Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»Systémy managementu»27001 Management bezpečnosti informací

Management bezpečnosti informací

Pracovní program norem ISO/IEC JTC 1/SC 40 – Work Programme; ISO/IEC JTC 1/SC 27 – Work Programme; CEN/SS F12 – Work Programme 
Vydané normy ISO/IEC JTC 1/SC 40 – Published Standards; ISO/IEC JTC 1/SC 27 – Published Standards; CEN/SS F12 – Published Standards

stav k 1. 1. 2020

ISO/IEC JTC 1/SC 40

stav v ČSN
ČSN on-line

stav v STN
e-shop

ISO/IEC 20000-1:2011 Information technology – Service management – Part 1: Service management system requirements

zrušena a nahrazena:
ISO/IEC 20000-1:2018

ČSN ISO/IEC 20000-1:2012
Informační technologie - Management služeb - Část 1: Požadavky na systém managementu služeb
(36 9074) (cz)

STN ISO/IEC 20000-1:2014
Informačné technológie. Manažérstvo služieb. Časť 1: Požiadavky na systém manažérstva služieb (36 9788) (sk)

ISO/IEC 20000-2:2019
Information technology - Service management - Part 2: Guidance on the application of service management systems
ruší a nahrazuje:
ISO/IEC 20000-2:2012

ČSN ISO/IEC 20000-2:2013
Informační technologie - Management služeb - Část 2: Pokyny pro použití systémů managementu služeb
(36 9074) (cz)

STN ISO/IEC 20000-2:2017
Informačné technológie. Manažérstvo služieb. Časť 2: Pokyny na používanie systémov manažérstva služieb
(36 9788) (sk/en)

ISO/IEC 20000-3:2019
Information technology - Service management – Part 3: Guidance on scope definition and applicability of ISO/IEC 20000-1
ruší a nahrazuje:
ISO/IEC 20000-3:2012

ČSN ISO/IEC 20000-3:2014
Informační technologie - Management služeb - Část 3: Pokyny pro vymezení rozsahu a použitelnosti ISO/IEC 20000-1
(36 9074) (cz)

nezavedena

ISO/IEC TR 20000-7:2019 Information technology - Service management - Part 7: Guidance on the integration and correlation of ISO/IEC 20000-1:2018 to ISO 9001:2015 and ISO/IEC 27001:2013

   

ISO/IEC 20000-10:2018 Information technology - Service management - Part 10: Concepts and terminology

   

ISO/IEC TR 20000-12:2016
Information technology - Service management - Part 12: Guidance on the relationship between ISO/IEC 20000-1:2011 and service management frameworks: CMMI-SVC

V revizi:
ISO/IEC AWI TR 20000-12

   

ISO/IEC WD TR 20000-13 Information technology - Service management - Part 13: Guidance on the relationship between ISO/IEC 20000-1:2018 and service management frameworks: COBIT

   

ISO/IEC PRF TR 22564-1.2 Information technology - Service management of infrastructure - Part 1: Process reference model (PRM) for data centre services

   

ISO/IEC CD TR 30105-6 Information technology - IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes - Part 6: Guidelines on risk management

   
ISO/IEC TR 30105-7 Information technology - IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes - Part 7: Exemplar for maturity assessment    
ISO/IEC CD 38503 Information technology - Governance of IT - Assessment of governance of IT    
ISO/IEC 38506:2020 Information technology - Governance of IT - Application of ISO/IEC 38500 to the governance of IT-enabled Investments    
ISO/IEC AWI 38507 Information technology - Governance of IT - Governance implications of the use of artificial intelligence by organizations    

ISO/IEC JTC 1//SC 27

CEN/SS F12

stav v ČSN
ČSN on-line

stav v STN
e-shop

ISO/IEC 27000:2016
zrušena a nahrazena:
ISO/IEC 27000:2018 Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary

EN ISO/IEC 27000:2017

ČSN ISO/IEC 27000:2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Přehled a slovník
(36 9790) (cz)

STN ISO/IEC 27000:2014
Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systémy riadenia informačnej bezpečnosti. Prehľad a slovník
(36 9789) (sk)

ISO/IEC 27001:2013 Information technology - Security techniques - Information security management systems – Requirements
Cor 1:2014
Cor 2:2015

EN ISO/IEC 27001:2017

ČSN ISO/IEC 27001:2014
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací – Požadavky
(36 9797) (cz)
Opr.1:6/2017
Opr.1:6/2017
Z1:7/2017

STN ISO/IEC 27001:2014
Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systémy riadenia informačnej bezpečnosti. Požiadavky
(36 9789) (sk)

ISO/IEC 27002:2013 Information technology - Security techniques - Code of practice for information security controls
Cor 1:2014
Cor 2:2015

V revizi:
 ISO/IEC CD 27002
Information technology - Security techniques - Code of practice for information security controls

EN ISO/IEC 27002:2017

ČSN ISO/IEC 27002:2014
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací
(36 9798) (cz)

STN ISO/IEC 27002:2014 Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Pravidlá dobrej praxe riadenia informačnej bezpečnosti
(36 9784) (sk)

ISO/IEC 27003:2010 Information technology - Security techniques - Information security management system implementation guidance

 

ČSN ISO/IEC 27003:2011
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro implementaci systému řízení bezpečnosti informací
(36 9790) (cz)

nezavedena

ISO/IEC 27004:2009 Information technology - Security techniques - Information security management - Measurement

 

ČSN ISO/IEC 27004:2011
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení bezpečnosti informací - Měření
(36 9790) (cz)

nezavedena

ISO/IEC 27005:2018 Information technology - Security techniques - Information security risk management
ruší a nahrazuje:
ISO/IEC 27005:2011

 

ČSN ISO/IEC 27005:2019
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení rizik bezpečnosti informací
(36 9790) (cz) ruší a nahrazuje:
ČSN ISO/IEC 27005:2013

 

STN ISO/IEC 27005:2012
Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Riadenie rizík informačnej bezpečnosti
(36 9789) (sk)

ISO/IEC 27006:2015 Information technology - Security techniques - Requirements - for bodies providing audit and certification of information security management systems

 

ČSN ISO/IEC 27006:2016
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů řízení bezpečnosti informací
(36 9790) (cz)

nezavedena

ISO/IEC 27007:2017 Information Technology - Security techniques - Guidelines for information security management systems auditing

 


ČSN ISO/IEC 27007:2018
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro audit systémů řízení bezpečnosti informací
(36 9790) (cz)

nezavedena

ISO/IEC 27011:2016 Information technology - Security techniques - Information security management guidelines for telecommunications organizations based on ISO/IEC 27002

ISO/IEC 27011:2016/Cor 1:2018

 

nezavedena

nezavedena

ISO/IEC 27017:2015 Information technology - Security techniques - Code of practice for information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services

 

ČSN ISO/IEC 27017:2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací pro cloudové služby založený na ISO/IEC 27002

nezavedena

ISO/IEC 27031:2011 Information technology - Security techniques - Guidelines for information and communication technology readiness for business continuity

 

ČSN ISO/IEC 27031:2016
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro připravenost informačních a komunikačních technologií pro kontinuitu činnosti organizace
(36 9801) (cz)

nezavedena

ISO/IEC 27032:2012 Information technology - Security techniques - Guidelines for cybersecurity

 

ČSN ISO/IEC 27032:2013
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro kybernetickou bezpečnost
(36 9790) (cz)

nezavedena

ISO/IEC 27033-1:2015 Information technology - Security techniques - Network security - Part 1: Overview and concepts

 

ČSN ISO/IEC 27033-1:2016
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 1: Přehled a pojmy
(36 9701) (cz)

nezavedena

ISO/IEC 27033-2:2012 Information technology - Security techniques - Network security - Part 2: Guidelines for the design and implementation of network security

 

ČSN ISO/IEC 27033-2:2015
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 2: Směrnice pro návrh a implementaci bezpečnosti sítě
(36 9701) (cz)

nezavedena

ISO/IEC 27033-3:2010 Information technology - Security techniques - Network security - Part 3: Reference networking scenarios - Threats, design techniques and control issues

 

ČSN ISO/IEC 27033-3:2015
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 3: Referenční síťové scénáře - Hrozby, techniky návrhu a otázky řízení
(36 9701) (cz)

nezavedena

ISO/IEC 27033-5:2013 Information technology - Security techniques - Network security - Part 5: Securing communications across networks using Virtual Private Networks (VPNs)

 

ČSN ISO/IEC 27033-5:2016
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 5: Zabezpečení komunikace napříč sítěmi použitím virtuálních privátních sítí (VPN)
(36 9701) (cz)

nezavedena

ISO/IEC 27034-1:2011 Information technology - Security techniques - Application security - Part 1: Overview and concepts

 

ČSN ISO/IEC 27034-1:2014
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost aplikací - Část 1: Přehled a pojmy
(36 9703) (cz)

nezavedena

ISO/IEC 27034-3:2018 Information technology - Application security - Part 3: Application security management proces

     

ISO/IEC 27035-1:2016 Information technology - Security techniques - Information security incident management - Part 1: Principles of incident management

 

ČSN ISO/IEC 27035-1:2018
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení incidentů bezpečnosti informací - Část 1: Principy řízení incidentů

nezavedena

ISO/IEC 27035-2:2016 Information technology - Security techniques - Information security incident management - Part 2: Guidelines to plan and prepare for incident response

 

 ČSN ISO/IEC 27035-2:2018
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení incidentů bezpečnosti informací - Část 2: Směrnice pro plánování a přípravu odezvy na incidenty

nezavedena

ISO/IEC 27037:2012 Information technology - Security techniques - Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence

EN ISO/IEC 27037:2016

ČSN EN ISO/IEC 27037:2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro identifikaci, sběr, získávání a uchovávání digitálních důkazů
(36 9846) (en)

STN EN ISO/IEC 27037:2017
Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Návod na identifikáciu, zber, získavanie a zachovanie digitálnych dôkazov 
(36 9762) (en)

ISO/IEC 27038:2014 Information technology - Security techniques - Specification for digital redaction (ISO/IEC 27038:2014)

EN ISO/IEC 27038:2016

ČSN EN ISO/IEC 27038:2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Specifikace pro digitální zpracování dokumentů
(36 9847) (en)

STN EN ISO/IEC 27038:2017
Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Špecifiká digitálnej redakcie
(36 9763) (en)

ISO/IEC 27039:2015 Information technology - Security techniques - Selection, deployment and operations of intrusion detection and prevention systems (IDPS)

     

ISO/IEC 27040:2015 Information technology - Security techniques - Storage security (ISO/IEC 27040:2015)

EN ISO/IEC 27040:2016

ČSN EN ISO/IEC 27040:2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Zabezpečení úložišť dat
(36 9849) (en)

STN EN ISO/IEC 27040:2017
Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Bezpečnosť ukladania dát 
(36 9765) (en)

ISO/IEC 27041:2015 Information technology - Security techniques - Guidance on assuring suitability and adequacy of incident investigative method

EN ISO/IEC 27041:2016

ČSN EN ISO/IEC 27041:2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice k zajištění vhodných a přiměřených metod zjišťování kolizních stavů
(36 9850) (en)

STN EN ISO/IEC 27041:2017
Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Návod na zaistenie vhodnosti a adekvátnosti metód vyšetrovania incidentov
(36 9766) (en)

ISO/IEC 27042:2015 Information technology - Security techniques - Guidelines for the analysis and interpretation of digital evidence

EN ISO/IEC 27042:2016

ČSN EN ISO/IEC 27042:2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro analýzu a interpretaci uložených digitálních dat
(36 9851) (en)

STN EN ISO/IEC 27042:2017
Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Návod na analýzu a interpretáciu digitálnych dôkazov 
(36 9767) (en)

ISO/IEC 27043:2015 Information technology - Security techniques - Incident investigation principles and processes (ISO/IEC 27043:2015)

EN ISO/IEC 27043:2016

ČSN EN ISO/IEC 27043:2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Principy a procesy zjišťování kolizních stavů
(36 9852) (en)

STN EN ISO/IEC 27043:2017
Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Princípy a procesy vyšetrovania incidentov 
(36 9768) (en)

ISO/IEC 29100:2011 Information technology - Security techniques - Privacy framework

 

ČSN ISO/IEC 29100:2015
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec soukromí
(36 9705) (cz)

nezavedena

ISO/IEC 29101:2013 Information technology - Security techniques - Privacy architecture framewwork
zrušena a nahrazena:
ISO/IEC 29101:2018

 

ČSN ISO/IEC 29101:2016
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec architektury soukromí
(36 9708) (cz)

nezavedena

ISO/IEC 27102:2019 Information technology - Security techniques - Information security management guidelines for cyber insurance

     

ISO/IEC 29128:2011 Information technology - Security techniques - Verification of cryptographic protocols

 

ČSN ISO/IEC 29128:2016
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Verifikace kryptografických protokolů
(36 9707) (cz)

nezavedena

ISO/IEC 30111:2013 Information technology - Security techniques - Vulnerability handling processes
nahrazena:
ISO/IEC 30111:2019

 

ČSN ISO/IEC 30111:2016
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Postupy zacházení se zranitelnostmi
(36 9706) (cz)

nezavedena

ISO/IEC 30121:2015 Information technology - Governance of digital forensic risk framework (ISO/IEC 30121:2015)

EN ISO/IEC 30121:2016

ČSN EN ISO/IEC 30121
Informační technologie - Správa forenzního rámce rizik
(36 9044) (en)

STN EN ISO/IEC 30121:2017
Informačné technológie. Governancia forenzného digitálneho rámca 
(36 9755) (en)

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím