Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Terminologická databáze ČSN

Terminologická databáze ČSN

Terminologická databáze byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Přehled vložených norem ( 136 )

Katalogové číslo Třidící znak Název
ČSN ISO 19719 200210 Obráběcí stroje - Upínací zařízení obrobku - Slovník
ČSN ISO 1122-2 014604 Slovník termínů ozubení – Část 2: Definice vztahující se ke geometrii šnekového ozubení
ČSN ISO 7133 277430 Stroje pro zemní práce – Skrejpry – Terminologie a obchodní specifikace
ČSN ISO 7134 277440 Stroje pro zemní práce – Grejdry – Terminologie a obchodní specifikace
ČSN EN ISO 15494 646403 Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace – Polybuten (PB), polyethylen (PE), polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT), síťovaný polyethylen (PE-X), polypropylen (PP) – Metrické řady pro specifikace pro součásti a systém
ČSN EN 997+A1 724860V Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou
ČSN EN ISO 12707 015005 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Slovník
ČSN EN 16714-3 015070 Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Část 3: Termíny a definice
ČSN EN ISO/IEC 13273-2 011506 Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 2: Obnovitelné zdroje energie
ČSN P CEN ISO/TS 80004-8 012003 Nanotechnologie - Slovník - Část 8: Procesy nanovýroby
ČSN P CEN ISO/TS 80004-6 012003 Nanotechnologie - Slovník - Část 6: Charakterizace nanoobjektu
ČSN P CEN ISO/TS 80004-4 012003 Nanotechnologie - Slovník - Část 4: Nanostrukturované materiály
ČSN EN 923 668501 Lepidla - Termíny a definice
ČSN ISO 50002 011514 Energetické audity - Požadavky s návodem pro použití (pouze část 3) MCH
ČSN EN ISO 1891-2 021003 Spojovací součásti - Terminologie - Část 2: Termíny a definice povrchových úprav
ČSN EN 16263-1 668305 Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Část 1: Terminologie
ČSN ISO 55000 010375 Management aktiv - Přehled, zásady a terminologie
ČSN EN ISO 16559 838200 Tuhá biopaliva - Terminologie, definice a popis
ČSN EN ISO 3493 580200 Vanilka - Slovník
ČSN EN 15826 945000 Smalty - Terminologie
ČSN ISO 8373 186501 Roboty a robotická zařízení - Slovník
ČSN EN ISO 50001 011501 Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití
ČSN EN 13965-2 838001 Charakterizace odpadů - Názvosloví - Část 2: Názvy a definice vztahující se k nakládání s odpady
TNI 010350 010350 Management rizik - Slovník (Pokyn 73)
ČSN ISO 6107-1:2010 750175 Jakost vod - Slovník - Část 1
ČSN EN 12901 755701 Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Pomocné anorganické a filtrační materiály – Definice
ČSN EN ISO 12718 015005 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení vířivými proudy – Terminologie
ČSN 736100-3 736100-3 Názvosloví pozemních komunikací – Část 3: Vybavení pozemních komunikací
ČSN EN 13857-1 668005 Výbušniny pro civilní použití - Část 1: Názvosloví
ČSN EN 132 832202 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Definice názvů a piktogramy