Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»Mezinárodní normy (ISO)»Přehledy norem v IEC/TC

Přehledy norem v IEC/TC

Přehledy mezinárodních norem zpracovávaných v jednotlivých komisích IEC/TC naleznete zde.


Technická komise

Title

Název

Vydané

Program prací

TC 1

Terminology

Terminologie

121

4

TC 2

Rotating machinery

Točivé elektrické stroje

71

8

TC 3

Information structures and elements, identification and marking principles, documentation and graphical symbols

Informační struktury, dokumentace a grafické značky

35

9

SC 3C

Graphical symbols for use on equipment

Grafické značky pro použití na předmětech

10

5

SC 3D

Product properties and classes and their identification

Soubory dat pro knihovny

6

4

TC 4

Hydraulic turbines

Vodní turbíny

26

3

TC 5

Steam turbines

 

7

0

TC 7

Overhead electrical conductors

Venkovní elektrické vodiče

20

4

TC 8

Systems aspects for electrical energy supply

Jmenovitá napětí, proudy a kmitočty

9

13

SC 8A

Grid Integration of Large-capacity Renewable Energy (RE) Generation

 

0

2

TC 9

Electrical equipment and systems for railways

Elektrická trakční zařízení

102

27

TC 10

Fluids for electrotechnical applications

Kapaliny pro použití v elektrotechnice

58

6

TC 11

Overhead lines

Venkovní vedení

10

1

TC 13

Electrical energy measurement and control

Měření elektrické energie, řízení tarifu a zátěže

51

12

TC 14

Power transformers

Výkonové transformátory

28

11

TC 15

Solid electrical insulating materials

Tuhé elektroizolační materiály

219

10

TC 16

 

Základní a bezpečnostní principy pro styk člověk-stroj, značení a identifikace

 

 

TC 17

Switchgear and controlgear

Spínací a řídící zařízení

0

0

SC 17A

High-voltage switchgear and controlgear

Spínací a řídící zařízení pro vysoké napětí

44

7

SC 17B

 

Spínací a řídící přístroje nízkého napětí

 

 

SC 17C

High-voltage switchgear and controlgear assemblies

Rozváděče vysokého napětí

17

3

SC 17D

 

Rozváděče nízkého napětí

 

 

TC 18

Electrical installations of ships and of mobile and fixed offshore units

Elektrická instalace na plavidlech a mobilních a pevných pobřežních zařízeních

44

17

SC 18A

Electric cables for ships and mobile and fixed offshore units

Kabely a kabelové instalace

7

1

TC 20

Electric cables

Elektrické kabely

198

31

TC 21

Secondary cells and batteries

Akumulátorové články a baterie

28

10

SC 21A

Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty

15

10

TC 22

Power electronic systems and equipment

Výkonová elektronika a zařízení

9

3

SC 22E

Stabilized power supplies

Stabilizované výkonové zdroje

6

2

SC 22F

Power electronics for electrical transmission and distribution systems

Výkonová elektronika pro elektrické přenosové a distribuční sítě

32

13

SC 22G

Adjustable speed electric drive systems incorporating semiconductor power converters

Polovodičové výkonové měniče pro systémy elektrických pohonů s nastvitelnou rychlostí

20

13

SC 22H

Uninterruptible power systems (UPS)

Zdroje nepřerušovaného napájení napájení (UPS)

12

4

TC 23

Electrical accessories

Elektrická příslušenství

18

3

SC 23A

Cable management systems

Kabelové systémy

25

2

SC 23B

Plugs, socket-outlets and switches

Vidlice, zásuvky a spínače

49

12

SC 23C

 

Světové systémy vidlic a zásuvek

 

 

SC 23E

Circuit-breakers and similar equipment for household use

Jističe a podobná zařízení pro domovní použití

50

10

SC 23F

 

Připojovací zařízení

 

 

SC 23G

Appliance couplers

Nástrčky a přívodky pro spotřebiče

12

1

SC 23H

Plugs, Socket-outlets and Couplers for industrial and similar applications, and for Electric Vehicles

Průmyslové vidlice a zásuvky

20

5

SC 23J

Switches for appliances

Spínače pro spotřebiče

12

3

SC 23K

Electrical Energy Efficiency products

 

0

2

TC 25

Quantities and units

Veličiny a jednotky a jejich písmenné značení

27

14

TC 26

Electric welding

Elektrické svařování

15

9

TC 27

Industrial electroheating and electromagnetic processing

 

34

2

TC 28

Insulation co-ordination

Koordinace izolace

7

1

TC 29

Electroacoustics

Elektroakustika

62

12

TC 31

Equipment for explosive atmospheres

Nevýbušná elektrická zařízení

39

15

SC 31G

Intrinsically-safe apparatus

Jiskrově bezpečná zařízení

3

1

SC 31J

Classification of hazardous areas and installation requirements

Zařízení používaná v prostředí s hořlavými prachy

5

3

SC 31M

Non-electrical equipment and protective systems for explosive atmospheres

Neelektrická zařízení a ochranné systémy pro výbušné atmosféry

3

4

TC 32

Fuses

Pojistky

3

0

SC 32A

High-voltage fuses

Vysokonapěťové pojistky

7

0

SC 32B

Low-voltage fuses

Pojistky nízkého napětí

17

1

SC 32C

Miniature fuses

 

20

7

TC 33

Power capacitors and their applications

Silové kondenzátory

34

5

TC 34

Lamps and related equipment

Světelné zdroje a přídavná zařízení

6

3

SC 34A

Lamps

Světelné zdroje

138

22

SC 34B

Lamp caps and holders

Patice a objímky světelných zdrojů

208

14

SC 34C

Auxiliaries for lamps

Přídavná zařízení pro světelné zdroje

63

14

SC 34D

Luminaires

Svítidla

51

5

TC 35

Primary cells and batteries

Primární články a baterie

8

2

TC 36

Insulators

Izolátory

11

9

SC 36A

Insulated bushings

Izolační průchodky

7

2

SC 36B

 

Izolátory pro venkovní vedení

 

 

SC 36C

 

Izolátory pro rozvodny

 

 

TC 37

Surge arresters

Bleskojistky

7

0

SC 37A

Low-voltage surge protective devices

Přepěťová ochranná zařízení pro nízká napětí

9

3

SC 37B

Specific components for surge arresters and surge protective devices

Specifické součástky pro svodiče přepětí a pro přepěťová ochranná zařízení

6

3

TC 38

Instrument transformers

Přístrojové transformátory

10

11

TC 39

 

Elektronky a obrazovky

 

 

TC 40

Capacitors and resistors for electronic equipment

Kondenzátory a rezistory pro elektronická zařízení

163

30

TC 42

High-voltage and high-current test techniques

Zkoušky vysokým napětím

12

6

TC 44

Safety of machinery - Electrotechnical aspects

Bezpečnost strojního zařízení. Elektrotechnická hlediska

25

7

TC 45

Nuclear instrumentation

Přístroje jaderné techniky

35

1

SC 45A

Instrumentation, control and electrical systems of nuclear facilities

Přístroje a řízení jaderných zařízení

75

16

SC 45B

Radiation protection instrumentation

Přístroje pro ochranu před ionizujícím zářením

55

9

TC 46

Cables, wires, waveguides, R.F. connectors, R.F. and microwave passive components and accessories

Kabely,vodiče, vlnovody, vf konektory a příslušenství pro komunikaci a signalizaci

41

19

SC 46A

Coaxial cables

Koaxiální kabely

63

18

SC 46C

Wires and symmetric cables

Vodiče a symetrické kabely

63

9

SC 46F

R.F. and microwave passive components

Vysokofrekvenční a mikrovlnné pasivní součástky

100

14

TC 47

Semiconductor devices

Polovodičové součástky

90

18

SC 47A

Integrated circuits

Integrované obvody

75

6

SC 47D

Semiconductor devices packaging

Rozměrová normalizace polovodičových součástek

54

4

SC 47E

Discrete semiconductor devices

Diskrétní polovodičové součástky

47

11

SC 47F

Micro-electromechanical systems

Mikro-elektromechanické systémy

22

8

TC 48

Electrical connectors and mechanical structures for electrical and electronic equipment

Elektromechanické součásti a mechanické konstrukce elektronických zařízení

0

1

SC 48B

Electrical connectors

Konektory

240

15

SC 48D

Mechanical structures for electronic equipment

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení

32

6

TC 49

Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection

Piezoelektrické a dielektrické prvky pro řízení a výběr kmitočtu

82

12

TC 51

Magnetic components and ferrite materials

Magnetické součástky a feritové materiály

72

13

TC 55

Winding wires

Vodiče pro vinutí

141

24

TC 56

Dependability

Spolehlivost

55

15

TC 57

Power systems management and associated information exchange

Řízení elektrizační soustavy a sdružené komunikační prostředky

130

29

TC 59

Performance of household and similar electrical appliances

Funkce elektrických spotřebičů pro domácnost

14

3

SC 59A

Electric dishwashers

Elektrické myčky nádobí

8

3

SC 59C

Heating appliances

Tepelné spotřebiče

9

1

SC 59D

Home laundry appliances

Domácí spotřebiče pro praní prádla

8

0

SC 59F

Surface cleaning appliances

Spotřebiče pro údržbu podlah

8

5

SC 59K

Ovens and microwave ovens, cooking ranges and similar appliances

Trouby, mikrovlnné trouby, kuchyňské sporáky a podobné spotřebiče

13

2

SC 59L

Small household appliances

Malé spotřebiče pro domácnost

34

2

SC 59M

Performance of electrical household and similar cooling and freezing appliances

Funkce elektrických spotřebičů pro chlazení a mražení pro domácnost a podobné účely

2

3

TC 61

Safety of household and similar electrical appliances

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely

263

19

SC 61B

Safety of microwave appliances for household and commercial use

Bezpečnost mikrovlnných trub

9

2

SC 61C

Safety of refrigeration appliances for household and commercial use

Chladničky a mrazničky

8

3

SC 61D

Appliances for air-conditioning for household and similar purposes

Zařízení pro klimatizaci v domácnosti a podobné účely

3

0

SC 61E

 

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro přípravu potravin pro komerční účely

 

 

SC 61H

Safety of electrically-operated farm appliances

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro zemědělství

26

0

SC 61J

Electrical motor-operated cleaning appliances for commercial use

Elektrické spotřebiče pro čištění, pro průmyslové účely

5

6

TC 62

Electrical equipment in medical practice

Elektrické přístroje ve zdravotnické praxi

1

0

SC 62A

Common aspects of electrical equipment used in medical practice

Všeobecná hlediska na elektrická zařízení ve zdravotnické praxi

48

14

SC 62B

Diagnostic imaging equipment

Diagnostické zobrazovací přístroje

55

6

SC 62C

Equipment for radiotherapy, nuclear medicine and radiation dosimetry

Zařízení pro radioterapii, nukleárni medicinu a dozimetrii ionizujicího záření

39

6

SC 62D

Electromedical equipment

Zdravotnické elektrické přístroje

60

14

TC 64

Electrical installations and protection against electric shock

Elektrická zařízení (instalace) a ochrana před úrazem elektrickým proudem

62

8

TC 65

Industrial-process measurement, control and automation

Měření a řízení průmyslových procesů.

17

17

SC 65A

System aspects

Systémová hlediska

44

13

SC 65B

Measurement and control devices

Prostředky

91

23

SC 65C

Industrial networks

Průmyslové sítě

131

10

SC 65E

Devices and integration in enterprise systems

Řízení a správa sítí

48

41

TC 66

Safety of measuring, control and laboratory equipment

Bezpečnost měřicích, řídicích a laboratorních zařízení

22

13

TC 68

Magnetic alloys and steels

Magnetické slitiny a oceli

52

9

TC 69

Electric road vehicles and electric industrial trucks

Elektrická silniční vozidla a elektrické průmyslové vozíky

13

26

TC 70

Degrees of protection provided by enclosures

Stupně ochrany krytem

12

0

TC 72

Automatic electrical controls

Automatická řídicí zařízení pro domácnost

37

5

TC 73

Short-circuit currents

Zkratové proudy

14

2

TC 76

Optical radiation safety and laser equipment

Bezpečnost optického záření a laserová zařízen

28

11

TC 77

Electromagnetic compatibility

Elektromagnetická kompatibilita

10

5

SC 77A

EMC - Low frequency phenomena

Nízkofrekvenční jevy

65

12

SC 77B

High frequency phenomena

Vysokofrekvenční jevy

28

3

SC 77C

High power transient phenomena

Přechodové jevy při vysokém výkonu

22

4

TC 78

Live working

Práce pod napětím

66

5

TC 79

Alarm and electronic security systems

Poplachové systémy

40

12

TC 80

Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy

54

6

TC 81

Lightning protection

Ochrana před bleskem

13

3

TC 82

Solar photovoltaic energy systems

Solární fotovoltaické energetické systémy

63

71

TC 85

Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities

Měřicí zařízení elektrických a elektromagnetických veličin

71

15

TC 86

Fibre optics

Vláknová optika

24

3

SC 86A

Fibres and cables

Vlákna a kabely

84

17

SC 86B

Fibre optic interconnecting devices and passive components

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky

225

45

SC 86C

Fibre optic systems and active devices

Optické vláknové systémy a aktivní prvky

103

21

TC 87

Ultrasonics

Ultrazvuk

45

3

TC 88

Wind turbines

Větrné elektrárny

24

15

TC 89

Fire hazard testing

Zkoušení požárního nebezpečí

50

9

TC 90

Superconductivity

Supravodivost

20

3

TC 91

Electronics assembly technology

Technologie elektronické montáže

161

27

TC 93

 

Automatizované konstruování

 

 

TC 94

All-or-nothing electrical relays

Elektrická dvoustavová relé

19

6

TC 95

Measuring relays and protection equipment

Měřící relé a zařízení ochrany

13

1

TC 96

Transformers, reactors, power supply units, and combinations thereof

Transformátory, tlumivky, napájecí zdroje a podobné výrobky pro nízke napětí do 1100 V včetně

28

1

TC 97

Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes

Elektrické instalace pro osvětlení a návěští na letištích

5

1

TC 99

System engineering and erection of electrical power installations in systems with nominal voltages above 1 kV a.c. and 1,5 kV d.c., particularly concerning safety aspects

Systémové inženýrství a výstavba elektrických instalací nad 1 kV AC a 1,5 kV DC, zvláště s ohledem na bezpečnostní hlediska

4

1

TC 100

Audio, video and multimedia systems and equipment

Zvukové,obrazové a multimediální systémy a zařízení

411

67

TA 1

Terminals for audio, video and data services and contents

 

0

 

TA 2

Colour measurement and management

 

0

 

TA 4

Digital system interfaces and protocols

 

0

 

TA 5

Cable networks for television signals, sound signals and interactive services

 

0

 

TA 6

Storage media, storage data structures, storage systems and equipment

 

0

 

TA 8

Multimedia home server systems

 

0

 

TA 9

Audio, video and multimedia applications for end-user network

 

0

 

TA 10

Multimedia e-publishing and e-book technologies

 

0

 

TA 11

Quality for audio, video and multimedia systems

 

0

 

TA 12

AV energy efficiency and smart grid applications

 

0

 

TA 13

Environment for AV and multimedia equipment (tentative title

 

0

 

TA 14

Interfaces and methods of measurement for personal computing equipment

 

0

 

TA 15

Wireless Power Transfer

 

0

 

TA 16

Active Assisted Living (AAL), accessibility and user interfaces

 

0

 

TC 101

Electrostatics

Elektrostatika

21

17

TC 103

Transmitting equipment for radiocommunication

Vysílací zařízení pro radiokomunikace

33

5

TC 104

Environmental conditions, classification and methods of test

Podmínky prostředí, klasifikace a metody zkoušek

128

7

TC 105

Fuel cell technologies

Technologie palivových článků

17

8

TC 106

Methods for the assessment of electric, magnetic and electromagnetic fields associated with human exposure

Metody pro posuzování elektrických, magnetických a elektromagnetických polí působících na lidský organizmus

16

12

TC 107

Process management for avionics

 

18

8

TC 108

Safety of electronic equipment within the field of audio/video, information technology and communication technology

Bezpečnost elektronických zařízení audio/video, informační techniky a komunikační techniky

22

7

TC 109

Insulation co-ordination for low-voltage equipment

Koordinace izolace pro zařízení nízkého napětí

11

0

TC 110

Electronic display devices

Ploché panelové zobrazovací součástky

117

32

TC 111

Environmental standardization for electrical and electronic products and systems

Vliv výroby elektrotechnických a elektronických produktů a systémů na životní prostředí

15

7

TC 112

Evaluation and qualification of electrical insulating materials and systems

Hodnocení a kvalifikace elektroizolačních materiálů a systémů

66

7

TC 113

Nanotechnology standardization for electrical and electronic products and systems

Nanotechnologie - normalizace elektrických a elektronických výrobků a systémů

11

17

TC 114

Marine energy - Wave, tidal and other water current converters

Energie oceánů

3

12

TC 115

High Voltage Direct Current (HVDC) transmission for DC voltages above 100 kV

Přenos vysokým stejnosměrným napětím pro stejnosměrná napětí nad 100 kV

4

0

TC 116

Safety of motor-operated electric tools

Bezpečnost ručního elektromechanického nářadí

97

4

TC 117

Solar thermal electric plants

 

0

5

PC 118

Smart grid user interface

 

1

0

TC 119

Printed Electronics

 

0

11

TC 120

Electrical Energy Storage (EES) Systems

 

0

5

TC 121

Switchgear and controlgear and their assemblies for low voltage

 

0

0

SC 121A

Low-voltage switchgear and controlgear

 

68

5

SC 121B

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies

 

12

3

TC 122

UHV AC transmission systems

 

0

0

CISPR

International special committee on radio interference

Zvláštní mezinárodní výbor pro vf rušení

0

0

CIS/A

Radio-interference measurements and statistical methods

Měření a statistické metody radiového rušení

42

8

CIS/B

Interference relating to industrial, scientific and medical radio-frequency apparatus, to other (heavy) industrial equipment, to overhead power lines, to high voltage equipment and to electric traction

Rušení souvisící s průmyslovými, vědeckými a lékařskými vysokofrekvenčními přístroji, s jiným průmyslovým zařízením, s venkovními vedeními, zařízením vysokého napětí a elektrickou trakcí

7

10

CIS/D

Electromagnetic disturbances related to electric/electronic equipment on vehicles and internal combustion engine powered devices

Elektromagnetické rušení souvisící s elektrickým/elektronickým příslušenstvím vozidel a zařízení poháněných spalovacími motory

6

3

CIS/F

Interference relating to household appliances tools, lighting equipment and similar apparatus

Rušení způsobené spotřebiči pro domácnost, nářadím, zařízením pro osvětlování a podobnými zařízeními

16

3

CIS/H

Limits for the protection of radio services

Limity pro ochranu vf služeb

11

3

CIS/I

Electromagnetic compatibility of information technology equipment, multimedia equipment and receivers

Elektromagnetická kompatibilita - přijímače, zařízení informační techniky, zařízení multimédií

15

12

CIS/S

Steering Committee of CISPR

Řidící výbor CISPR

0

0

ISO/IEC JPC 2

Energy efficiency and renewable energy sources - Common international terminology

 

0

2

ISO/IEC JTC 1

Information technology

 

437

0

ISO/IEC JTC 1/SC 2

Coded character sets

 

30

0

ISO/IEC JTC 1/SC 6

Telecommunications and information exchange between systems

 

318

0

ISO/IEC JTC 1/SC 7

Software and systems engineering

 

150

0

ISO/IEC JTC 1/SC 17

Cards and personal identification

 

121

0

ISO/IEC JTC 1/SC 22

Programming languages, their environments and system software interfaces

 

87

0

ISO/IEC JTC 1/SC 23

Digitally Recorded Media for Information Interchange and Storage

 

102

0

ISO/IEC JTC 1/SC 24

Computer graphics and image processing

 

75

0

ISO/IEC JTC 1/SC 25

Interconnection of information technology equipment

 

175

33

ISO/IEC JTC 1/SC 27

IT security techniques

 

150

0

ISO/IEC JTC 1/SC 28

Office equipment

 

35

0

ISO/IEC JTC 1/SC 29

Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information

 

498

0

ISO/IEC JTC 1/SC 31

Automatic identification and data capture techniques

 

102

0

ISO/IEC JTC 1/SC 32

Data management services

 

66

0

ISO/IEC JTC 1/SC 34

Document description and processing languages

 

61

0

ISO/IEC JTC 1/SC 35

User interfaces

 

54

0

ISO/IEC JTC 1/SC 36

Information technology for learning, education and training

 

31

0

ISO/IEC JTC 1/SC 37

Biometrics

 

92

0

ISO/IEC JTC 1/SC 38

Distributed Application Platforms and Services (DAPS)

 

5

0

ISO/IEC JTC 1/SC 39

Sustainability for and by Information Technology

 

0

0

ISO/IEC JTC 1/SC 40

Standardization of IT Service Management and IT Governance

 

1

0

IEC/SB 4

 

Infrastruktura telekomunikačních sítí

 

 

IEC/SB 3

 

Systémy pro automatizaci průmyslu

 

 

IEC/CIS/A

 

Měření a statistické metody radiového rušení

 

 

IEC/ACET

 

Poradní výbor pro elektroniku a telekomunikace

 

 

IEC/ACEC

 

Poradní výbor pro elektromagnetickou kompatibilitu

 

 


Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím