Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Databáze harmonizovaných norem»Harmonizované normy - všechny výrobky»Harmonizované normy rozdělené podle sektorů a oblastí

Harmonizované normy rozdělené podle sektorů a oblastí

Databáze všech harmonizovaných norem byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).   Aktualizace je prováděna měsíčně podle naposled zveřejněných seznamů harmonizovaných norem v Úředním věstníku EU (© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/homepage.html, 1998–2020) a Věstníku ÚNMZ.

Poslední aktualizace k 1. 7. 2020

Upřesnění k harmonizovaným normám

Sektory k zákonu č. 90/2016 Sb. - harmonizovaná oblast (NLF)

Harmonizované normy pro sektor Zkratka Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Oznámené subjekty (NANDO) ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF) LVD 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019)
Seznam hEN k LVD (k 17. 12. 2019 , z webu EK, není právně závazný)
není 2014/35/EU směrnice EP a Rady 2014/35/EU
20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Rady
č. 2006/95/ES
/ dohoda č. 2017/2118
118/2016 Sb. nařízení vlády 118/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 17/2003 Sb.
148/2016 Z.z. nariadenie vlády 148/2016 Z.z.
ve znění nařízení vlády č. 325/2019 Z.z.
/ 20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády SR
č. 308/2004 Z.z.
Jednoduché tlakové nádoby (NLF) SPVD 2018/C/326/1 NO/AO 2014/29/EU směrnice EP a Rady 2014/29/EU
20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Rady
119/2016 Sb. nařízení vlády 119/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 20/2003 Sb.
234/2015 Z.z. nariadenie vlády 234/2015 Z.z.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 513/2001 Z.z.
Lodní výstroj (NLF) ME nejsou NO/AO 2014/90/EU směrnice EP a Rady č. 2014/90/EU
/ od 18. 9. 2016 ruší a nahrazuje směrnici č. 96/98/ES
/ prováděcí nařízení: (EU)2018/608
/ nařízení v přenesené pravomoci: (EU)2018/414
/ prováděcí nařízení: (EU)2019/1397  3. 10. 2019 ruší a nahrazuje č. (EU)2018/773
345/2016 Sb. nařízení vlády č. 345/2016 Sb.
účinnost od 10. 11. 2016
/ ruší a nahrazuje nařízení vlády č. 266/2009 Sb.
262/2016 Z.z. Nariadenie vlády SR č. 262/2016 Z.z.
ve znění nařízení vlády č. 327/2019 Z.z.
/ platnost od 1. 10. 2016, ruší a nahrazuje nariadenie vlády SR č. 243/2001 Z.z.
Měřidla (NLF) MID 2017/C/308/1
2017/C/308/2
2017/C/308/3 - stažení zveřejnění odkazů na norm. dokumenty OIML
2012/C/218/8

2013/C/109/1

2013/C/109/2

2014/C/76/1

2014/C/76/2

2014/C/443/2

2014/C/443/1


NO/AO 2014/32/EU směrnice EP a Rady 2014/32/EU
aktuální znění
/ 20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Rady
č. 2004/22/ES
/ dohoda č. 2017/2118
120/2016 Sb. nařízení vlády 120/2016 Sb.
aktuální znění
/ 20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 464/2005 Sb.
145/2016 Z.z. nariadenie vlády 145/2016 Z.z.
ve znění nařízení vlády č. 328/2019 Z.z.
/ 20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 294/2005 Z.z.
Osobní ochranné prostředky (NLF) PPE 2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020)NO/AO (EU)2016/425 Nařízení EP a Rady (EU) 2016/425
21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 89/686/EHS, kterou lze používat do 20. 4. 2019 souběžně.
/ Doporučení č. (EU)2020/403 ve znění opravy


(EU)2016/425 Nařízení EP a Rady (EU) 2016/425
21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 89/686/EHS, kterou lze používat do 20. 4. 2019 souběžně.
/ Doporučení č. (EU)2020/403 ve znění opravy
(EU)2016/425 Naridenie EP a Rady (EU)2016/425
21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 89/686/EHS, kterou lze používat do 20. 4. 2019 souběžně.
/ Doporučení č. (EU)2020/403
Rádiová zařízení (NLF) RED 2018/C/326/4
(EU)2020/167 (hEN 6. 2. 2020) ve znění změny (EU)2020/553 (hEN 22. 4. 2020)
(EU)2020/167 (konsolidovaný text)
Seznam hEN k RED (k 22. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)

NO/AO 2014/53/EU směrnice EP a Rady č. 2014/53/EU
znění včetně změny nařízením EP a Rady č. (EU)2018/1139
(13. 6. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Rady
č. 1999/5/ES, kterou bylo možné používat do 13. 6. 2017 souběžně)
/ Nařízení v přenesené pravomoci (EU)2019/320 (použije se od 17. 3. 2022)
/ prováděcí nařízení Komise č. (EU)2017/1354
/ dohoda č. 2017/2118
/ Rozhodnutí č. 2019/558
/ Rozhodnutí č. 2019/559
/ Rozhodnutí č. 2019/347
/ Rozhodnutí č. 2017/466
/ Rozhodnutí č. 2017/1755
/ Rozhodnutí č. 2006/771/ES znění včetně změny  č. (EU)2019/1345
/ Prováděcí rozhodnutí Komise č. 2008/411/ES aktuální znění;
/ Prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2018/1538
426/2016 Sb. nařízení vlády č. 426/2016 Sb.
účinnost od 7. 1. 2017, ruší a nahrazuje nařízení vlády č. 426/2000 Sb.
193/2016 Z.z. nařízení vlády č. 193/2016 Z.z.
ve znění nařízení vlády č. 332/2019 Z.z.
Rekreační plavidla a vodní skútry (NLF) RCD

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
Seznam hEN k RCD (k 22. 1. 2020, z webu EK, není právně závazný)

NO/AO 2013/53/EU směrnice EP a Rady 2013/53/EU
aktuální znění
18. 1. 2016 zrušila a nahradila směrnici 94/25/ES, kterou bylo možno používat do 18. 1. 2017 souběžně
/ prováděcí nařízení Komise č. (EU)2017/1
96/2016 Sb. nařízení vlády č. 96/2016 Sb.
účinnost 15. 4. 2016, zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 174/2005 Sb., do 18. 1. 2017 bylo možno používat obě nařízení
77/2016 Z.z. nariadenie vlády 77/2016 Z.z.
ve znění změny nařízení vlády č. 329/2019 Z.z.
/ 26. 1. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 417/2004 Z.z., do 18. 1. 2017 bylo možno používat obě nařízení souběžně
Spotřebiče plynných paliv (NLF) GAR NO/AO (EU)2016/426 Nařízení EP a Rady (EU)2016/426 21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 2009/142/ES

(EU)2016/426 Nařízení EP a Rady (EU)2016/426 21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 2009/142/ES (EU)2016/426 Nariadenie EP a Rady (EU)2016/426 21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 2009/142/ES
Tlaková zařízení (NLF) PED 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změny (EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text)
Seznam hEN k PED (k 20. 4. 2020 , z webu EK, není právně závazný)
NO/AO 2014/68/EU směrnice EP a Rady č. 2014/68/EU
aktuální znění
/ účinná od 19. 7. 2016, ruší a nahrazuje směrnici
č. 97/23/ES
219/2016 Sb. nařízení vlády č. 219/2016 Sb.
účinné od 19. 7. 2016,
ruší a nahrazuje nařízení vlády č. 26/2003 Sb.
1/2016 Z.z. nariadenie vlády SR č. 1/2016 Z.z.
účinné od 19. 7. 2016,
ruší a nahrazuje nařízení vlády SR č. 576/2002 Sb.
Váhy s neautomatickou činností (NLF) NAWI 2016/C/14/2

NO/AO 2014/31/EU směrnice EP a Rady 2014/31/EU
aktuální znění
/ 20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici č. 2009/23/ES
121/2016 Sb. nařízení vlády 121/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 326/2002 Sb.
126/2016 Z.z. nariadenie vlády 126/2016 Z.z.
ve znění nařízení vlády č. 330/2019 Z.z.
/ 20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 399/1999 Z.z.
Výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh (NLF) EXPL 2017/C/118/2 NO/AO 2014/28/EU směrnice EP a Rady 2014/28/ES

aktuální znění
20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici č. 93/15/EHS
/ dohoda č. 2017/2118

97/2016 Sb. nařízení vlády č. 97/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 358/2001 Sb.
131/2016 Z.z. nariadenie vlády 131/2016 Z.z.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 179/2001 Z.z.
Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF) EMC 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN)
změna (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020)
Seznam hEN k EMC (18. 5. 2020, z webu EK, není právně závazný)
NO/AO 2014/30/EU směrnice EP a Rady 2014/30/EU
aktuální znění
(20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Rady
č. 2004/108/ES)
/ dohoda č. 2017/2118
/ Rozhodnutí: č. 2019/558; č. 2019/557; č. 2019/556; č. 2011/763/EU; č. 2012/351/EU; č. 2018/1051; č. 2018/1052; č. 2018/1053; č. 2018/1054; č. 2018/1055; č. 2018/1056; č. 2018/1057; č. 2018/1058; č. 2015/1354; č. 2017/465;  č. 2017/467; č. 2017/690; č. 2017/691; č. 2017/692; č. 2017/1574; č. 2017/2290; č. 2017/2291; č. 2017/2292; č. 2020/222 ; č. 2020/223;  č. 2020/224; č. 2020/225; č. 2020/226;
117/2016 Sb. nařízení vlády 117/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 616/2006 Sb.
127/2016 Z.z. nariadenie vlády 127/2016 Z.z.
ve znění nařízení vlády č. 331/2019 Z.z.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 194/2005 Z.z.
Výtahy (NLF) LIFTS 2016/C/293/5 NO/AO 2014/33/EU směrnice EP a Rady 2014/33/EU
20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Radyč. 95/16/ES
/ dohoda č. 2017/2118
122/2016 Sb. nařízení vlády 122/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 27/2003 Sb.
235/2015 Z.z. nariadenie vlády 235/2015 Z.z.
aktuální  znění
/ 20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 571/2001 Z.z.
Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (NLF) ATEX 2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změny (EU)2020/260
(konsolidované znění (EU)2019/1202)
Seznam hEN k ATEX (k 26. 2. 2020, z webu EK, není právně závazný)
NO/AO 2014/34/EU směrnice EP a Rady 2014/34/EU
20. 4. 2016 zrušila a nahradila EP a Rady č. 94/9/ES
/ dohoda č. 2017/2118
/ Guidelines (ATEX 2014/34/EU)
116/2016 Sb. nařízení vlády č. 116/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 23/2003 Sb.
149/2016 Z.z. nariadenie vlády 149/2016 Z.z.
ve znění nařízení vlády č. 333/2019 Z.z.
/ 20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 117/2001 Z.z.
Zařízení pro dopravu osob (NLF) CAB 2018/C/114/4
(EU)2019/1923 (hEN 19. 11. 2019)
Seznam hEN k CAB (k 20. 11. 2019, z webu EK, není právně závazný)
NO/AO (EU)2016/424 Nařízení EP a Rady (EU)2016/424 21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 2000/9/ES (EU)2016/424 Nařízení EP a Rady (EU)2016/424 21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 2000/9/ES (EU)2016/424 Nariadenie EP a Rady (EU)2016/424
aktuální znění
21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 2000/9/ES
priamo  aplikovatelný predpis v SR; aplikácia  v SR NV č. 124/2018 Z.z.


Sektory k zákonu č. 22/1997 Sb. - harmonizovaná oblast

Harmonizované normy pro sektor Zkratka Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Oznámené subjekty (NANDO) ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
Aerosolové rozprašovače AD nejsou není 75/324/EHS směrnice č. 75/324/EHS
aktuální znění
194/2001 Sb. nařízení vlády č. 194/2001 Sb.
aktuální znění
46/2009 Z.z. nařízení vlády č. 46/2009 Z.z.
aktuální znění

Chladicí zařízení HRA 2014/C/22/3 není 643/2009 nařízení Komise (ES) 643/2009
aktuální znění
bude 1. 3. 2021 zrušeno a nahrazeno nařízením Komise č. (EU)2019/2019
643/2009 nařízení Komise 643/2009
aktuální znění
bude 1. 3. 2021 zrušeno a nahrazeno nařízením Komise č. (EU)2019/2019
179/2001 Sb.
643/2009 nariadenie Komisie (ES) 643/2009
aktuální znění
bude 1. 3. 2021 zrušeno a nahrazeno nařízením Komise č. (EU)2019/2019
Emise hluku (NOI) NOI nejsou NO/AO 2000/14/ES směrnice č. 2000/14/ES

znění včetně změny (EU)2019/1243
směrnice č. 2009/125/ES
/ „Guidance document
/ směrnice č. 2002/49/ES (aktuální znění)
/ směrnice č. (EU)2015/996 znění bez opravy z 10. 1. 2018

9/2002 Sb. 78/2019 Z.z. Nariadenie vlády SR č. 78/2019 Z.z. 2. 4. 2019 ruší a nahrazuje  NV SR č. 222/2002 Z.z. 177/2002 Z.z.
Emise ve výfukových plynech zážehových motorů nesilničních mobilních strojů EGP nejsou není (EU)2016/1628 nařízení EP a Rady č. (EU)2016/1628
znění bez doplnění: nařízením Komise č. (EU)2017/654 (aktuální znění); nařízením Komise č. (EU)2017/655   (aktuální znění) a nařízením Komise č.  (EU)2019/26
/ od 1. 1. 2017 ruší a nahrazuje směrnici EP a Rady č. 97/68/ES
(EU)2016/1628 nařízení EP a Rady č. (EU)2016/1628
znění bez doplnění: nařízením Komise č. (EU)2017/654 (aktuální znění); nařízením Komise č. (EU)2017/655   (aktuální znění) a nařízením Komise č.  (EU)2019/26
/ přímo použitelný předpis, 1. 1. 2017 ruší a nahrazuje směrnici EP a
Rady č. 97/68/ES
/ nařízení vlády č. 365/2005 Sb. bylo zrušeno 21. 4. 2018 nařízením vlády č. 63/2018 Sb.
(EU)2016/1628 nařízení EP a Rady č. (EU)2016/1628
znění bez doplnění: nařízením Komise č. (EU)2017/654 (aktuální znění); nařízením Komise č. (EU)2017/655 (aktuální znění) a nařízením Komis č. (EU)2019/26
/ přímo použitelný předpis,  1. 1. 2017 ruší a nahrazuje směrnici EP a Rady č. 97/68/ES
367/2016 Z.z. nariadenie vlády č. 367/2016 Z.z.
/ 1. 1. 2017 ruší a nahrazuje nariadenie vlády č. 370/2006 Z.z.
Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční) IRS (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
NO/AO 2008/57/ES směrnice EP a Rady č. 2008/57/ES
aktuální znění
/ bude 31. 10. 2020 zrušena a nahrazena směrnicí č. (EU)2016/797 (znění včetně změny (EU)2020/700)
/ prováděcí nařízení Komise č. (EU)2018/545  (znění včetně změny č. (EU)2020/781)
/ prováděcí nařízení Komise č. (EU)2020/424
/ prováděcí nařízení Komise č. (EU)2019/250 (znění včetně změny (EU)2020/779)
/ rozhodnutí Komise (EU)2018/1614
ostatní související předpisy:
rozhodnutí Komise č. (EU)2017/1474, nařízení Komise
č. (EU)1299/2014 (aktuální znění);  rozhodnutí Komise 2009/965/ES (aktuální znění); rozhodnutí Komise č. 2010/713/EU; rozhodnutí Komise č. 2011/155/EU; nařízení Komise č. (EU)1304/2014 (aktuální znění); rozhodnutí Komise č. 2012/757/EU (znění 16. 6. 2020) bude zrušeno 16. 6. 2021 nařízením č. (EU)2019/773 znění včetně změny (EU)2020/778; nařízení Komise č. (EU)454/2011 (aktuální znění); nařízení Komise č. (EU)1301/2014 (aktuální znění); nařízení Komise č. (EU)1302/2014 (znění včetně změny č. (EU)2020/387); nařízení Komise (EU) č. (EU)1300/2014 (aktuální znění); nařízení Komise (EU) č. (EU)1303/2014 (aktuální znění); nařízení Komise (EU) č. (EU)1305/2014 (aktuální znění);