Postup posuzování shody pro rekreační plavidla a vodní skútry

Stav (do 18. 1. 2017)

Dodávání výrobků na trh
Před nabytím účinnosti zákona č. 90/2016 Sb. (o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh) a jeho prováděcího nařízení vlády č. 96/2016 Sb. (o rekreačních plavidlech a vodních skútrech) bylo uvádění rekreačních plavidel a vodních skútrů na trh upraveno zejména zákonem č. 22/1997 Sb. (o technických požadavcích na výrobky), a jeho prováděcím předpisem bylo nařízení vlády č. 174/2005 Sb. (kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů). Právní rámec zákona č. 22/1997 Sb. neposkytoval dostatečné možnosti k řádné transpozici směrnic vytvořených podle zásad NLF, proto bylo třeba přesunout tyto směrnice pod nový zákon o posuzování shody.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, který byl zároveň novelizován zákonem č.  91/2016 Sb., nadále platí vedle nového zákona č. 90/2016 Sb.o posuzování shody. Nařízení vlády č. 96/2016 Sb. (prováděcí předpis k zákonu č. 90/2016 Sb.)  15. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 174/2005 Sb. Současně je stanoveno přechodné období, díky kterému lze nařízení vlády č. 174/2005 Sb. používat až do 18. 1. 2017, resp. pro přívěsné zážehové hnací motory s výkonem nižším než 15 kW, uvedené na trh malými a středními podniky, až do 18. 1. 2020:

 • Výrobky splňující požadavky nařízení vlády č. 174/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti NV č. 96/2016 Sb., mohou být nadále dodávány na trh, pokud byly uvedeny na trh nebo do provozu před 18. lednem 2017; nebo uváděny do provozu, pokud byly uvedeny na trh před 18. lednem 2017.
Nařízením vlády č. 174/2005 Sb. byla do legislativy ČR zavedena směrnice EP a Rady č. 94/25/ES (o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel (Recreational Craft Directive). Směrnice č. 94/25/ES (RCD) byla s účinkem od 18. 1. 2016 zrušena a nahrazena novou směrnicí č. 2013/53/EU, která stanovuje přechodné období, kdy platí obě směrnice: do 18. 1. 2017, resp. do 2020 pro přívěsné zážehové hnací motory s výkonem 15 kW nebo nižším, dodanými na trh MSP.

Výrobce provede postup posouzení shody výrobku se základními technickými požadavky NV a vydá EU prohlášení o shodě. Výrobek, který splňuje základní technické požadavky a u něhož bylo splnění těchto požadavků ověřeno postupem posuzování shody, se opatřuje označením CE. Připojením označení CE k výrobku výrobce prohlašuje, že výrobek je ve shodě se všemi platnými požadavky, a přebírá za to plnou odpovědnost.

Výrobkem určeným k posuzování shody podle NV č. 96/2016 Sb. je
a) rekreační plavidlo, částečně dokončené rekreační plavidlo a rekreační plavidlo podrobené větší úpravě,
b) vodní skútr, částečně dokončený vodní skútr a vodní skútr podrobený větší úpravě,
c) součást plavidla uváděná na trh samostatně, kterou je

 1. zařízení chránící vestavěné a záďové benzinové motory a palivové nádrže před nežádoucím vznícením,
 2. zařízení pro ochranu před startem přívěsného motoru se sepnutým řazením,
 3. kormidelní kolo, kormidelní mechanismus a soustava ovládacích lan,
 4. palivová nádrž určená k pevné instalaci a palivová hadice, nebo
 5. světlík a prefabrikovaný průlez (instalován nebo určen k instalaci na plavidle nebo uvnitř plavidla, nebo instalován na plavidle nebo uvnitř plavidla a je podroben větší úpravě)

EU prohlášení o shodě
Náležitosti EU prohlášení o shodě jsou uvedeny v příloze č. 3 NV č. 96/2016 Sb. Kopie EU prohlášení o shodě se přikládá ke všem výrobkům s výjimkou částečně dokončených plavidel. Výrobek (s výjimkou částečně dokončeného plavidla), který splňuje základní technické požadavky a u něhož bylo splnění těchto požadavků ověřeno postupem posuzování shody, se opatřuje označením CE.

EU prohlášení o shodě obsahuje následující náležitosti
a) číslo výrobku, jeho typu, šarže či série,
b) jméno a adresu výrobce, jeho zplnomocněného zástupce nebo soukromého dovozce, a je-li EU prohlášení o shodě vydáno zplnomocněným zástupcem, rovněž jméno a adresu výrobce,
c) prohlášení o tom, že se toto prohlášení o shodě vydává na výhradní odpovědnost výrobce, soukromého dovozce nebo osoby podle § 34 odst. 2 nebo 3 zákona,
d) identifikaci výrobku, včetně jeho případné fotografie,
e) odkaz na příslušné harmonizační předpisy Evropské unie, s nimiž je výrobek v souladu,
f) odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje,
g) název a číslo oznámeného subjektu, účastnil-li se posouzení shody, popis zásahu, který provedl při postupu posuzování shody a datum vydání odpovídajícího osvědčení,
h) prohlášení výrobce hnacího motoru nebo osoby provádějící úpravu hnacího motoru o tom, že

 1. mezní hodnoty výfukových emisí hnacího motoru podle části B oddílu 5 přílohy č. 1 k tomuto nařízení odpovídají hodnotám uváděným výrobcem a směrnici 2013/53/EU, směrnici 97/68/ES nebo nařízení (ES) č. 595/2009, bude-li hnací motor do plavidla zabudován v souladu s návodem poskytnutým výrobcem nebo osobou upravující hnací motor,
 2. hnací motor nesmí být uveden do provozu na plavidle, k němuž nebylo vydáno prohlášení o shodě se základními technickými požadavky, je-li požadováno, a
 3. hnací motor byl uveden na trh během dodatečného přechodného období stanoveného v čl. 55 odst. 2 směrnice 2013/53/EU, bylo-li posouzení shody provedeno podle části B bodu 2.1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení,

i) jméno osoby, která EU prohlášení o shodě vydává, a její podpis a
j) místo a datum vydání EU prohlášení o shodě.

Prohlášení výrobce nebo dovozce částečně dokončeného plavidla obsahuje
a) jméno a adresu výrobce,
b) jméno a adresu zástupce výrobce usazeného v Evropské unii, popřípadě osoby odpovědné za uvádění částečně dokončeného plavidla na trh,
c) popis částečně dokončeného plavidla,
d) prohlášení o tom, že částečně dokončené plavidlo

 • splňuje základní technické požadavky, které se vztahují na daný stav rozpracovanosti plavidla, včetně seznamu použitých harmonizovaných norem, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, nebo specifikací, na jejichž základě se prohlašuje shoda v daném stavu rozpracovanosti plavidla, a
 • je určeno k dokončení jiným výrobcem.

Přizpůsobení výrobků nové směrnici
Typy a modely ve výrobě, které byly hodnoceny dle "staré" směrnice Evropské unie 94/25/EC, budou muset podstoupit kontrolu do 17. ledna 2017 zda splňují požadavky "nové" směrnice č. 2013/53/EU .

Hlavní změny v nové směrnici
- uvedení do souladu s novým legislativním rámcem, tzv. NLF;
- každý hospodářský subjekt, který buď uvede výrobek na trh pod svým vlastním jménem nebo ochrannou známkou, nebo jej upraví tak, že to může ovlivnit shodu s platnými požadavky, by měl být považován za výrobce a měl by převzít povinnosti výrobce;
- zajištění zpětné vysledovatelnosti výrobku v celém dodavatelském usnadňuje orgánům dozoru nad trhem jejich úkol vysledovat hospodářské subjekty, které dodaly na trh nevyhovující výrobek;
- dodatečné zkoušky a evidence výrobku v případech kdy má výrobce nebo dovozce podezření, že výrobek po uvedení na trh představuje riziko;
- přenesení pravomoci přijímat akty na Evropskou Komisi (Komise, po předchozích konzultacích, bude moci zahrnout zkušební cykly pro hybridní motory a zavést zkušební paliva s příměsí biopaliv do tabulky zkušebních paliv, jakmile budou tato zkušební paliva mezinárodně uznána);
- dobrá viditelnost u všech druhů plavidel (dříve jen u motorových plavidel);
- příručkou uživatele musí být vybaven každý stanovený výrobek (dříve jen plavidla);

- Identifikační číslo lodi (Watercraft Identification Number, WIN) bylo dříve označováno jako CIN (Craft Identification Code);
- po pádu přes palubu musí být prostředky pro zpětné vstoupení na plavidlo přístupné nebo použitelné pro osobu ve vodě bez pomoci;
- byly upřesněny požadavky týkající se posouzení rekreačních plavidel po zhotovení (post-construction assessment, PCA) - pouze soukromý dovozce;
- emise výfukových plynů motorů byly sníženy;
- nově definované povinnosti a závazky všech ekonomických subjektů;

Postupy posuzování shody (popis modulů viz portál nlfnorm)

Upozornění:
Je nutno rozlišovat jestli je norma harmonizovaná ke "starému" nařízení vlády č. 174/2005 Sb. (zavádí směrnici č. 94/25/ES) nebo k "novému" nařízení vlády č. 96/2016 Sb. (zavádí směrnici 2013/53/EU). Normy, které byly harmonizované ke starému NV č. 174/2005 Sb. (zveřejnění: 2016/C/174/3) a nejsou uvedeny v novém zveřejnění (tj. 2016/C/209/1) lze dále používat jako harmonizovanou normu pouze ke starému NV č. 174/2005 Sb.
K posuzování shody výrobku se základními technickými požadavky (dle nařízení vlády č. 96/2016 Sb.) použije :
1) výrobce - posuzování shody podle vybraných modulů (uvedených v části II. přílohy č. 2)

2) postup posuzování shody uvedený v části III. přílohy č. 2 nařízení vlády č. 96/2016 Sb. se použije, jedná-li se o

a) větší úpravu plavidla,
b) větší úpravu hnacího motoru,
c) plavidlo, které se stalo výrobkem určeným k posuzování shody změnou účelu svého využití,
d) plavidlo vyrobené pro vlastní potřebu, které bylo uvedeno na trh před uplynutím 5 let od doby, kdy bylo uvedeno do provozu, nebo
e) plavidlo, jeho součást nebo hnací motor, které jsou uváděny do provozu soukromým dovozcem a u nichž nebyla posouzena shoda výrobcem.

 ad 1) posuzování shody podle modulů

 

 

Kate gorie

Síla větru (Beauf. stup.)

Význam. v. vln, m

Druh výrobku

Modul

Zvláštní požadavky na posuzování shody

Kon
struk
ční

ka
te
go
rie

1. re
kre
a
ční

pla
vid
la

A

Nad 8

Nad 4

Rekreační plavidla
2,5 m – 12 m

A1
B+ (C, D, E nebo F)
G nebo
H

A1 u plavidel:

a)      zkouška stability

b)      zkouška charakteristik vztlaku

 

A1 u rekreačních plavidel vybavených vestavěným nebo záďovým hnacím motorem bez zabudovaného výfukového systému

provede se na odpovědnost oznámeného subjektu zkouška emisí hluku (ve vztahu k jednomu nebo více plavidlům).

 

A1 u vodních skútrů:

provede se na odpovědnost oznámeného subjektu zkouška emisí hluku (ve vztahu k jednomu nebo více plavidlům).

 

A1 u přívěsných hnacích motorů nebo záďových hnacích motorů se zabudovaným výfukovým systémem:

Provede se na odpovědnost oznámeného subjektu zkouška emisí hluku (ve vztahu k jednomu nebo více hnacím motorům z každé skupiny hnacích motorů). Zkouší-li se více než jeden hnací motor ze skupiny motorů, k posouzení shody zkoušeného vzoru se použije statistická metoda.

 

B – provede se přezkoušení výrobního typu a konstrukčního typu:

Výrobní typ může zahrnovat více variant výrobku, pokud rozdíly mezi variantami neovlivňují úroveň bezpečnosti a ostatní požadavky týkající se funkčnosti výrobku a varianty výrobku jsou uvedeny v odpovídajícím osvědčení o přezkoušení typu, v případě potřeby i prostřednictvím změn původního osvědčení.

 

C u výfukových emisí:

Nepoužívá-li výrobce systém jakosti popsaný v modulu H, provede oznámený subjekt kontroly výrobku v náhodně zvolených intervalech, aby se ověřila kvalita interní kontroly výrobku. Pokud se zdá, že úroveň kvality není uspokojivá nebo že je nutné ověřit platnost údajů poskytnutých výrobcem, odebere se ze série hnací motor a podrobí se zkoušce týkající se technických požadavků na výfukové emise hnacích motorů (část B přílohy 1). Zkoušené hnací motory jsou částečně nebo úplně zaběhnuté v souladu s pokyny výrobce. Jestliže specifické výfukové emise hnacího motoru odebraného ze série překračují mezní hodnoty podle části b přílohy č. 1, může výrobce požádat, aby byla provedena měření na vzorku hnacích motorů odebraných ze série a zahrnujících i původně odebraný hnací motor. K ověření shody vzorku hnacích motoru se základními požadavky se použije statistická metoda.

 

Použije-li se A1 nebo C1:

Akreditované vnitropodnikové subjekty se nemohou posuzování shody účastnit.

 

F u výfukových emisí nebo emisí hluku:

Odebere se ze série hnacích motorů vzorek hnacích motorů za účelem posouzení shody skupiny hnacích motorů se základními požadavky. O velikosti vzorku rozhodne výrobce po dohodě s oznámeným subjektem. Použije se statistická metoda

Rekreační plavidla
12 m – 24 m

B+ (C, D, E nebo F)
G nebo
H

B

Do 8 včetně

Do 4 včetně

Rekreační plavidla
2,5 m – 12 m

A1
B+ (C, D, E nebo F)
G nebo
H

Rekreační plavidla
12 m – 24 m

B+ (C, D, E nebo F)
G nebo
H

C

Do 6 včetně

Nad 2 včetně

Rekreační plavidla
2,5 m – 12 m

hEN:

A1
B+ (C, D, E nebo F)
G nebo
H

není hEN:

B+ (C, D, E nebo F)
G nebo
H

Rekreační plavidla
12 m – 24 m

B+ (C, D, E nebo F)
G nebo
H

D

Do 4 včetně

Do 0,3 včetně

Rekreační plavidla
2,5 m – 12 m

A,
A1
B+ (C, D, E nebo F)
G nebo
H

2.
vod

skút
ry

-

-

-

-

A,
A1
B+ (C, D, E nebo F)
G nebo
H

3. sou
čá
sti

-

-

-

-

B+ (C, D, E nebo F)
G nebo
H


fu
ko


e
mi
se

-

-

-

-

-

zkoušky dle hEN:

B+ (C, D, E nebo F)
G nebo
H

zkoušky bez hEN:

B + C1 nebo
G

E
mi
se

hlu
ku

-

-

-

-

Rekreační plavidlo

zkoušky dle hEN:

A1,
G,
H

zkoušky  bez hEN:

G

Dle postupu založeném na Froudeho čísle a určení poměru výkon/tlak:

A,
G, nebo
H

skútr

zkoušky dle hEN:

A1,
G,
H

zkoušky bez hEN:  G


ad 2) Osoby, které tyto výrobky uvádí na trh nebo do provozu, umístí na výrobek před jeho uvedením na trh nebo do provozu označení CE. Oznámený subjekt, který provedl posouzení shody, připojí k označení CE své identifikační číslo, popřípadě ho podle jeho pokynů připojí osoba, která výrobek uvádí na trh nebo do provozu (dle § 34 zákona a přílohy č. 2, části 3 NV).
V EU prohlášení o shodě je uveden výrobek, pro nějž bylo toto prohlášení vypracováno. Je-li posuzovaným výrobkem plavidlo, opatří osoba, která plavidlo uvádí na trh nebo do provozu, toto plavidlo štítkem výrobce, který obsahuje slova „posouzení po zhotovení“ a identifikační číslo plavidla.

Technická dokumentace
Doba uchování technické dokumentace je 10 let od uvedení výrobku na trh nebo v případě soukromého dovozce 10 let od uvedení výrobku do provozu.
a) popis výrobku,
b) technické údaje o výrobku, zejména koncepční návrh, výsledky výpočtů týkajících se návrhu výrobku, výkresy a schémata součástí, podsestav a obvodů,
c) popisy a vysvětlivky potřebné pro posouzení výkresů, schémat a fungování výrobku,
d) seznam harmonizovaných norem, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, pokud byly tyto normy zcela nebo zčásti použity, a popis technických řešení zvolených pro splnění technických požadavků, pokud nebyly tyto normy použity,
e) výsledky provedených kontrol a jiné důležité údaje k postupu ověření souladu výrobku se základními technickými požadavky,
f) protokoly o zkouškách nebo výpočty, týkající se stability plavidla (tj. Plavidlo má dostatečnou stabilitu a volný bok odpovídající konstrukční kategorii plavidla a nejvyššímu zatížení doporučenému výrobcem) a vztlaku (tj. Plavidlo je konstruováno tak, aby byly zabezpečeny charakteristiky vztlaku odpovídající konstrukční kategorii plavidla a nejvyššímu zatížení doporučenému výrobcem; obytná vícetrupová rekreační plavidla - mají dostatečný vztlak k setrvání na hladině v převrácené poloze; Plavidla s délkou trupu pod 6 metrů - jsou vybavena vhodnými prostředky plovatelnosti, aby se při zaplavení nepotopila.),
g) protokoly o zkouškách výfukových emisí prokazující shodu s částí B oddílem 2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení,
h) protokoly o zkouškách emisí hluku prokazující shodu s částí C oddílem 1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení a
i) jiné údaje nezbytné pro prokázání shody výrobku se základními technickými požadavky.

Identifikační číslo plavidla
Každé plavidlo je označeno identifikačním číslem plavidla zahrnujícím následující informace:
a) kód státu, v němž má výrobce sídlo,
b) jedinečný kód výrobce,
c) jedinečné sériové číslo výrobku,
e) rok modelu.
Identifikace hnacího motoru
Každý hnací motor je zřetelně označen, přičemž v rámci tohoto označení jsou uvedeny následující informace:
a) jméno výrobce hnacího motoru, zapsaný obchodní název nebo zapsaná ochranná známka a kontaktní adresa, popřípadě rovněž jméno a kontaktní adresa osoby provádějící úpravu hnacího motoru,
b) typ hnacího motoru, případně výrobcem stanovená skupina hnacích motorů, jejichž návrh předpokládá podobné vlastnosti vztahující se k výfukovým emisím a emisím hluku,
c) jedinečné sériové číslo hnacího motoru a
d) označení CE podle § 15 zákona.

Štítek výrobce plavidla
Na každém plavidle je trvale upevněn štítek výrobce, umístěný odděleně od identifikačního čísla plavidla, a na tomto štítku jsou uvedeny alespoň následující informace:
a) jméno nebo zapsaná ochranná známka a doručovací adresa,
V případě posouzení po zhotovení zahrnují údaje podle písmene a) údaje týkající se oznámeného subjektu, který provedl posouzení shody.
b) označení CE,
c) konstrukční kategorie plavidla,
d) nejvyšší zatížení doporučené výrobcem podle bodu 3.6, kromě údajů o hmotnosti obsahu pevných nádrží a
e) počet osob doporučený výrobcem, pro nějž je plavidlo navrženo.

Příručka uživatele
Příručka uživatele obsahuje veškeré informace, jež jsou nezbytné pro bezpečné používání daného výrobku, přičemž zvláštní pozornost je věnována nastavení, údržbě, řádnému provozu, předcházení rizikům a řízení rizik.

Uvádění výrobků do provozu
Podmínky pro uvedení plavidel v ČR do provozu upravuje zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. Způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, stanovuje vyhláška MD č. 223/1995 Sb. V příloze 1 jsou uvedeny zvláštní požadavky na rekreační plavidla, přičemž pro rekreační plavidla nově uváděná do provozu, na něž se vztahuje nařízení vlády č. 174/2005 Sb., jsou uvedeny závazné technické podmínky způsobilosti platné pro uvádění rekreačních plavidel na trh ES. Podrobněji k postupu uvádění plavidel do provozu a na trh, viz stránky Statní plavební správy a Asociace lodního průmyslu, kde lze získat další informace týkající se přizpůsobení výrobků směrnici č. 2013/53/EU, např. příručku zpracovanou Mezinárodní organizace ICOMIA (International Council of Marine Industry Associations) a Evropský lodní průmysl (European Boating Industry), nazvanou EU RCD Guide).
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím