Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Databáze harmonizovaných norem»Harmonizované normy - všechny výrobky»Harmonizované normy rozdělené podle sektorů a oblastí

Harmonizované normy rozdělené podle sektorů a oblastí

Databáze všech harmonizovaných norem byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).   Aktualizace je prováděna měsíčně podle naposled zveřejněných seznamů harmonizovaných norem v Úředním věstníku EU (© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/homepage.html, 1998–2022) a Věstníku ÚNMZ.

Poslední aktualizace k 1. 11. 2022

Upřesnění k harmonizovaným normám

Sektory k zákonu č. 22/1997 Sb. - harmonizovaná oblast

Harmonizované normy pro sektor Zkratka Zveřejnění názvů hEN v OJ EU   ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
Aerosolové rozprašovače AD nejsou není 75/324/EHS směrnice č. 75/324/EHS
aktuální znění
194/2001 Sb. nařízení vlády č. 194/2001 Sb.
aktuální znění
46/2009 Z.z. nařízení vlády č. 46/2009 Z.z.
aktuální znění

Chladicí zařízení HRA 2014/C/22/3 není (EU)2019/2019 nařízení Komise (EU)2019/2019
konsolidované znění
// nařízení Komise (ES)643/2009 bylo 1. 3. 2021 zrušeno a nahrazeno nařízením Komise (EU)2019/2019
(EU)2019/2019 (EU)2019/2019
konsolidované znění
// nařízení Komise (ES)643/2009 bylo 1. 3. 2021 zrušeno a nahrazeno nařízením Komise (EU)2019/2019
(EU)2019/2019 (EU)2019/2019
konsolidované znění
// nařízení Komise (ES)643/2009 bylo 1. 3. 2021 zrušeno a nahrazeno nařízením Komise (EU)2019/2019
Emise hluku (NOI) NOI nejsou NO/AO 2000/14/ES směrnice č. 2000/14/ES

aktuální znění
směrnice č. 2009/125/ES
/ „Guidance document
/ směrnice č. 2002/49/ES (aktuální znění)
/ prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2021/1967
/ směrnice č. (EU)2015/996 znění bez opravy z 10. 1. 2018

9/2002 Sb. 78/2019 Z.z. Nariadenie vlády SR č. 78/2019 Z.z. 2. 4. 2019 ruší a nahrazuje  NV SR č. 222/2002 Z.z. 177/2002 Z.z.
Emise ve výfukových plynech zážehových motorů nesilničních mobilních strojů EGP nejsou není (EU)2016/1628 nařízení EP a Rady č. (EU)2016/1628
znění  včetně změny (EU)2022/992
/ změna (EU)2022/992 se použije od 17. 7. 2022
/ od 1. 1. 2017 ruší a nahrazuje směrnici EP a Rady č. 97/68/ES
bez doplnění: nařízením Komise č. (EU)2017/654 (znění v pdf formátu 13. 9. 2021); nařízením Komise č. (EU)2017/655   (aktuální znění) a nařízením Komise č.  (EU)2019/26
/ prováděcí nařízení č. (EU)2017/656
(EU)2016/1628 nařízení EP a Rady č. (EU)2016/1628
znění  včetně změny (EU)2022/992
/ změna (EU)2022/992 se použije od 17. 7. 2022
/ přímo použitelný předpis,  1. 1. 2017 ruší a nahrazuje směrnici EP a Rady č. 97/68/ES
bez doplnění: nařízením Komise č. (EU)2017/654 (znění v pdf formátu 13. 9. 2021); nařízením Komise č. (EU)2017/655   (aktuální znění) a nařízením Komise č.  (EU)2019/26
/ prováděcí nařízení č. (EU)2017/656
/ přímo použitelný předpis, 1. 1. 2017 ruší a nahrazuje směrnici EP a
Rady č. 97/68/ES
/ nařízení vlády č. 365/2005 Sb. bylo zrušeno 21. 4. 2018 nařízením vlády č. 63/2018 Sb.
(EU)2016/1628 nařízení EP a Rady č. (EU)2016/1628
znění  včetně změny (EU)2022/992
/ změna (EU)2022/992 se použije od 17. 7. 2022
/ přímo použitelný předpis,  1. 1. 2017 ruší a nahrazuje směrnici EP a Rady č. 97/68/ES
bez doplnění: nařízením Komise č. (EU)2017/654 (znění v pdf formátu 13. 9. 2021); nařízením Komise č. (EU)2017/655 (aktuální znění) a nařízením Komis č. (EU)2019/26
/ prováděcí nařízení č. (EU)2017/656
367/2016 Z.z. nariadenie vlády č. 367/2016 Z.z.
/ 1. 1. 2017 ruší a nahrazuje nariadenie vlády č. 370/2006 Z.z.
Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční) IRS (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
NO/AO 2008/57/ES směrnice EP a Rady č. 2008/57/ES
aktuální znění
/ byla 31. 10. 2020 zrušena a nahrazena směrnicí č. (EU)2016/797 (aktuální znění);
/ prováděcí nařízení Komise č. (EU)2018/545  (aktuální znění)
/ prováděcí nařízení Komise č. (EU)2020/424
/ prováděcí nařízení Komise č. (EU)2019/250 (aktuální znění)
/ rozhodnutí Komise (EU)2018/1614
ostatní související předpisy:
rozhodnutí Komise č. (EU)2017/1474, nařízení Komise
č. (EU)1299/2014 (aktuální znění);  rozhodnutí Komise 2009/965/ES (aktuální znění); rozhodnutí Komise č. 2010/713/EU; rozhodnutí Komise č. 2011/155/EU; nařízení Komise č. (EU)1304/2014 (aktuální znění - odchýlení (EU)2022/1319); rozhodnutí Komise č. 2012/757/EU (aktuální znění); nařízení Komise č. (EU)454/2011 (aktuální znění); nařízení Komise č. (EU)1301/2014 (znění); nařízení Komise č. (EU)1302/2014  (odchýlení (EU)2022/1319, znění bez změny (EU)2022/856); nařízení Komise (EU) č. (EU)1300/2014 (aktuální znění včetně opravy (EU)/2022/721 - pouze oprava českého znění); nařízení Komise (EU) č. (EU)1303/2014 (znění bez změny (EU)2022/856); nařízení Komise (EU) č. (EU)1305/2014 (aktuální znění); rozhodnutí Komise č. 2014/880/EU bylo 16. 6. 2019 zrušeno nařízením č. (EU)2019/777; doporučení Komise č. 2014/897/EU; doporučení Komise č. 2014/881/EU; nařízení č. (EU)2016/919 (aktuální znění - odchýlení (EU)2022/1349); nařízení Komise č. 402/2013 (aktuální znění); nařízení č. (EU)321/2013 (aktuální znění); směrnice č. (EU)2016/798 (aktuální znění); doporučení č. (EU)2019/780; prováděcí rozhodnutí Komise č. 2011/665/EU (aktuální znění)
133/2005 Sb. nařízení vlády č. 133/2005 Sb.
aktuální znění
 zrušeno 1. 2. 2022 zákonem č. 426/2021 Sb.
352/2004 Sb. vyhláška č. 352/2004 Sb. ve znění změny vyhláškou č. 19/2022 Sb.
513/2009 Z.z. zákon č. 513/2009 Z.z.
aktuální znění
Hračky TOYS (EU)2021/1992 (hEN 16. 11. 2021)
(EU)2021/867
 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 30. 11. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/282/2
NO/AO 2009/48/ES směrnice EP a Rady 2009/48/ES
aktuální znění v pdf formátu z 5. 7. 2022
/ změna (EU)2021/903 se použije od 5. 12. 2022
/ změna (EU)2020/2088 se použije od  5. 7. 2022

/ změna (EU)2020/2089 se použije od  5. 7. 2022
/ 2008/329/ES *
(magn.hračky - neplatné)*
/ 2013/492/EU  - neplatné
86/2011 Sb. nařízení vlády č. 86/2011 Sb.
ve znění změny č. 121/2022 Sb.
// změna č. 121/2022 Sb.  má dělenou účinnost – viz čl. II
78/2012 Z.z. zákon č. 78/2012 Z.z.
aktuální znění
/ vyhláška č. 225/2013 Z.z.  aktuální znění (změna vyhláškou č. 299/2022 Z.z. se použije od 5. 12. 2022)
Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních RoHS 2012/C/363/5
(EU)2020/659 (hEN 18. 5. 2020)
není 2011/65/EU směrnice EP a Rady č. 2011/65/EU
konsolidované znění v pdf formátu z 1. 10. 2022
/ změny: (EU)2022/1631(EU)2022/1632 se použijí od 1. 3. 2023
/ změny: (EU)2022/274, (EU)2022/275,
(EU)2022/276, (EU)2022/277,
(EU)2022/278 ve znění opravy z 12. 5. 2022opravy z 21. 4. 2022, (EU)2022/279, (EU)2022/280, (EU)2022/281(EU)2022/282, (EU)2022/283, (EU)2022/284(EU)2022/287 se použijí od 1. 10. 2022
/ změna
(EU)2021/884 se použije od  1. 7. 2022
/ změna (EU)2016/1029 se použije od 15. 7. 2023

481/2012 Sb. nařízení vlády č. 481/2012 Sb.
ve znění změny č. 120/2022 Sb.
/ změna č. 120/2022 Sb. má účinnost viz článek II
/ změna č. 334/2021 Sb. má účinnost od 1. 11. 2021, výjimky viz článek II;

 
465/2013 Z.z. vyhláška č. 465/2013 Z.z.
 ve znění změny č. 193/2022 Z.z.
/ zákon č. 346/2013 Z.z. (aktuální znění)
Osobní ochranné prostředky (uvedené na trh před 20. 4. 2019) PPE

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

NO/AO 89/686/EHS směrnice Rady č. 89/686/EHS
aktuální znění
zrušena a nahrazena nařízením EP a Rady (EU)2016/425 od 21. dubna 2018, směrnici 89/686/EHS lze používat do 20. dubna 2019.
/ rozhodnutí Komise: 2014/748/EU; 2011/49/EU; (EU)2015/15; 2011/211/EU
21/2003 Sb. nařízení vlády č. 21/2003 Sb.
bylo 21. 4. 2018 zrušeno nařízením vlády č. 63/2018 Sb.
35/2008 Z.z. nariadenie vlády SR č. 35/2008 Z.z.
bylo 21. 4. 2018  zrušeno nařízením vlády č. 117/2018 Z.z.
Přepravitelná tlaková zařízení TPED nejsou NO/AO 2010/35/EU směrnice č. 2010/35/EU
/ rozhodnutí 2014/379/EU
208/2011 Sb. 254/2011 Z. z. zákon č. 254/2011 Z. z. aktuální znění
Spotřebiče plynných paliv (uvedené na trh před 21. 4. 2018) GAD 2018/C/118/5
2016/C/94/3
2015/C/209/5
2016/C/44/7
NO/AO 2009/142/ES směrnice EP a Rady č. 2009/142/ES
byla 21. 4. 2018 zrušena a nahrazena nařízením EP a Rady č. (EU)2016/426
22/2003 Sb. nařízení vlády č. 22/2003 Sb. bylo zrušeno 21. 4. 2018 nařízením vlády č. 63/2018 Sb. 393/1999 Z.z. nariadenie vlády č. 393/1999 Z.z.
bylo 21. 4. 2018 zrušeno nařízením vlády č. 116/2018 Z.z.
Stavební výrobky označované CE CPR

2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN 20. 3. 2019) + oprava
ve znění změny:  (EU)2022/2357 (hEN 2. 12. 2022)
konsolidované znění (EU)2019/451 bez změny  (EU)2022/2357

Seznam všech hEN k CPR
(k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změn:
(EU)2022/1517 (EAD 12. 9. 2022),
(EU)2021/1789 (EAD 11. 10. 2021) ve znění opravy
(3. 2. 2022 - pouze české znění),
(EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021),
(EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020),
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020),
(EU)2022/381 (EAD 7. 3. 2022),
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)NO/AO 305/2011 Nařízení EP a Rady (ES) č. 305/2011

(aktuální znění)

305/2011 Nařízení EP a Rady (ES) č. 305/2011
(aktuální znění)
/ přímo použitelný předpis
aplikace v ČR zákonem č. 100/2013 Sb. (změna zákona č. 22/1997 Sb.)
305/2011 nariadenie EP a Rady (ES) č. 305/2011

 (aktuální znění)
  priamo aplikovatelný predpis;
aplikácia v SR zákonom č. 133/2013 Z.z.

Strojní zařízení MD
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
(EU)2022/621 (hEN 13. 4. 2022),
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021),
(EU)2021/1813 (hEN 15. 10. 2021),
(EU)2020/480
(hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)

/ konsolidované znění (EU)2019/436 (13. 4. 2022) v pdf formátu
Seznam hEN k MD (k 4. 5. 2022, z webu EK, není právně závazný)

NO/AO 2006/42/ES směrnice EP a Rady č. 2006/42/ES

aktuální znění
/ změna č. 2014/33/EU ruší článek 24 týkající se výtahů

rozhodnutí Komise:
2006/732/ES; 2006/733/ES; 2014/78/EU
prováděcí rozhodnutí: (EU)2019/902, (EU)2019/690; (EU)2015/1085; (EU)2015/975; (EU)2015/1377; (EU)2015/2182; (EU)2015/1159; (EU)2016/175 ve znění opravy; (EU)2016/382; (EU)2016/530
/ „Guidance document"
 
176/2008 Sb. nařízení vlády č. 176/2008 Sb.
aktuální znění

436/2008 Z.z. nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z.z.
(aktuální znění)
Teplovodní kotle spalující kapalná nebo plynná paliva – účinnost (BED) BED nejsou NO/AO 92/42/EHS směrnice č. 92/42/EHS
aktuální znění
25/2003 Sb. 236/2015 Z. z.
Zdravotnické prostředky MDD (EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2020/437
2017/C/389/3
NO/AO 93/42/EHS směrnice Rady 93/42/EHS
/ zrušena a nahrazena nařízením EP a Rady č. (EU)2017/745 aktuální znění, které se použije od 26. 5. 2020, odchylně viz čl. 123 Vstup v platnost a použitelnost, změna použitelnosti nařízením č. (EU)2020/561
2020/C/171/1 - pokyny k příjímání odchylek
/ Doporučení (EU)2021/1433 postupně ukončí platnost doporučení Komise (EU) 2020/403
/ Doporučení č. (EU)2020/403 ve znění opravy
/ prováděcí rozhodnutí Komise č.  (EU)2019/1396
/ rozhodnutí Komise č. (EU)2018/1617
/ Prováděcí nařízení Komise č. (EU)2017/2185
/ nařízení Komise č. 722/2012
/ rozhodnutí Komise č. 2010/227/EU
/ dohoda č. 2017/2118
54/2015 Sb. nařízení vlády č. 54/2015 Sb.
bylo zrušeno 26. 5. 2021 zákonem č. 89/2021 Sb.

 
166/2020 Z.z. nariadenie vlády SR č. 166/2020 Z.z.
bylo zrušeno 25. 5. 2021 zákonem č. 362/2011 Z.z.
Zdravotnické prostředky – aktivní implantabilní AIMD (EU)2020/438 (hEN 25. 3. 2020)
změna: (EU)2021/611 (hEN 15. 4. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2020/438
2017/C/389/2
NO/AO 90/385/EHS směrnice Rady č. 90/385/EHS

aktuální znění
/ zrušena a nahrazena nařízením EP a Rady č. (EU)2017/745   aktuální znění, které se použije od 26. 5. 2020, odchylně viz čl. 123 Vstup v platnost a použitelnost, změna použitelnosti nařízením č. (EU)2020/561
2020/C/171/1 - pokyny k příjímání odchylek
/ prováděcí rozhodnutí Komise č.  (EU)2019/1396
/ rozhodnutí Komise č. 2010/227/EU
/ nařízení Komise č. 207/2012 bude zrušeno prováděcím nařízením Komise č. (EU)2021/2226 (částečně od 4. 1. 2022, zcela od 26. 5. 2024)
/ nařízení Komise č. 722/2012

55/2015 Sb. nařízení vlády č. 55/2015 Sb.
bylo zrušeno 26. 5. 2021 zákonem č. 89/2021 Sb.
167/2020 Z.z. nariadenie vlády SR č. 167/2020 Z.z.
// 25. 5. 2021 bylo zrušeno zákonem č. 362/2011 Z.z.
Zdravotnické prostředky in vitro – diagnostické IVDD (EU)2020/439 (hEN 25. 3. 2020)
změna: (EU)2021/609 (hEN 15. 4.2021)
/ konsolidované znění (EU)2020/439
2017/C/389/4
NO/AO 98/79/ES směrnice EP a Rady č. 98/79/ES
/ bude částečně zrušena a nahrazena nařízením EP a Rady č. (EU)2017/746 (znění včetně změny (EU)2022/112), které se použije od 26. 5. 2022, odchylně viz čl. 113 Vstup v platnost a použitelnost
/ Prováděcí nařízení Komise č. (EU)2017/2185
/ Rozhodnutí Komise č. 2008/932/ES, 2010/227/EU
56/2015 Sb. nařízení vlády č. 56/2015 Sb.
nahrazuje nařízení vlády č. 453/2004 Sb., zrušené 1. 4. 2015
569/2001 Z.z. nariadenie vlády SR č. 569/2001 Z.z.
(aktuální znění)
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím