Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Databáze harmonizovaných norem»Harmonizované normy a EAD k CPR - stavební výrobky»Upřesnění k harmonizovaným normám k CPR

Upřesnění k harmonizovaným normám k CPR

Následující text má sloužit k vysvětlení, proč jsou v databázi harmonizovaných norem k CPR některé normy EN nebo ČSN značeny červeně, dále proč jsou některé řádky jinak podbarveny (růžově nebo žlutě), popřípadě, co znamená slovní vyjádření u označení některých norem.

Evropské harmonizované normy  jsou zveřejňovány v OJEU, přičemž u každé normy jsou zde kromě označení a názvu uvedena dvě data:

a) „Datum platnosti normy jako harmonizované normy“ – začátek období, kdy lze normu používat jako harmonizovanou

b) „Datum konce období souběžné existence“ – jde o konec období, kdy lze vedle harmonizované normy, která byla zveřejněna v OJEU poprvé, používat národní specifikace nebo, pokud byla harmonizovaná norma zveřejněna v OJEU po své revizi opakovaně, lze po tuto dobu vedle sebe používat nově zveřejněnou i předchozí verzi harmonizované normy.

U některých harmonizovaných norem bývá ještě uveden odkaz na nahrazovanou normu.

Evropské normy (EN) lze používat pro účely označení CE k CPR, jestliže byly oznámeny jako harmonizované k CPR v řadě C Úředního věstníku EU (OJEU) a běží již „Datum platnosti normy jako harmonizované“. Většinou se toto datum shoduje s datem prvního zveřejnění této normy v OJEU, např. EN 13986+A1:2015. Nahrazované normy lze používat pouze do ukončení období souběžné existence.

Pokud u označení EN nebo ČSN není v této databázi uvedeno žádné slovní upřesnění, ani označení normy není zvýrazněno červeně a řádek má standardní (modrošedé) podbarvení, jde vždy o  platnou harmonizovanou normu, např. EN 331:1998.

Pokud došlo ke zrušení harmonizované EN nebo ČSN a již skončilo období souběžné existence, je červeně zvýrazněno označení normy a doplněno slovním vyjádřením „Zrušená“, např. EN 416-1:2009.

Pokud došlo ke zrušení harmonizované evropské normy nebo ČSN a ještě platí období souběžné existence, je u této normy uvedeno upřesnění „Zrušená (zatím harmonizovaná)“, např. EN 14037-1:2016. I když je zde evropská norma zrušena, ponechávají se po dobu souběžné existence většinou obě odpovídající ČSN v platnosti, přičemž je u nich uvedeno „Souběžná platnost“ a „platí souběžně s...“.

Pokud byla evropská harmonizovaná norma zrušena a nahrazena novou evropskou normou, která ještě nebyla zveřejněna v OJEU, je třeba používat pro účely označování CE až do doby, než bude nová EN zveřejněna v OJEU, tuto zrušenou normu. U zrušené EN a také ČSN, která ji zavádí (pokud byla také již zrušena), je uvedeno upřesnění „Zrušená (zatím harmonizovaná)“ a celý řádek je pro lepší zvýraznění podbarven růžově. Přitom u nové EN, která ji nahrazuje a ještě nebyla zveřejněna v OJEU, je uvedeno „Zatím neharmonizovaná“ a totéž u ČSN, která tuto novou EN zavádí, viz např. EN 1304:2005.
 


Další obecné informace k harmonizovaným normám:

I když evropské harmonizované normy jsou nezávazné a nezávazné musí zůstat i při jejich převzetí do národních norem, splnění požadavků harmonizované normy podle její přílohy ZA se považuje za splnění příslušných ustanovení evropského harmonizačního předpisu (u stavebních výrobků CPR).

I když tyto přílohy ZA nejsou normativní, ale pouze informativní, z hlediska plnění požadavků evropského harmonizačního předpisu jsou závazné, zejména pokud jde o opatření výrobku označením CE.

Pokud pro příslušný stavební výrobek existuje harmonizovaná norma k CPR, musí ji výrobce použít pro vypracování prohlášení o vlastnostech. Harmonizovaná norma také stanoví, které základní charakteristiky musí být v  tomto prohlášení obsaženy.

Jedna harmonizovaná norma může být zveřejněna v OJEU i k více harmonizačním předpisům, např. EN 621:2009 (CPR a GAD).

Všechny evropské normy včetně harmonizovaných jsou přejímány do ČSN.

Podle zákona č. 22/1997 Sb. (viz podrobně § 4a) se česká technická norma stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené harmonizovanou evropskou normou. Z toho vyplývá, že v okamžiku, kdy je nově zveřejněna v OJEU harmonizovaná norma, která byla již zavedena do ČSN, stává se tato ČSN českou harmonizovanou normou (ne až okamžikem zveřejnění její harmonizace k příslušnému předpisu ve Věstníku ÚNMZ).

Současně platné harmonizované normy se také nazývají tzv. "harmonizované normy 1. generace". Každá z norem podléhá většinou po 5 letech své platnosti pravidelným systematickým revizím. Při těchto revizích je průběžně revidována příloha ZA z hlediska nového nařízení CPR. Do těchto norem by měly být postupně včleněny také požadavky týkající se např. nebezpečných látek, nebo požadavky pro materiály pro styk s vodou určenou k lidské spotřebě a další environmentální charakteristiky výrobků v souvislosti se základním požadavkem č. 7 pro udržitelné využívání přírodních zdrojů a měly by vznikat  tzv. "harmonizované normy 2. generace".  Za tímto účelem je  připravováno velké množství horizontálních dokumentů.
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím