Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Normy pro gumárenské suroviny a výrobky z pryže»Ukázka on-line studie - Normy pro gumárenské suroviny a výrobky z pryže

Ukázka on-line studie - Normy pro gumárenské suroviny a výrobky z pryže

  • Publikace obsahuje deset kapitol s přehledem technických norem pro gumárenské suroviny a výrobky.
  • Normy ISO, EN, STN jsou opatřeny hypertextovými odkazy s náhledy přímo na stránky organizace ISO, CEN a SÚTN.
  • ČSN on-line - zákazníci, kteří mají na svém počítači sjednanou od ÚNMZ službu pro elektronický přístup do plných textů norem ČSN v pdf (aplikaci pro firmy nebo pro jednotlivce ) mohou z této stránky přímo otevírat citované ČSN.
  • Chcete se podílet na tvorbě textů norem EN/ISO? Staňte se členem technické normalizační komise TNK 23 (Pryž) nebo jejím expertem.

(aktualizováno měsíčně)

I. ZKUŠEBNÍ METODY - přehled

1) PŘÍPRAVA A KONDICIONOVÁNÍ ZKUŠEBNÍCH TĚLES

2) KAUČUKOVÉ SMĚSI

3) SUROVINY

4) VULKANIZÁTY A HOTOVÉ VÝROBKY

názvosloví, označování kaučuků a pryží, veličiny a jednotky

složení a příprava gumárenských směsí

zkoušení gumárenských surovin

4.1) FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ ZKOUŠKY

4.2) IDENTIFIKACE MATERIÁLU A JEJICH SLOŽENÍ (CHEMICKÉ ZKOUŠKY)

tolerance

teplota skelného přechodu

3.1) KAUČUKY A LATEXY

hustota

rozklad rozpouštědly a kyselinami

skladování

plasticita

balení a skladování kaučuků

tahové zkoušky

obsah popela

kalibrace, přesnost metod, statistika

viskozita

přírodní kaučuk (NR)

trvalá deformace

identifikace kaučuků (polymerů)

zabarvování

vulkanizační charakteristiky

latex přírodního kaučuku

relaxace napětí

obsah síry

hygienické vlastnosti

 

latexy syntetických kaučuků

závislost napětí-deformace v tlaku

obsah kovů

 

5) REGENERÁT, RECYKLÁT A BIOBASED PRYŽE

IR

stárnutí

obsah zinku

 

regenerované kaučuky

IIR, CIIR a BIIR

únavové zkoušky

obsah dusíku

 

biobased pryže

SBR

životnost

obsah fenolu

   

BR

teplotní zkoušky

obsah N-ethylphenylaminu

   

EPDM

tvrdost

obsah bromu/chloru

   

NBR a HNBR

odrazová pružnost

obsah 2-Mercaptobenzothiazolu

   

CR

strukturní pevnost

obsah mědi

   

3.2) PLNIVA

adheze

těkavé látky z par pryží, vulkanizační dýmy

   

saze

kríp při tlaku nebo smyku

 
   

saze a silika – hodnocení disperze, obsah sazí

oděr

 
   

SiO2

dynamické vlastnosti

 
   

CaCO3

účinky kapalin, rozpouštědel, botnání

 
   

MgO2

propustnost plynů

 
   

3.3) AKTIVÁTORY VULKANIZACE

elektrické vlastnost

 
   

kyselina stearová

   
   

ZnO2

   
   

3.4) ANTIDEGRADANTY

   
   

3.5) ZMĚKČOVADLA

   
   

3.6) VULKANIZAČNÍ SYSTÉMY

   
   

síra

   
   

peroxidy

   
   

urychlovače

   

II. HADICE - výběr

1) CEN/TC 218 (Hadice) a navazující dokumenty ISO/TC 45/SC 1

Označení dokumentu

Název anglicky

Název česky

stav v ČSN

ČSN on-line

stav v STN
e-shop

Převzatá/obdobná ISO

www

EN ISO 3949:2014

(Nahradila EN 855:1996)

Návrh na revizi

Plastics hoses and hose assemblies - Thermoplastics textile reinforced hydraulic type - Specification

Plastové hadice a hadice s koncovkami - Termoplastové hadice pro hydrauliku s přízovou výztuží - Specifikace

ČSN EN ISO 3949 :2015 (635412), en

STN EN ISO 3949:2015 (635412), en

ISO 3949:2009

V revizi:

ISO/DIS 3949:2016

2) ISO/TC 131/SC 4 - Hydraulické spojky pro hadice

3) CEN/TC 79 Prostředky ochrany dýchacích orgánů

4) CEN/TC 121 Svařování (včetně dokumentů ISO/TC 44)

5) CEN/TC 164 Zásobování vodou

6) CEN/TC 191 (Stabilní hasicí systémy) a CEN/TC 192 (Technické prostředky požární ochrany) včetně požárních hadic v ISO/TC 45/SC1 (hadice)

7) CEN/TC 215 (Respirační a anestetická zařízení) včetně ISO/TC 121

8) CEN/TC 121 (Svařování a příbuzné procesy) včetně dokumentů ISO/TC 44/SC 8

9) ISO/TC 188 (Malá plavidla), CEN/SS T01 (Stavba lodí a lodní konstrukce), ISO/TC 8 (Lodě a lodní technika)

10) CEN/TC 268 (Kryogenické nádoby) včetně dokumentů ISO/TC 220

11) CEN/TC 181 Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny

III. DOPRAVNÍ PÁSY - výběr

1) CEN/TC 188 - Dopravní pásy včetně obdobných norem v ISO/TC 41

Označení dokumentu

Název anglicky

Název česky

stav v ČSN

ČSN on-line

stav v STN
e-shop

Obdobná ISO

www

EN ISO 252:2007

Conveyor belts - Adhesion between constitutive elements - Test methods

Dopravní pásy - Přilnavost mezi jednotlivými částmi - Zkušební metody

ČSN EN ISO 252 :2007 (26 0380) (en)

STN EN ISO 252:2007 (26 0390) (sk)

ISO 252:2007

2) ISO/TC 41 (pouze klínové řemeny)

3) ISO/TC 101 (Zařízení pro plynulou dopravu nákladů) a CEN/TC 148

4) CEN/TC 242 – Dopravní pásy pro zimní sporty nebo rekreační použití

5) CEN/TC 274 – Pojízdné pásové dopravníky pro letadla

IV. TĚSNĚNÍ, STAVEBNÍ LOŽISKA - výběr

1) CEN/TC 208 - Elastomerní těsnicí kroužky pro potrubní systémy

Označení dokumentu

Název anglicky

Název česky

stav v ČSN

ČSN on-line

stav v STN
e-shop

Obdobná ISO

www

EN 681-1:1996

A1:1998

A2:2002

AC:2002

A3:2005

harmonizace

V revizi:
(WI=00208021)

prEN 681-1:2016

Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber

Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž

ČSN EN 681-1 :1998 (63 3002) (cs)
Změna A1 - 8.99 ,
Změna A2 - 11.02 ,
Oprava 1 - 05.03 ,
Změna A3-12.05 ) náhled

STN EN 681-1/A3:2006
(63 6576) (sk)

Obdobná norma

ISO 4633:2002

ISO 6447:1983

ISO 9631:2003

ISO 9691:1992

ISO 9808:1990

2) CEN/TC 108 - Těsnicí prostředky a maziva spotřebiče plynných paliv a zařízení na plynná paliva

3) ISO/TC 45/SC 4/WG 2 (Pryžová těsnění)

4) ISO/TC 180 – Solární energie

5) ISO/TC 131/SC 4 (Spojky a podobné výrobky) a ISO/TC 131/ SC 7 (Těsnící prostředky) a jejich zavedení do ECISS/TC 110 (Ocelové trubky a tvarovky z oceli a železa)

6) ISO/TC 22 (Silniční vozidla)

7) ISO/TC 20/SC 10 (Tekutinové systémy a jejich součásti pro letectví a kosmonautiku)

8) CEN/TC 167 (Stavební ložiska)

9) CEN/TC 166 (Komíny)

10) CEN/TC 104 (Beton)

11) CEN/TC 166 (Komíny)

12) CEN/TC 74 (Příruby a přírubové spoje)

13) CEN/TC 12 (Materiály, zařízení a mimobřežní stavby pro naftový a plynárenský průmysl)

14) ISO/TC 10/SC 6 (Dokumentace ve strojírenství)

V. VÝROBKY POVRSTVENÉ PRYŽI - výběr

1) Povrstvené textilie

Označení dokumentu

Název anglicky

Název česky

stav v ČSN

ČSN on-line

stav v STN
e-shop

Obdobná ISO

www

Obdobná norma:

EN 1734:1996

Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of resistance to penetration by water

Textilie nánosované pryží nebo plasty - Zkoušky odolnosti pronikání vody

ČSN EN 1734 :1998 (80 0857) (cs) Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti proti pronikání vody - Postup při nízkém tlaku

STN EN 1734:2000 (80 0906) (sk)

ISO 1420:2016

2) Stálobarevnost při vulkanizaci

3) Válce povrstvené pryží

4) Pryžové nitě

5) Pružné podlahové krytiny

VI. PNEUMATIKY - výběr

1) CEN/TC 366 – Recyklace pneumatik

Označení dokumentu

Název anglicky

Název česky

stav v ČSN

ČSN on-line

stav v STN
e-shop

CEN/TS 14243:2010

V revizi: Viz následující tabulka

Materials produced from end of life tyres - Specification of categories based on their dimension(s) and impurities and methods for determining their dimension(s) and impurities

Materiálové využití starých pneumatik - Specifikace kategorií podle jejich rozměru(ů) a nečistot a metody stanovení jejich rozměru(ů) a nečistot

ČSN P CEN/TS 14243 :2010 (63 1010), cz

STN P CEN/TS 14243:2011 (63 1601), en

Struktura CEN/TC 366

CEN/TS 366/WG 1

Validace CEN/TS 14243

Publication 3/2019

prEN 14243-1 (Obecné definice) // 04

prEN 14243-2 (Granuláty a prášky – rozměry a nečistoty) // 06

prEN 14243-3 (Odřezky, rozsekané kusy a vločky, včetně vyčnívajících vláken) // 07

-

prEN 14243-4 (Stanovení charakteristik separovaných podílů oceli a textilu) // 05

CEN/TS 366/WG 2

Fyzikální charakteristiky

12/2017

prCEN/TS (Stanovení skutečné hustoty granulátu vodním pyknometrem) // 011

9/2017

prCEN/TR (Sypná hmotnost granulátů a prášků) // ?

12/2017

CEN/TS (Metody vzorkování pro granuláty a prášky uskladněné ve velkoobjemových vacích big bag) // 03

9–12/2017

prCEN/TR (Pryžový granulát - Stanovení (volných a vázaných) textilních vláken v granulátu vizuálně (kvalitativní metoda)) // ?

12/2017

prCEN/TS (Stanovení specifického povrchu prášků)

neuvedeno

Sypná hmotnost drtí, textilu, oceli

Odolnost oděru granulátů

Hydraulická vodivost, propustnost a usazování a lisovatelnost pro drtě

CEN/TC 366/WG 3

Charakteristiky týkající se složení

12/2017

prCEN/TS (identifikace elastomerů – Plynová chromatografie a hmotnostní spektrometrie produktů pyrolýzy v roztocích) // 09

-

CEN/TS 16916:2016 – zahájena validace jako EN;

ČSN P CEN/TS 16916:2017

(Materiálové využití starých pneumatik - Stanovení zvláštních požadavků pro odběr vzorků a stanovení obsahu vlhkosti pomocí metody sušením v sušárně) // 02

9/2017

prCEN/TR (polycyklických aromatických uhlovodíků -PAH migrace) // 10

-

prCEN/TS (Obsah PAH) // ?

9/2017

prCEN/ TS TR (Hodnocení intenzity pachů v granulátech) // 12

12/2017

prCEN/TS (Ocelové dráty – Stanovení nekovového obsahu (tj. Stanovení obsahu zbytkové pryže)) // 13

12/2017

prCEN/TS (Rámec pro přípravu a aplikaci zkušebního programu)

neuvedeno

Obsah olejů v pryži, obsah sazí, obsah SiO2, obsah netextilní složky pro textil, fogging

CEN/TC 366/WG 4

Vlastnosti celých pneumatik po zkončení životnosti (ELTs)

Bude zanájena revize 3/2017

CEN/TS 17045:2017 (kritéria kvality ELTs) // 08

neuvedeno

Identifikace samotěsnící technologie, doporučení pro použití celých ELTs ve stavebnictví, těžební průmysl, bezpečnostní stěny, bariéry

2) ISO/TC 31 – Pneumatiky, ráfky a ventily

3) ISO/TC 22 – Silniční vozidla

VII. ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY Z ELASTOMERŮ - výběr

1) Mechanické antikoncepční prostředky

2) Rukavice

Označení dokumentu

Název anglicky

Název česky

stav v ČSN

ČSN on-line

stav v STN
e-shop

Obdobná ISO

www

ISO/TC 45/SC 4/ WG 3 a 4 (Rukavice) a související dokumenty v CEN/TC/205 (Prostředky zdravotnické techniky (neaktivní))

EN ISO 21171:2006

Medical gloves - Determination of removable surface powder (ISO 21171:2006)

Lékařské rukavice - Stanovení odstranitelného povrchového prášku (ISO 21171:2006)

ČSN EN ISO 21171 :2006 (63 7420) (cs)

STN EN ISO 21171:2006 (63 7415) (en)

ISO 21171:2006

(SC 3)

není

Natural rubber latex cleanroom gloves — Specification

Rukavice z přírodního latexu pro čisté prostory - Specifikace

   

Nový návrh:

ISO/DIS 20437:2016

3) Transfúzní, infúzní a injekční vybavení pro lékařské účely

VII. LEHČENÁ PRYŽ, HYDROIZOLAČNÍ A TERMOIZOLAČNÍ VÝROBKY - výběr

1) Lehčená pryž

Dokumenty ISO/TC 45/SC 4/WG 8 (Měkké a polotuhé lehčené materiály) jsou do ČSN částečně zaváděny převzením norem EN zpracovaných v CEN/TC 249/WG 8 (Plasty – lehčené plasty).

Označení dokumentu

Název anglicky

Název česky

stav v ČSN

ČSN on-line

stav v STN
e-shop

Převzatá/obdobná ISO

www

EN ISO 1798:2008

Flexible cellular polymeric materials – Determination of tensile strength and elongation at break

Ohebné lehčené polymerní materiály – Stanovení pevnosti v tahu a tažnosti

ČSN EN ISO 1798 :2008

(64 5431), cz

STN EN ISO 1798:2008

(64 5431), en

ISO 1798:2008

2) Termoizolační materiály a výrobky

3) Hydroizolační pásy a fólie

IX. VÝROBKY PRO DĚTI, SPORTOVNÍ POVRCHY - výběr

1) Výrobky pro děti

Normy zpracované v CEN/TC 252 – Výrobky pro děti. Zde jsou uvedeny jen ty, které se týkají kaučuků a pryží.

Označení dokumentu

Název anglicky

Název česky

stav v ČSN

ČSN on-line

stav v STN
e-shop

EN 12586:2007+A1:2011

harmonizace

Child use and care articles – Soother holder - Safety requirements and test methods

Výrobky pro péči o dítě - Držáky šidítek - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 12586 + A1:2011 (94 3428) (cs)

STN EN 12586+A1:2011 (94 3005) (en)

2) Bezpečnost hraček

3) Sportovní povrchy

X. DALŠÍ VÝROBKY Z PRYŽE - výběr

1) Meteorologické balóny

2) Elastomerní tlačné pružiny

3) Pryžové nárazníky

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím