Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky

Novinky

Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu systému označování pneumatik v EU

29.11.2017 - Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu systému označování pneumatik v EU

Evropská Komise zahájila na svých webových stránkách veřejnou konzultaci týkající se hodnocení a přezkumu systému označování pneumatik v EU. Konzul...

Harmonizované normy v říjnu 2017

16.11.2017 - Harmonizované normy v říjnu 2017

V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2017 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: Sdělení Komise 2017/C 344/01 v rámci provádění...

Stanovisko SZÚ ke zprávě o výskytu mikroplastů v pitné vodě a jeho zdravotním riziku

25.10.2017 - Stanovisko SZÚ ke zprávě o výskytu mikroplastů v pitné vodě a jeho zdravotním riziku

22. 9. 2017 Státní zdravotní ústav – Národní referenční centrum pro pitnou vodu zaujal ke zprávě o výskytu mikroplastů v pitné vodě a jeho zdravotn...

Harmonizované normy v září 2017

16.11.2017 - Harmonizované normy v září 2017

V Úředním věstníku EU byly v září 2017 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: Sdělení Komise 2017/C 298/01 v rámci provádění ...

Veřejné připomínkování návrhu prEN ISO 19011 (ISO/DIS 19011) Směrnice pro auditování systémů managementu

07.09.2017 - Veřejné připomínkování návrhu prEN ISO 19011 (ISO/DIS 19011) Směrnice pro auditování systémů managementu

Na webu ÚNMZ v sekci Veřejné připomínkování návrhů technických norem lze do 29. 9. 2017 připomínkovat český pracovní překlad návrhu prEN ISO (ISO/D...

Změna zákona o posuzování shody zákonem č. 265/2017 Sb.

07.09.2017 - Změna zákona o posuzování shody zákonem č. 265/2017 Sb.

Změna zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody zákonem č. 265/2017 Sb. nabyla účinnosti 1. září 2017. Zákon č. 265/2017 Sb. vkládá také změnu do zá...

Harmonizované normy v srpnu 2017

30.08.2017 - Harmonizované normy v srpnu 2017

V Úředním věstníku EU nebyly v srpnu 2017 zveřejněny žádné názvy a odkazy harmonizovaných norem v rámci harmonizačních právních předpisů Unie.

Změna uvádění spotřeby energie na energetických štítcích

10.08.2017 - Změna uvádění spotřeby energie na energetických štítcích

Od 1. srpna 2017 se použije nařízení EP a Rady č. (EU)2017/1369, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 201...

RoHS II - rozšíření působnosti

15.08.2017 - RoHS II - rozšíření působnosti

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo upozornění pro výrobce, zplnomocněné zástupce výrobců, dovozce, distributory průmyslových monitorovacích a ř...

Informace odboru odpadů MŽP ČR k nakládání s odpadním stavebním polystyrenem

09.08.2017 - Informace odboru odpadů MŽP ČR k nakládání s odpadním stavebním polystyrenem

20. 7. 2017 odbor odpadů MŽP ČR vydal Sdělení k nakládání s odpadním stavebním polystyrenem. Informace uvedené v tomto dokumentu se týkají nakládán...

Kosmetické přípravky

17.07.2017 - Kosmetické přípravky

Dne 7. 7. 2017 vyšlo v Úředním věstníku EU NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1224 ze dne 6. července 2017, kterým se mění příloha V nařízení Evropského par...

Ftaláty

17.07.2017 - Ftaláty

Evropská Komise, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. pr...

Harmonizované normy v červenci 2017

21.08.2017 - Harmonizované normy v červenci 2017

V Úředním věstníku EU byly v červenci 2017 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Uni...

Látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti

13.07.2017 - Látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti

Prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2017/1210 o identifikaci bis(2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), dibutylftalátu (DBP), benzylbutylftalátu (BBP) a diis...

Rozšíření Kandidátského seznamu

10.07.2017 - Rozšíření Kandidátského seznamu

10. července 2017 byl rozšířen Kandidátský seznam (KS) o jednu vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látku (vPvB): perfluorohexan-1-sulfonov...

Obsah PAH v předmětech a v hračkách

21.06.2017 - Obsah PAH v předmětech a v hračkách

Na webové stránce ECHA je nová výzva k předkládání připomínek a důkazů týkající se obsahu PAH uvedeného v položce 50 přílohy XVII nařízení REACH v ...

Novela zákona o obalech

16.06.2017 - Novela zákona o obalech

Zákon č. 149/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) nabývá účinnosti 1. 7. 2017, v...

Harmonizované normy v červnu 2017

17.07.2017 - Harmonizované normy v červnu 2017

V Úředním věstníku EU byly v červnu 2017 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie:...

Změna směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o bisfenol A

30.05.2017 - Změna směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o bisfenol A

25. 5. 2017 byla vydána směrnice  Komise č. (EU)2017/898, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hrač...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

30.05.2017 - Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami: v příloze I u něk...

Harmonizované normy v květnu 2017

05.06.2017 - Harmonizované normy v květnu 2017

V Úředním věstníku EU byly v květnu 2017 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: Sdělení Komise 2017/C 149/01 v rámci prováděn...

Harmonizované normy v dubnu 2017

16.05.2017 - Harmonizované normy v dubnu 2017

V Úředním věstníku EU byly v dubnu 2017 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: Sdělení Komise 2017/C 118/01 v rámci provádění...

Nově vydaná legislativa EU - zdravotnické prostředky

09.05.2017 - Nově vydaná legislativa EU - zdravotnické prostředky

5. 5. 2017 byla vydána v OJ EU nová legislativa EU týkající se zdravotnických prostředků: nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU)2017/745 o z...

Veřejná konzultace o pravidlech odpovědnosti výrobce za škodu způsobenou vadou výrobku

10.04.2017 - Veřejná konzultace o pravidlech odpovědnosti výrobce za škodu způsobenou vadou výrobku

Evropská Komise zahájila na svých webových stránkách veřejnou konzultaci o pravidlech odpovědnosti výrobce za škodu způsobenou vadou výrobku. Cílem...

Zaktualizovaný manuál k RoHS

06.04.2017 - Zaktualizovaný manuál k RoHS

Od března 2017 je k dispozici na webové stránce MPO zaktualizovaná verze manuálu RoHS podle poslední novely nařízením vlády č. 391/2016 Sb.: Manuál...

Harmonizované normy v březnu 2017

16.05.2017 - Harmonizované normy v březnu 2017

V Úředním věstníku EU byly v březnu 2017 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: sdělení Komise 2017/C 076/03 v rámci prováděn...

Harmonizované normy v únoru 2017

17.03.2017 - Harmonizované normy v únoru 2017

V Úředním věstníku EU byly v únoru 2017 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: sdělení Komise 2017/C 044/02 v rámci provádění...

Harmonizované normy v lednu 2017

17.03.2017 - Harmonizované normy v lednu 2017

V Úředním věstníku EU byly v lednu 2017 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: sdělení Komise 2017/C 011/01 v rámci provádění...

Harmonizované normy v prosinci 2016

17.03.2017 - Harmonizované normy v prosinci 2016

V Úředním věstníku EU byly v prosinci 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: sdělení Komise 2016/C 460/01 v rámci provád...

Připravuje se změna směrnice RoHS II

15.03.2017 - Připravuje se změna směrnice RoHS II

Připravuje se změna směrnice RoHS II (směrnice č. 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zaříz...