Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO/IEC 13273-2 - bioplyn

ČSN EN ISO/IEC 13273-2 - Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 2: Obnovitelné zdroje energie

Stáhnout normu: ČSN EN ISO/IEC 13273-2 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2016-10-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:13273:-2:ed-1:v1:en
Třidící znak: 011506
ICS:
  • 27.015 - Energetická účinnost. Úspora energie obecně
Stav: Platná
Nahlásit chybu

3.2.1.1.3 bioplyn

plyn vznikající při fermentaci nebo zplyňování biomasy (3.2.1)

POZNÁMKA 1 k heslu Bioplyn může mít dvojí různý původ:

a) bioplyn z anaerobní fermentace, převážně složený z methanu a oxidu uhličitého, dva nejvýznamnější příklady jsou skládkový plyn a plyn z čistíren odpadních kalů;

b) bioplyn z tepelných procesů složený ze směsi obsahující vodík a oxid uhelnatý (obvykle označovaný jako syntézní plyn) spolu s dalšími komponenty, vyrobený zplyňováním nebo pyrolýzou biomasy.

POZNÁMKA 2 k heslu Bioplyn se používá jako palivo a také jako surovina v průmyslových procesech.

[ZDROJ: InterEnerStat, Harmonizace definic energetických produktů a toků, Konečná definice, Část 2: Produkty, IEA, Paříž, 9. prosince 2010, modifikováno – V definici bylo nahrazeno slovo „pocházející“ slovem „vznikající“ a vypuštěno „anaerobní“, „pevné“, „(včetně biomasy v odpadech)“ a byla doplněna
POZNÁMKA 2 k heslu.]

3.2.1.1.3 biogas

gas resulting from the fermentation or gasification of biomass (3.2.1)

Note 1 to entry: Biogas can be of two different origins:

a) biogas from anaerobic fermentation, principally composed of methane and carbon dioxide which two most notable examples are landfill gas and sewage sludge gas;

b) biogas from thermal processes composed by a mixture containing hydrogen and carbon monoxide (usually known as syngas) along with other components produced by gasification or pyrolysis of biomass.

Note 2 to entry: Biogas is used as a fuel and also as feedstock in industrial processes.

[SOURCE: InterEnerStat, Harmonization of definitions of energy products and flows, Final definitions, Part 2: Products, IEA, Paris, 9 December 2010, modified – By replacing in the definition “arising” by “resulting” and by deleting “anaerobic”, “solid”, “(including biomass in waste)” and adding Note 2 to entry.]

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím