Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»České technické normy (ČSN)»Technické normalizační komise

Technické normalizační komiseTNK jsou odbornými poradními orgány Odboru technické normalizace (OTN) Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Jejich úkolem je komplexně posuzovat problematiku normalizace ve vymezeném rozsahu oboru jejich působnosti, zaujímat k ní odborná stanoviska a navrhovat příslušná řešení.

Činnost TNK je založena na principu zainteresovanosti různých zájmových sfér společnosti na dosažení vzájemně prospěšných řešení normalizačních úkolů. Zástupci jmenovaní do TNK uplatňují požadavky toho, koho reprezentují, a usilují o dosažení konsenzu v řešených otázkách.

TNK především posuzují, projednávají a zpracovávají návrhy na vypracování národních, evropských a mezinárodních norem, popř. návrhy na vypracování jiných normalizačních úkolů/projektů, doporučují způsob jejich řešení a posuzují návrhy na způsob jejich zabezpečení, projednávají návrhy normalizačních úkolů/projektů tvorby českých technických norem, návrhy na jejich změny, revize a zrušení, a to zejména v návaznosti na vyhlášení těchto úkolů v evropských nebo mezinárodních normalizačních organizacích.

ÚNMZ nehradí náklady spojené s účastí na práci TNK ani v jejích pracovních orgánech. Organizace, která předkládá OTN návrh na jmenování svého zástupce do TNK, nese v plném rozsahu náklady spojené s vykonáváním členství v TNK.
Členství v TNK je bez poplatku.
Další podrobné informace týkjaící se statutu TNK a členů TNK lze nalézt na stránkách ÚNMZ:

http://www.unmz.cz/urad/technicke-normalizacni-komise