Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»Novinky

Novinky

Rozšíření Kandidátského seznamu

30.06.2022 - Rozšíření Kandidátského seznamu

10. 6. 2022 byl rozšířen Kandidátský seznam o jednu látku N-(hydroxymethyl)acrylamide EC 213-103-2, CAS 924-42-5. Látka má široké průmyslové použit...

Změna nařízení vlády č. 481/2012 Sb.

31.05.2022 - Změna nařízení vlády č. 481/2012 Sb.

Byla vydána nová změna nařízení vlády č. 481/2012 Sb. nařízením vlády č.  120/2022 Sb., která má účinnost od 21. 5. 2022, výjimky viz čl. II. Naříz...

Rozšíření seznamu chemických látek v příloze XIV nařízení REACH

06.05.2022 - Rozšíření seznamu chemických látek v příloze XIV nařízení REACH

Nařízení Komise č. (EU)2022/586  (sk) rozšiřuje seznam chemických látek v příloze XIV nařízení REACH o 5 SVHC látek podléhajících povolení pro urči...

Seminář k oznamování nebezpečných směsí do portálu ECHA

25.04.2022 - Seminář k oznamování nebezpečných směsí do portálu ECHA

Ministerstvo průmyslu a obchodu  (MPO) ve spolupráci se společností Consulteco, s.r.o. pořádá seminář "Oznamování nebezpečných směsí do portálu ECH...

Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, mění nařízení (EU) 2019/1020 a ruší nařízení (EU) 305/2011

31.03.2022 - Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, mění nařízení (EU) 2019/1020 a ruší nařízení (EU) 305/2011

30. 3. 2022 byly na EUR-Lexu zveřejněny dokumenty COM/2022/144 final (en), Annexex 1 to 7: návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví harmonizovan...

Veřejná konzultace - Ochrana dětí před nebezpečnými hračkami a posílení jednotného trhu v daném odvětví – revize směrnice o bezpečnosti hraček

29.03.2022 - Veřejná konzultace - Ochrana dětí před nebezpečnými hračkami a posílení jednotného trhu v daném odvětví – revize směrnice o bezpečnosti hraček

Do 25. 5. 2022 je otevřena veřejná konzultace týkající ochrany dětí před nebezpečnými hračkami  a revize směrnice č. 2009/48/ES o bezpečnosti hrače...

Vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností

01.03.2022 - Vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností

Vyhláška č. 16/2022 Sb. o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností (dělená účinnost viz §34), je prováděcím předpisem k z...

Rozšíření Kandidátského seznamu (KS) o další 4 SVHC látky

06.05.2022 - Rozšíření Kandidátského seznamu (KS) o další 4 SVHC látky

17. 1. 2022 KS byl rozšířen o další 4 SVHC látky (látky vzbuzující mimořádné obavy): 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (EC 204-327-1, CA...

Mikroplasty a životní prostředí

04.01.2022 - Mikroplasty a životní prostředí

Na webu EK probíhá iniciativa pravděpodobně k návrhu nařízení: Opatření ke snížení přítomnosti nezáměrně uvolňovaných mikroplastů z pneumatik, text...

Omezení N,N-dimethylformamidu

23.11.2021 - Omezení N,N-dimethylformamidu

Nařízení Komise č. (EU)2021/2030, kterým se mění příloha XVII nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování ...

Návrh na omezení Dechloranu Plus (DP)

05.11.2021 - Návrh na omezení Dechloranu Plus (DP)

Na webové stránce ECHA "Posuzovaná předložená omezení" lze do 3. 1. 2022 posílat připomínky/komentáře k návrhu na omezení látky: 1,6,7,8,9,14,15,16...

Databáze SCIP

30.09.2021 - Databáze SCIP

14. září 2021 byla databáze SCIP (Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products)) zpřístupněna veřejnosti. Více info v...

Cílená konzultace - požadavky na informace týkající se endokrinních disruptorů

31.08.2021 - Cílená konzultace - požadavky na informace týkající se endokrinních disruptorů

Na webové stránce ECHA probíhá do 8. října 2021 cílená konzultace na informační požadavky týkající se endokrinních disruptorů pomocí dotazníku. Cíl...

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) v granulích nebo mulčích na hřištích nebo sportovištích

10.08.2021 - Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) v granulích nebo mulčích na hřištích nebo sportovištích

Nařízení Komise (EU)2021/1199 (sk), kterým se mění příloha XVII nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o polycyklické aromatické uhlovodík...

Pokyny ke směrnici EP a Rady č. (EU)2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

28.07.2021 - Pokyny ke směrnici EP a Rady č. (EU)2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

EK vydala Pokyny týkající se plastových výrobků na jedno použití podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu některý...

Rozšíření Kandidátského seznamu

28.07.2021 - Rozšíření Kandidátského seznamu

8. 7. 2021 Agentura ECHA přidala do Kandidátského seznamu (KS) dalších 8 nových SVHC látek (Substances of Very High Concern - látky vzbuzující mimo...

Výpočet

08.07.2021 - Výpočet "plastové daně" plastových obalových odpadů, které neprošly recyklací

Nařízení Rady (EU, Euratom) 2021/770  (slovenská verze) o výpočtu vlastního zdroje z plastových obalových odpadů, které nejsou recyklovány, o metod...

Hodnocení limitů koncentrace kadmia v recyklovaném PVC

08.06.2021 - Hodnocení limitů koncentrace kadmia v recyklovaném PVC

Evropská komise (EK) požádala agenturu ECHA, aby připravila zprávu, která by pomohla přezkumu bodu 4 záznamu 23. pro kadmium a jeho sloučeniny ve s...

Nový zdroj rozpočtu EU za nerecyklovatelné plastové obaly

01.06.2021 - Nový zdroj rozpočtu EU za nerecyklovatelné plastové obaly

Evropská rada schválila nový zdroj rozpočtu EU tvořený financemi odvedenými členskými státy (MS) za nerecyklovatelné plastové obaly. Výše poplatku ...

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/2151, kterým se stanoví  pravidla pro harmonizované specifikace pro označování plastových výrobků na jedno použití

01.04.2021 - Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/2151, kterým se stanoví pravidla pro harmonizované specifikace pro označování plastových výrobků na jedno použití

Oprava (sk verze) prováděcího nařízení Komise (EU)2020/2151, (slovenská verze),  kterým se stanoví pravidla pro harmonizované specifikace pro označ...

Průvodce základy regulace obličejových masek, jakožto osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků

01.03.2021 - Průvodce základy regulace obličejových masek, jakožto osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků

Na webové stránce MPO je k dispozici ke stažení materiál Rady pro koordinaci podpory strategických technologií a produktů: Průvodce základy regulac...

článek „Postupy posuzování shody zdravotnických prostředků a osobních ochrannýh prostředků nedostatkových v době pandemie covid-19

01.03.2021 - článek „Postupy posuzování shody zdravotnických prostředků a osobních ochrannýh prostředků nedostatkových v době pandemie covid-19

Kolektiv autorů společnosti ITC publikoval článek „Postupy posuzování shody zdravotnických prostředků a osobních ochrannýh prostředků nedostatkovýc...

Rozšíření Kandidátského seznamu o další dvě SVHC látky

22.01.2021 - Rozšíření Kandidátského seznamu o další dvě SVHC látky

19. 1. 2021 Agentura ECHA přidala  do Kandidátského seznamu (KS) další 2 nové SVHC látky (Substances of Very High Concern - látky vzbuzující mimořá...

Harmonizované specifikace pro označování plastových výrobků na jedno použití

12.01.2021 - Harmonizované specifikace pro označování plastových výrobků na jedno použití

Prováděcí nařízení Komise č. (EU)2020/2151 (slovenská verze),  kterým se stanoví pravidla pro harmonizované specifikace pro označování plastových v...

Sponzorovaný přístup k technickým normám podle zákona č. 526/2020 Sb.

08.01.2021 - Sponzorovaný přístup k technickým normám podle zákona č. 526/2020 Sb.

Zákon č. 526/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění po...

Nový zákon o odpadech: zákon č. 541/2020 Sb.

29.12.2020 - Nový zákon o odpadech: zákon č. 541/2020 Sb.

Nový zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech platí od 23. 12. 2020 a použije se od 1. 1. 2021. Nový zákon o odpadech implementuje do legislativy ČR směrni...

Veřejná konzultace k NLF

30.11.2020 - Veřejná konzultace k NLF

Evropská Komise připravuje na první čtvrtletí 2021 veřejnou konzultaci: hodnocení NLF (New Legislative Framework - Nového legislativního rámce). Na...

Spuštění databáze SCIP

30.10.2020 - Spuštění databáze SCIP

28. října 2020 byla spuštěna databáze SCIP (Substances of Concern In articles, as such or in complex objects. (Products)). Kdo vyrábí, kompletuje, ...

Změna nařízení vlády č. 481/2012 Sb. nařízením vlády č. 344/2020 Sb.

01.09.2020 - Změna nařízení vlády č. 481/2012 Sb. nařízením vlády č. 344/2020 Sb.

Změna nařízením vlády č. 344/2020 Sb. implementuje směrnice č.(EU)2020/364, č. (EU)2020/365, č. (EU)2020/366,  (EU)2020/360, (EU)2020/361, zavádí n...

Nařízení Komise (EU) 2020/1149, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických láte

31.08.2020 - Nařízení Komise (EU) 2020/1149, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických láte

Nařízení (EU)2020/1149 rozšiřuje přílohu XVII nařízení REACH o novou položku č. 74: Diisokyanáty, O = C=NR-N = C=O, kde R je alifatická nebo aromat...

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím