla harmonizovaná norma zveřejněna v OJEU po své revizi opakovaně, lze po tuto dobu vedle sebe používat nově zveřejněnou i předchozí verzi harmonizované normy.

U některých harmonizovaných norem bývá ještě uveden v OJEU odkaz na nahrazovanou normu, kterou lze lze používat pouze do ukončení období souběžné existence.

U každé harmonizované normy v této databázi je podle OJEU doplněn začátek a konec období souběžné existence, dále je zde podle textu normy vybrán příslušný systém posuzování a ověřování stálosti vlastností 1, 1+, 2+, 3 a 4, norma je zařazena do některé z 35 skupin podle přílohy IV k CPR, ke každé normě je zde propojen odkaz na všechny subjekty (OS/NB) oznámené v NANDO (včetně českých oznámených subjektů). Vzhledem k tomu, že u systému 4 by neměl být k dané normě oznámen žádný subjekt (OS/NB), nejsou tyto subjekty z naší databáze do  NANDO propojeny.

Další barevná rozlišení a slovní upřesnění jsou v databázi naásledující:

  • Pokud u označení EN nebo ČSN není v této databázi uvedeno žádné slovní upřesnění, ani označení normy není zvýrazněno červeně a řádek má standardní světlé podbarvení, jde vždy o  platnou harmonizovanou normu. např. EN 13242+A1:2007.
  • Pokud došlo ke zrušení nahrazované harmonizované evropské normy nebo ČSN a ještě platí období souběžné existence je označení u nahrazované normy červeně zvýrazněno a doplněno slovním vyjádřením „Zrušená (zatím harmonizovaná)“, např. EN 13241+A2:2016. 
  • Pokud došlo ke zrušení nahrazované harmonizované EN nebo ČSN a již skončilo období souběžné existence, je označení normy červeně zvýrazněno a doplněno slovním vyjádřením „Zrušená“, např. EN 442-1:2014. V současné době je asi pětina všech harmonizovancýh norem k CPR v CEN zrušena, přestože se používají jako harmonizované pro označení CE..
  • Pokud byla evropská harmonizovaná norma zrušena a nahrazena novou evropskou normou, která ještě nebyla zveřejněna v OJEU, je třeba pro účely prokazování shody  a označování CE používat tuto zrušenou normu až do doby, než bude nová EN zveřejněna v OJEU. U zrušené EN a také ČSN, která ji zavádí (pokud byla také již zrušena), je v databázi proto uvedeno upřesnění „Zrušená (zatím harmonizovaná)“ a celý řádek je pro lepší upozornění na tuto skutečnost podbarven růžově. Přitom u nové EN, která ji nahrazuje a ještě nebyla zveřejněna v OJEU, je uvedeno „Zatím neharmonizovaná“ a totéž u ČSN, která tuto novou EN zavádí, viz např. EN 54-3:2001.
 


Databáze evropských dokumentů pro posuzování (EAD) k CPR

U databáze EAD je aktualizace prováděna měsíčně, nyní je aktuální podle naposled zveřejněného seznamu EAD k CPR, který vyšel v 2018/C 417/07 (EAD) a byl doplněn podle 2019/4502019/896. Ke každému EAD je zároveň podle OJEU doplněno jeho první zveřejnění v OJEU, dále je zde podle textu EAD vybrán příslušný systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (1, 1+, 2+, 3 a 4), zařazení do příslušné skupiny podle přílohy IV CPR a podle uvedeného rozhodnutí Komise, dále je zde propojen k danému EAD odkaz na všechny subjekty pro technické posuzování (TAB) ze stránek NANDO (včetně českých TAB).  Vzhledem k tomu, že u systému 3 a/nebo 4 by neměl být u příslušného EAD známen žádný TAB, nejsou v této databázi tyto subjekty do  NANDO propojeny. Znění EAD lze přímo otevírat z databáze propojením na stránky EOTA. Pokud existuje český překlad EAD, je u něj označení (CZ) místo (EN), anglická verze je pak k dispozici jen v anglické verzi databáze EAD.Další obecné informace k harmonizovaným normám:

I když evropské harmonizované normy jsou nezávazné a nezávazné musí zůstat i při jejich převzetí do národních norem, splnění požadavků harmonizované normy podle její přílohy ZA se považuje za splnění příslušných ustanovení evropského harmonizačního předpisu (u stavebních výrobků CPR).

I když tyto přílohy ZA nejsou normativní, ale pouze informativní, z hlediska plnění požadavků evropského harmonizačního předpisu jsou závazné, zejména pokud jde o opatření výrobku označením CE.

Pokud pro příslušný stavební výrobek existuje harmonizovaná norma k CPR, musí ji výrobce použít pro vypracování prohlášení o vlastnostech. Harmonizovaná norma také stanoví, které základní charakteristiky musí být v  tomto prohlášení obsaženy.

Jedna harmonizovaná norma může být zveřejněna v OJEU i k více harmonizačním předpisům, např. EN 621:2009 (CPR a GAD).

Všechny evropské normy včetně harmonizovaných jsou přejímány do ČSN.

Podle zákona č. 22/1997 Sb. (viz podrobně § 4a) se česká technická norma stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené harmonizovanou evropskou normou. Z toho vyplývá, že v okamžiku, kdy je nově zveřejněna v OJEU harmonizovaná norma, která byla již zavedena do ČSN, stává se tato ČSN českou harmonizovanou normou (ne až okamžikem zveřejnění její harmonizace k příslušnému předpisu ve Věstníku ÚNMZ).

Současně platné harmonizované normy se také nazývají tzv. "harmonizované normy 1. generace". Každá z norem podléhá většinou po 5 letech své platnosti pravidelným systematickým revizím. Při těchto revizích je průběžně revidována příloha ZA z hlediska nového nařízení CPR. Do těchto norem by měly být postupně včleněny také požadavky týkající se např. nebezpečných látek, nebo požadavky pro materiály pro styk s vodou určenou k lidské spotřebě a další environmentální charakteristiky výrobků v souvislosti se základním požadavkem č. 7 pro udržitelné využívání přírodních zdrojů a měly by vznikat  tzv. "harmonizované normy 2. generace".  Za tímto účelem je  připravováno velké množství horizontálních dokumentů.
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím