Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Databáze harmonizovaných norem»Harmonizované normy - všechny výrobky»Harmonizované normy rozdělené podle sektorů a oblastí

Harmonizované normy rozdělené podle sektorů a oblastí

Databáze všech harmonizovaných norem byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).  Aktualizace je prováděna měsíčně podle naposled zveřejněných seznamů harmonizovaných norem v Úředním věstníku EU a Věstníku ÚNMZ.


Poslední aktualizace k 1. 5. 2016

Upřesnění k harmonizovaným normám

Zákon č. 90/2016 Sb. - harmonizovaná oblast (NLF)

Harmonizované normy pro sektor Zkratka Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Oznámené subjekty (NANDO) ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
Elektrická zařízení nízkého napětí LVD 2016/C/126/3
není 2014/35/EU směrnice EP a Rady 2014/35/EU
20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Rady
č. 2006/95/ES
118/2016 Sb. nařízení vlády 118/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 17/2003 Sb.
148/2016 Z.z. nariadenie vlády 148/2016 Z.z.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády SR
č. 308/2004 Z.z.
Jednoduché tlakové nádoby SPVD 2016/C/138/2 NO/AO 2014/29/EU směrnice EP a Rady 2014/29/EU
20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Rady
119/2016 Sb. nařízení vlády 119/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 20/2003 Sb.
234/2015 Z.z. nariadenie vlády 234/2015 Z.z.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 513/2001 Z.z.
Měřidla MID 2012/C/218/8

2013/C/109/1

2013/C/109/2

2014/C/76/1

2014/C/76/2

2014/C/443/2

2014/C/443/1


NO/AO 2014/32/EU směrnice EP a Rady 2014/32/EU
(znění bez opravy z 16. 4. 2016)
/ 20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Rady
č. 2004/22/ES
120/2016 Sb. nařízení vlády 120/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 464/2005 Sb.
145/2016 Z.z. nariadenie vlády 145/2016 Z.z.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 294/2005 Z.z.
Rekreační plavidla a vodní skútry (NLF) RCD 2016/C/54/1 NO/AO 2013/53/EU směrnice EP a Rady 2013/53/EU
(v aktuálním znění)
Účinnost od 18. 1. 2016, současně do 18. 1. 2017 lze používat i směrnici 94/25/ES a harmonizované normy zveřejněné v OJEU 2016/C/14/3
96/2016 Sb. nařízení vlády 96/2016 Sb.
účinnost 15. 4. 2016, zrušuje a nahrazuje 174/2005 Sb., do 18.1.2017 lze používat obě nařízení
77/2016 Z.z. nariadenie vlády 77/2016 Z.z.
26. 1. 2016 ruší a nahrazuje nařízení vlády
č. 417/2004 Z.z. do 18.1. 2017 lze používat obě nařízení souběžně
Váhy s neautomatickou činností NAWI 2016/C/14/2

NO/AO 2014/31/EU směrnice EP a Rady 2014/31/EU
ve znění opravy
/ 20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici č. 2009/23/ES
121/2016 Sb. nařízení vlády 121/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 326/2002 Sb.
126/2016 Z.z. nariadenie vlády 126/2016 Z.z.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 399/1999 Z.z.
Výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh (NLF) EXPL 2006/C/221/2 NO/AO 2014/28/EU Směrnice EP a Rady 2014/28/ES
20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici 93/15/EHS
97/2016 Sb. nařízení vlády č. 97/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 358/2001 Sb.
131/2016 Z.z. nariadenie vlády 131/2016 Z.z.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 179/2001 Z.z.
Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility EMC 2015/C/14/1 NO/AO 2014/30/EU směrnice EP a Rady 2014/30/EU
20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Rady č. 2004/108/ES
117/2016 Sb. nařízení vlády 117/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 616/2006 Sb.
127/2016 Z.z. nariadenie vlády 127/2016 Z.z.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 194/2005 Z.z.
Výtahy LIFTS 2016/C/138/3

NO/AO 2014/33/EU směrnice EP a Rady 2014/33/EU 20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Rady č. 95/16/ES 122/2016 Sb. nařízení vlády 122/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 27/2003 Sb.
235/2015 Z.z. nariadenie vlády 235/2015 Z.z.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 571/2001 Z.z.
Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (NLF) ATEX 2016/C/126/2 NO/AO 2014/34/EU směrnice EP a Rady 2014/34/EU
20. 4. 2016 zrušila a nahradila EP a Rady č. 94/9/ES
116/2016 Sb. nařízení vlády 116/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 23/2003 Sb.
149/2016 Z.z. nariadenie vlády 149/2016 Z.z.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 117/2001 Z.z.

Zákon č. 22/1997 Sb. - harmonizovaná oblast

Harmonizované normy pro sektor Zkratka Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Oznámené subjekty (NANDO) ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
Chladicí zařízení - 2014/C/22/3 není 643/2009 643/2009 179/2001 Sb. 209/2010 Z.z. 643/2009
Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční) - 2013/C/345/3 NO/AO 2008/57/ES směrnice EP a Rady 2008/57/ES
ostatní související předpisy: nařízení Komise č. 1299/2014; rozhodnutí Komise 2009/965/ES znění včetně změny (EU)2015/2299; rozhodnutí Komise č. 2010/713/EU; rozhodnutí Komise č. 2011/155/EU; nařízení Komise č. 1304/2014; rozhodnutí Komise č. 2012/757/EU (aktuální znění); nařízení Komise č. 454/2011 (aktuální znění včetně změny (EU)2016/527); nařízení Komise č. 1301/2014 ve znění opravy; nařízení Komise č. 1302/2014 ve znění opravynařízení Komise (EU) č. 1300/2014; nařízení Komise (EU) č. 1303/2014; nařízení Komise (EU) č. 1305/2014; rozhodnutí Komise č. 2014/880/EU; doporučení Komise č. 2014/897/EU; doporučení Komise č. 2014/881/EU; rozhodnutí Komise č. 2012/88/EU (aktuální znění); nařízení Komise č. 402/2013 (aktuální znění); nařízení č. (EU)321/2013 (aktuální znění)
133/2005 Sb. nařízení vlády č. 133/2005 Sb.
(aktuální znění)
/ změna NV č. 72/2016 Sb. platí od 22. 3. 2016
352/2004 Sb.
513/2009 Z.z. zákon č. 513/2009 Z.z.
změna zákonem č. 259/2015 Z.z. a zákonem č. 282/2015 Z.z. platí od 1. 12. 2015
Hračky TOYS 2015/C/378/1 NO/AO 2009/48/ES směrnice EP a Rady 2009/48/ES
aktuální znění
/ změna směrnice 2014/79/EU a 2014/81/EU se použije od 21. 12. 2015
/ změna směrnice (EU)2015/2115, (EU)2015/2116, se použije od 24. 5. 2017
/ změna směrnice (EU)2015/2117 se použije od 24. 11. 2017

/ 2008/329/ES *
(magn.hračky)*
86/2011 Sb. nařízení vlády č. 86/2011 Sb.
znění včetně změny 339/2013 Sb.
// změna  nařízením vlády č. 151/2015 Sb. platí od 1. 7. 2015, ustanovení bodů 2 a 4 nabývají účinnosti 21. 12. 2015.
78/2012 Z.z. zákon č. 78/2012 Z.z.
/ změna zákonem č. 391/2015 Z.z. platí od 1. 2. 2016

/ vyhláška 225/2013 Z.z.
(aktuální znění)
Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních RoHS 2012/C/363/5 není 2011/65/EU směrnice EP a Rady 2011/65/EU aktuální znění
/ změna (EU)2016/585 se použije od 6. 11. 2017
/ změna (EU)2015/863 se použije od 22. 7. 2019
481/2012 Sb. 465/2013 Z.z. vyhláška č. 465/2013 Z.z. změna: 71/2016 Z.z. platí od 15. 1. 2016
Osobní ochranné prostředky PPE

2015/C/412/3
2016/C/14/5

NO/AO 89/686/EHS směrnice Rady 89/686/EHS
bude 21. 4. 2018 zrušena a nahrazena nařízením (EU)2016/425

/ rozhodnutí Komise: 2014/748/EU; 2011/49/EU; (EU)2015/15; 2011/211/EU
21/2003 Sb. 35/2008 Z.z.
Rádiová a telekomunikační koncová zařízení RTTED 2015/C/226/7
NO/AO 1999/5/ES směrnice EP a Rady 1999/5/ES
bude zrušena směrnicí 2014/53/EU od 13. 6. 2016
/ prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2016/537
/ rozhodnutí Komise 2007/131/ES (aktuální znění)
426/2000 Sb. 443/2001 Z.z.
Rekreační plavidla a vodní skútry RCD

2016/C/14/3

NO/AO 94/25/ES směrnice EP a Rady 94/25/ES
zrušena směrnicí 2013/53/EU  ve znění opravy od 18. 1. 2016, do 18. 1. 2017 lze používat společně
174/2005 Sb. nařízení vlády č. 174/2005 Sb.
zrušeno a nahrazeno od 15. 4. 2016 nařízením vlády č. 96/2016 Sb., do 18. 1. 2017 lze používat obě nařízení vlády
417/2004 Z.z.
Spotřebiče plynných paliv GAD 2016/C/94/3
2010/C/349/5
2015/C/209/5
text opravy 2016/C/44/7 ruší a nahrazuje text vydaný v 2016/C/30/8

NO/AO 2009/142/ES směrnice EP a Rady 2009/142/ES
bude 21. 4. 2018 zrušena a nahrazena nařízením EP a Rady (EU)2016/426
22/2003 Sb. 393/1999 Z.z.
Stavební výrobky označované CE CPR 2016/C/126/4 (hEN)
2016/C/54/3 (EAD)

NO/AO 305/2011 Nařízení EP a Rady (ES) 305/2011 aktuální znění

1062/2013 (formát evropského technického posouzení)

/ Nařízení 157/2014


305/2011 Nařízení EP a Rady (ES) 305/2011 přímo použitelný předpis v aktuálním znění 
Aplikace v ČR zákonem č. 100/2013 Sb. (změna zákona č. 22/1997 Sb.) ČSN k CPR
305/2011 nariadenie EP a Rady (ES) 305/2011

aktuální znění;  priamo aplikovatelný predpis; aplikácia v SR zákonom
č. 133/2013 Z.z.
/ 1062/2013
/ nariadenie 157/2014

Strojní zařízení MD NO/AO 2006/42/ES směrnice EP a Rady 2006/42/ES
aktuální znění bez změny 2014/33/EU (ruší článek 24 týkající se výtahů)
rozhodnutí Komise:
2006/732/ES;2006/733/ES; 2014/78/EU
prováděcí rozhodnutí:
(EU)2015/1085; (EU)2015/975; (EU)2015/1377;
(EU)2015/2182; (EU)2015/1159; (EU)2016/175; (EU)2016/382; (EU)2016/530
/ „Guidance document"
176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
Tlaková zařízení PED NO/AO 97/23/ES 97/23/ES

směrnici 97/23/ES lze používat do 18. 7. 2016
/ bude 19. 7. 2016 zrušena a nahrazena směrnicí  EP a Rady 2014/68/EU ve znění oprav

26/2003 Sb. nařízení vlády č. 26/2003 Sb.
(aktuální znění)
576/2002 Z.z. nariadenie vlády SR č. 576/2002 Z.z.
(aktuální znění)
/ bude 19. 7. 2016 zrušeno a nahrazeno nařízením vlády SR č. 1/2016 Z.z.
Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu ATEX 2016/C/126/1

NO/AO 94/9/ES směrnice EP a Rady 94/9/ES bude zrušena směrnicí 2014/34/EU od 20. 4. 2016

/ „Guidance document
23/2003 Sb. 117/2001 Z.z. nariadenie vlády SR č. 117/2001 Z.z. bude 20. 4. 2016 zrušeno a nahrazeno NV č. 149/2016 Z.z.
Zařízení pro dopravu osob CAB 2015/C/412/4 NO/AO 2000/9/ES směrnice EP a Rady 2000/9/ES
bude 21. 4. 2018 zrušena a nahrazena nařízením EP a Rady (EU)2016/424
70/2002 Sb. 183/2002 Z.z.
Zdravotnické prostředky MDD 2015/C/226/2 NO/AO 93/42/EHS směrnice Rady 93/42/EHS

/ nařízení 722/2012

/ rozhodnutí Komise 2010/227/EU
54/2015 Sb. Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. nahrazuje nařízení vlády č. 336/2004 Sb., 
zrušené 1. 4. 2015
582/2008 Z.z.
Zdravotnické prostředky – aktivní implantabilní AIMD 2015/C/226/1 NO/AO 90/385/EHS směrnice Rady 90/385/EHS

/ rozhodnutí Komise: 2010/227/EU

/ Nařízení: 207/2012

/ Nařízení: 722/2012
55/2015 Sb. Nařízení vlády č. 55/2015 Sb.
nahrazuje nařízení vlády č. 154/2004 Sb., 
zrušené 1. 4. 2015
527/2008 Z.z.
Zdravotnické prostředky in vitro – diagnostické IVDD 2015/C/226/3

NO/AO 98/79/ES směrnice EP a Rady 98/79/ES / Rozhodnutí Komise 2008/932/ES, 2010/227/EU
56/2015 Sb. nařízení vlády č. 56/2015 Sb. nahrazuje nařízení vlády č. 453/2004 Sb. ,  zrušené 1. 4. 2015 569/2001 Z.z.

Horizontální předpisy (NLF)

Harmonizované normy pro sektor Zkratka Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Oznámené subjekty (NANDO) ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
Nový horizontální rámec a systémy managementu NLF, EMAS 2016/C/54/2 není 765/2008 Nařízení EP a Rady (ES) 765/2008 ve znění opravy ze dne 3. 7. 2015 768/2008/ES Rozhodnutí EP a Rady 768/2008/ES ve znění opravy ze dne 1. 7. 2015 1221/2009 765/2008 nařízení EP a Rady (ES) 765/2008
ve znění opravy ze dne 3. 7. 2015
přímo použitelný předpis; aplikace v ČR zákonem
č. 100/2013 Sb. (změna zákona č. 22/1997 Sb.)
1221/2009 nařízení EP a Rady (ES) 1221/2009 přímo použitelný předpis, aplikace v ČR viz Usnesení vlády č. 651/2002 (Základní dokumenty)
765/2008 nariadenie EP a Rady (ES) 765/2008

ve znění opravy ze dne 3. 7. 2015

Priamo aplikovatelný predpis. Aplikácia v SR zákonom
1221/2009 nariadenie EP a Rady (ES) 1221/2009 přímo použitelný předpis;aplikace v SR zákonem č. 351/2012 Z.z.

Obecná bezpečnost

Harmonizované normy pro sektor Zkratka Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Oznámené subjekty (NANDO) ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
Obecná bezpečnost GPSD

2015/C/335/1;
(EU)2015/1345; (EU)2015/1320

není 2001/95/ES směrnice Rady 2001/95/ES
Rozhodnutí Komise:
2010/11/ES  - zajišťovací zařízení bezpečná pro dítě určená pro okna a balkonové dveře
2010/9/ES - koupací kruhy, pomůcky ke koupání a koupací vany a stojany pro kojence a malé děti
2009/490/ES - osobní hudební přehrávače
2006/502/ES - zapalovače typu novelta, (EU)2016/575 platnost prodloužena do 11. 5. 2017
2009/251/ES - zákaz uvádění výrobků obsahující biocid dimethylfumarát
2008/264/ES - požadavky na požární bezpečnost, kterou mají splňovat EN pro cigarety
2005/323/ES - plovoucí předměty pro volný čas
2004/781/ES - hračky a předměty pro péči o děti určené pro vkládání do úst z měkčeného PVC obsahujícího určité ftaláty
2010/376/EU - spánek dětí
2011/476/EU - stacionární tréninková zařízení
2011/477/EU - vnitřní clony, stínící prvky ovládané šňůrou a bezpečnostní zařízení
2011/479/EU - gymnastické nářadí
2011/786/EU - kola
prováděcí rozhodnutí Komise (EU)2015/681  o zveřejnění odkazů na normu EN ISO 4210, části 1–9, pro městská a trekkingová jízdní kola, horská jízdní kola a závodní jízdní kola a normu EN ISO 8098 pro kola pro mladší děti v Úředním věstníku Evropské unie v souladu se směrnicí EP a Rady 2001/95/ES;
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU)2015/1345 o zveřejnění odkazů na normy pro šňůry a šňůry na stažení u dětského oblečení, přenosná lůžka a nosné konstrukce, bezpečnostní zábrany a přebalovací jednotky pro domácí použití v Úředním věstníku Evropské unie v souladu se směrnicí EP a Rady 2001/95/ES;
prováděcí rozhodnutí Komise (EU)2015/1320 o stažení odkazů na normy pro držáky šidítek, šidítka, záchranné prostředky pro plavecké instruktory a rožně z Úředního věstníku Evropské unie v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES

102/2001 Sb. zákon č. 102/2001 Sb.


nařízení vlády č. 198/2007 Sb.

nařízení vlády č. 256/2009 Sb.

250/2007 Z.z. zákon č. 250/2007 Z.z.

/ změna zákonem č. 391/2015 Z.z. platí od 1. 2. 2016
opatření č. 102/2008 Z.z.
vyhláška č. 109/2008 Z.z.
vyhláška č. 194/2009 Z.z.

Další vybrané sektory

Harmonizované normy pro sektor Zkratka Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Oznámené subjekty (NANDO) ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
Chemické látky REACH 2016/C/14/4 není 1907/2006 nařízení EP a Rady (ES) 1907/2006
aktuální znění včetně změny (EU)2016/217
/ změna 848/2012 se použije se od 10. 10. 2017;
/ změna (EU)2016/217 se použije od 8. 3. 2016
1907/2006 nařízení EP a Rady (ES) 1907/2006
aktuální znění včetně změny (EU)2016/217
/ změna 848/2012 se použije se od 10. 10. 2017;
/ změna (EU)2016/217 se použije od 8. 3. 2016

přímo aplikovatelný předpis v ČR, adaptace zákonem č. 350/2011 Sb.
 
1907/2006 nariadenie EP a Rady (ES) 1907/2006
znění bez změny (EU)2016/217
/ změna 848/2012 se použije se od 10. 10. 2017;
/ změna (EU)217/2016 se použije od 8. 3. 2016
 
priamo aplikovatelný predpis v SR, adaptácia v SR zákonom č. 67/2010 Z.z.
Interoperabilita evropského letového provozu - NO/AO 552/2004 552/2004 nařízení EP a Rady (ES) 552/2004

přímo použitelný předpis v ČR aplikace zákonem č. 49/1997 Sb.

552/2004 nariadenie EP a Rady (ES) 552/2004

priamo aplikovatelný predpis; adaptacia v SR zákonom č. 143/1998 Z.z.

143/1998 Z.z.
Kosmetické přípravky - 2011/C/123/4 není 1223/2009 nařízení EP a Rady (ES) 1223/2009
konsolidované znění bez změny nařízením Komise
(EU)2016/621 a (EU)2016/622
/ rozhodnutí Komise 2013/674/EU
1223/2009 nařízení EP a Rady (ES) 1223/2009

konsolidované znění bez změny nařízením Komise (EU) (EU)2016/621 a (EU)2016/622

1223/2009 nariadenie EP a Rady (ES) 1223/2009
konsolidované znění bez změny nařízením Komise (EU) (EU)2016/621 a (EU)2016/622
/ priamo aplikovatelný predpis v SR
Obaly a obalové odpady - 2005/C/44/13 není 94/62/ES směrnice EP a Rady (ES) 94/62/ES
znění včetně změny (EU)2015/720
477/2001 Sb. zákon č. 477/2001 Sb.
(aktuální znění)
102/2001 Sb. zákon č. 102/2001 Sb.


nařízení vlády č. 198/2007 Sb.

nařízení vlády č. 256/2009 Sb.

79/2015 Z.z. zákon č. 79/2015 Z.z.
ruší článek I zákona č. 119/2010 Z.z.
Udržitelné používání pesticidů - 2015/C/196/2 není 2009/128/ES 326/2004 Sb. 405/2011 Z.z.
Zbraně, střelivo a pyrotechnické výrobky - 2013/136/6 NO/AO 2013/29/EU 206/2015 Sb. zákon č. 206/2015 Sb. (aktuální znění)
nařízení vlády č. 208/2015 Sb.
397/1999 Z.z 70/2015 Z.z.

Služby

Harmonizované normy pro sektor Zkratka Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Oznámené subjekty (NANDO) ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
Poštovní služby - 2015/C/159/1 není 97/67/ES 29/2000 Sb. zákon č. 29/2000 Sb.
(aktuální znění)
324/2011 Z.z. 324/2011 Z.z.
(aktuální znění)

/ změna zákonem č. 91/2016 Z.z. platí od 1. 7. 2016