Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Databáze harmonizovaných norem»Harmonizované normy - všechny výrobky»Harmonizované normy rozdělené podle sektorů a oblastí

Harmonizované normy rozdělené podle sektorů a oblastí

Databáze všech harmonizovaných norem byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).  Aktualizace je prováděna měsíčně podle naposled zveřejněných seznamů harmonizovaných norem v Úředním věstníku EU a Věstníku ÚNMZ.


Poslední aktualizace k 1. 11. 2018

Upřesnění k harmonizovaným normám

Sektory k zákonu č. 90/2016 Sb. - harmonizovaná oblast (NLF)

Harmonizované normy pro sektor Zkratka Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Oznámené subjekty (NANDO) ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF) LVD 2018/C/326/2
není 2014/35/EU směrnice EP a Rady 2014/35/EU
20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Rady
č. 2006/95/ES
/ dohoda č. 2017/2118
118/2016 Sb. nařízení vlády 118/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 17/2003 Sb.
148/2016 Z.z. nariadenie vlády 148/2016 Z.z.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády SR
č. 308/2004 Z.z.
Jednoduché tlakové nádoby (NLF) SPVD 2018/C/326/1 NO/AO 2014/29/EU směrnice EP a Rady 2014/29/EU
20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Rady
119/2016 Sb. nařízení vlády 119/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 20/2003 Sb.
234/2015 Z.z. nariadenie vlády 234/2015 Z.z.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 513/2001 Z.z.
Lodní výstroj (NLF) - nejsou NO/AO 2014/90/EU směrnice EP a Rady č. 2014/90/EU
/ od 18. 9. 2016 ruší a nahrazuje směrnici č. 96/98/ES
/ prováděcí nařízení: (EU)2018/608
/ nařízení v přenesené pravomoci: (EU)2018/414
/ prováděcí nařízení: č. (EU)2018/773 ruší a nahrazuje   (EU)2017/306 
345/2016 Sb. nařízení vlády č. 345/2016 Sb.
účinnost od 10. 11. 2016
// ruší a nahrazuje nařízení vlády č. 266/2009 Sb.
262/2016 Z.z. Nariadenie vlády SR č. 262/2016 Z.z.
/ platnost od 1. 10. 2016, ruší a nahrazuje nariadenie vlády SR č. 243/2001 Z.z.
Měřidla (NLF) MID 2017/C/308/1
2017/C/308/2
2017/C/308/3 - stažení zveřejnění odkazů na norm. dokumenty OIML
2012/C/218/8

2013/C/109/1

2013/C/109/2

2014/C/76/1

2014/C/76/2

2014/C/443/2

2014/C/443/1


NO/AO 2014/32/EU směrnice EP a Rady 2014/32/EU
(aktuální znění)
/ 20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Rady
č. 2004/22/ES
/ dohoda č. 2017/2118
120/2016 Sb. nařízení vlády 120/2016 Sb.
ve znění změny nařízením vlády č. 96/2017 Sb.
(účinnost nařízení vlády č. 96/2017 Sb. od 15. 4. 2017)
/ 20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 464/2005 Sb.
145/2016 Z.z. nariadenie vlády 145/2016 Z.z.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 294/2005 Z.z.
Osobní ochranné prostředky (NLF) PPE 2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018 NO/AO (EU)2016/425 Nařízení EP a Rady (EU) 2016/425
21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 89/686/EHS, kterou lze používat do 20. 4. 2019 souběžně.


(EU)2016/425 Nařízení EP a Rady (EU) 2016/425
21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 89/686/EHS, kterou lze používat do 20. 4. 2019 souběžně.
(EU)2016/425 Naridenie EP a Rady (EU)2016/425
21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 89/686/EHS, kterou lze používat do 20. 4. 2019 souběžně.
Rádiová zařízení (NLF) RED 2018/C/326/4 NO/AO 2014/53/EU směrnice EP a Rady č. 2014/53/EU
znění včetně změny nařízením EP a Rady č. (EU)2018/1139
(13. 6. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Rady
č. 1999/5/ES, kterou bylo možné používat do 13. 6. 2017 souběžně)
/ prováděcí nařízení Komise č. (EU)2017/1354
/ dohoda č. 2017/2118
/ Rozhodnutí č. 2017/466
/ Rozhodnutí č. 2017/1755
/ Prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2018/1538
426/2016 Sb. nařízení vlády č. 426/2016 Sb.
účinnost od 7. 1. 2017, ruší a nahrazuje nařízení vlády č. 426/2000 Sb.
193/2016 Z.z.
Rekreační plavidla a vodní skútry (NLF) RCD 2018/C/209/5 NO/AO 2013/53/EU směrnice EP a Rady 2013/53/EU
(v aktuálním znění)
18. 1. 2016 zrušila a nahradila směrnici 94/25/ES, kterou bylo možno používat do 18. 1. 2017 souběžně
/ prováděcí nařízení Komise č. (EU)2017/1
96/2016 Sb. nařízení vlády č. 96/2016 Sb.
účinnost 15. 4. 2016, zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 174/2005 Sb., do 18. 1. 2017 bylo možno používat obě nařízení
77/2016 Z.z. nariadenie vlády 77/2016 Z.z.
26. 1. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 417/2004 Z.z., do 18. 1. 2017 bylo možno používat obě nařízení souběžně
Spotřebiče plynných paliv (NLF) GAD NO/AO (EU)2016/426 Nařízení EP a Rady (EU)2016/426 21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 2009/142/ES (EU)2016/426 Nařízení EP a Rady (EU)2016/426 21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 2009/142/ES (EU)2016/426 Nariadenie EP a Rady (EU)2016/426 21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 2009/142/ES
Tlaková zařízení (NLF) PED 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
NO/AO 2014/68/EU směrnice EP a Rady č. 2014/68/EU
(aktuální znění)
/ účinná od 19. 7. 2016, ruší a nahrazuje směrnici
č. 97/23/ES
219/2016 Sb. nařízení vlády č. 219/2016 Sb.
účinné od 19. 7. 2016,
ruší a nahrazuje nařízení vlády č. 26/2003 Sb.
1/2016 Z.z. nariadenie vlády SR č. 1/2016 Z.z.
účinné od 19. 7. 2016,
ruší a nahrazuje nařízení vlády SR č. 576/2002 Sb.
Váhy s neautomatickou činností (NLF) NAWI 2016/C/14/2

NO/AO 2014/31/EU směrnice EP a Rady 2014/31/EU
(aktuální znění)
/ 20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici č. 2009/23/ES
121/2016 Sb. nařízení vlády 121/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 326/2002 Sb.
126/2016 Z.z. nariadenie vlády 126/2016 Z.z.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 399/1999 Z.z.
Výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh (NLF) EXPL 2017/C/118/2 NO/AO 2014/28/EU směrnice EP a Rady 2014/28/ES

(aktuální znění)
20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici č. 93/15/EHS
/ dohoda č. 2017/2118

97/2016 Sb. nařízení vlády č. 97/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 358/2001 Sb.
131/2016 Z.z. nariadenie vlády 131/2016 Z.z.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 179/2001 Z.z.
Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF) EMC 2018/C/246/1 NO/AO 2014/30/EU směrnice EP a Rady 2014/30/EU
text včetně změny nařízením EP a Rady č. (EU)2018/1139
(20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Rady
č. 2004/108/ES)
/ dohoda č. 2017/2118
/ 2011/763/EU
/ Rozhodnutí: č. 2018/1051; č. 2018/1052; č. 2018/1053; č. 2018/1054; č. 2018/1055; č. 2018/1056; č. 2018/1057; č. 2018/1058
/ Rozhodnutí č. 2015/1354
/ Rozhodnutí č. 2017/465
/ Rozhodnutí č. 2017/467
/ Rozhodnutí č. 2017/690
/ Rozhodnutí č. 2017/691
/ Rozhodnutí č. 2017/692
/ Rozhodnutí č. 2017/1574
/ Rozhodnutí č. 2017/2290
/ Rozhodnutí č. 2017/2291
/ Rozhodnutí č. 2017/2292
117/2016 Sb. nařízení vlády 117/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 616/2006 Sb.
127/2016 Z.z. nariadenie vlády 127/2016 Z.z.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 194/2005 Z.z.
Výtahy (NLF) LIFTS 2016/C/293/5 NO/AO 2014/33/EU směrnice EP a Rady 2014/33/EU
20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Radyč. 95/16/ES
/ dohoda č. 2017/2118
122/2016 Sb. nařízení vlády 122/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 27/2003 Sb.
235/2015 Z.z. nariadenie vlády 235/2015 Z.z.
ve znění nařízení vlády č. 22/2017 Z.z.

/ 20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 571/2001 Z.z.
Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (NLF) ATEX 2018/C/371/1 NO/AO 2014/34/EU směrnice EP a Rady 2014/34/EU
20. 4. 2016 zrušila a nahradila EP a Rady č. 94/9/ES
/ dohoda č. 2017/2118
/ Guidelines (ATEX 2014/34/EU)
116/2016 Sb. nařízení vlády č. 116/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 23/2003 Sb.
149/2016 Z.z. nariadenie vlády 149/2016 Z.z.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 117/2001 Z.z.
Zařízení pro dopravu osob (NLF) CAB 2018/C/114/4 NO/AO (EU)2016/424 Nařízení EP a Rady (EU)2016/424 21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 2000/9/ES (EU)2016/424 Nařízení EP a Rady (EU)2016/424 21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 2000/9/ES (EU)2016/424 Nariadenie EP a Rady (EU)2016/424 21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 2000/9/ES
priamo  aplikovatelný predpis v SR; aplikácia  v SR NV č. 124/2018 Z.z.

Sektory k zákonu č. 22/1997 Sb. - harmonizovaná oblast

Harmonizované normy pro sektor Zkratka Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Oznámené subjekty (NANDO) ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
Aerosolové rozprašovače - nejsou není 75/324/EHS směrnice č. 75/324/EHS
(aktuální znění )
194/2001 Sb. nařízení vlády č. 194/2001 Sb.
(znění včetně změny nařízením vlády č. 21/2018 Sb.)
46/2009 Z.z. nařízení vlády č. 46/2009 Z.z.
(aktuální znění)

Chladicí zařízení - 2014/C/22/3 není 643/2009 nařízení Komise (ES) 643/2009 znění včetně změny nařízením Komise č. (EU)2016/2282
// nařízení Komise č. (EU)2016/2282 je platné od 9. 1. 2017
643/2009 nařízení Komise 643/2009 znění včetně změny nařízením Komise č. (EU)2016/2282
// nařízení Komise č. (EU)2016/2282 je platné od 9. 1. 2017
179/2001 Sb.
643/2009 nariadenie Komisie (ES) 643/2009 znění včetně změny nařízením Komise č. (EU)2016/2282
// nařízení Komise č. (EU)2016/2282 je platné od 9. 1. 2017
Emise hluku (NOI) NOI nejsou NO/AO 2000/14/ES směrnice č. 2000/14/ES

směrnice č. 2009/125/ES
/ „Guidance document
/ směrnice č. 2002/49/ES (aktuální znění)
/ směrnice č. (EU)2015/996 znění bez opravy z 10. 1. 2018

9/2002 Sb. 222/2002 Z.z. 177/2002 Z.z.
Emise ve výfukových plynech zážehových motorů nesilničních mobilních strojů - nejsou není (EU)2016/1628 nařízení EP a Rady č. (EU)2016/1628
znění bez doplnění: nařízením Komise č. (EU)2017/654 (znění včetně změny (EU)2018/989) a nařízením Komise č. (EU)2017/655   (znění včetně změny (EU)2018/987) (tyto obě změny nabyly účinnost  3. 5. 2017)
/ od 1. 1. 2017 ruší a nahrazuje směrnici EP a Rady č. 97/68/ES
(EU)2016/1628 nařízení EP a Rady č. (EU)2016/1628
znění bez doplnění: nařízením Komise č. (EU)2017/654 (znění včetně změny (EU)2018/989) a nařízením Komise č. (EU)2017/655   (znění včetně změny (EU)2018/987) (tyto obě změny nabyly účinnost  3. 5. 2017)
/ přímo použitelný předpis, 1. 1. 2017 ruší a nahrazuje směrnici EP a Rady č. 97/68/ES, nařízení vlády č. 365/2005 Sb. zatím zrušeno nebylo
(EU)2016/1628 nařízení EP a Rady č. (EU)2016/1628
znění bez doplnění: nařízením Komise č. (EU)2017/654 (znění včetně změny (EU)2018/989) a nařízením Komise č. (EU)2017/655 (znění včetně změny (EU)2018/987) (tyto obě změny nabyly účinnost  3. 5. 2017)
/ přímo použitelný předpis,  1. 1. 2017 ruší a nahrazuje směrnici EP a Rady č. 97/68/ES
367/2016 Z.z. nariadenie vlády č. 367/2016 Z.z.
/ 1. 1. 2017 ruší a nahrazuje nariadenie vlády č. 370/2006 Z.z.
Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční) - 2018/C/282/3 NO/AO 2008/57/ES směrnice EP a Rady č. 2008/57/ES
(aktuální znění)
/ bude 16. 6. 2020 zrušena a nahrazena směrnicí
č. (EU)2016/797
/ rozhodnutí Komise (EU)2018/1614
ostatní související předpisy:
rozhodnutí Komise č. (EU)2017/1474, nařízení Komise
č. 1299/2014; rozhodnutí Komise 2009/965/ES (aktuální znění); rozhodnutí Komise č. 2010/713/EU; rozhodnutí Komise č. 2011/155/EU; nařízení Komise č. 1304/2014; rozhodnutí Komise č. 2012/757/EU (aktuální znění); nařízení Komise č. 454/2011 (aktuální znění); nařízení Komise č. 1301/2014 (aktuální znění); nařízení Komise
č. 1302/2014 (aktuální znění)nařízení Komise (EU)
č. 1300/2014; nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 (aktuální znění); nařízení Komise (EU) č. 1305/2014 (znění včetně změny (EU)2018/278); rozhodnutí Komise č. 2014/880/EU; doporučení Komise č. 2014/897/EU; doporučení Komise č. 2014/881/EU; nařízení č. (EU)2016/919 (aktuální znění); nařízení Komise č. 402/2013 (aktuální znění); nařízení č. (EU)321/2013 (aktuální znění), směrnice č. (EU)2016/798 (aktuální znění); rozhodnutí Komise 2007/756/ES (znění bez změny (EU)2018/1614)
133/2005 Sb. nařízení vlády č. 133/2005 Sb.
(aktuální znění)
352/2004 Sb.
513/2009 Z.z. zákon č. 513/2009 Z.z.
(aktuální znění) včetně změny zákonem č. 177/2018 Z.z.
Hračky TOYS 2018/C/282/2 NO/AO 2009/48/ES směrnice EP a Rady 2009/48/ES
aktuální znění v pdf  formátu z 26. 11. 2018
/ změna směrnice (EU)2018/725 se použije od 18. 11. 2019
/ změna směrnice (EU)2017/738 se použije od 28. 10. 2018
/ změna směrnice (EU)2017/774 se použije od 4. 11. 2018
/ změna směrnice (EU)2017/898 se použije od 26. 11. 2018
/ 2008/329/ES *
(magn.hračky - neplatné)*
86/2011 Sb. nařízení vlády č. 86/2011 Sb.
znění včetně změny nařízením vlády č. 86/2018 Sb.
/ účinnost nařízení vlády č. 86/2018 Sb.  od 28. 10. 2018, výj. viz čl. II
78/2012 Z.z. zákon č. 78/2012 Z.z.
znění včetně změny zákonem č. 56/2018 Z.z.
/ vyhláška č. 225/2013 Z.z. (aktuální znění), změna vyhláškou č. 130/2018 Z.z. je použitelná od 28. 10. 2018
Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních RoHS 2012/C/363/5 není 2011/65/EU směrnice EP a Rady č. 2011/65/EU
konsolidované znění v pdf formátu z 21. 11. 2018 bez změn:   (EU)2018/736, (EU)2018/737, (EU)2018/738, (EU)2018/739, (EU)2018/740, (EU)2018/741, (EU)2018/742
/ změny: (EU)2018/736 , (EU)2018/737, (EU)2018/738, (EU)2018/739, (EU)2018/740, (EU)2018/741, (EU)2018/742 se použijí od 1. 7. 2019
/ změna (EU)2017/1975 ve znění opravy (z 1. 11. 2017) se použije od 21. 11. 2018
/ změna (EU)2015/863 se použije od 22. 7. 2019
/ změna (EU)2016/1028 se použije od 30. 6. 2021
/ změna (EU)2016/1029 se použije od 15. 7. 2023
/ změna (EU)2017/1009 se použije od 6. 7. 2018
/ změna (EU)2017/1010 se použije od 6. 7. 2018
/ změna (EU)2017/1011 se použije od 6. 7. 2018

481/2012 Sb. nařízení vlády č. 481/2012 Sb.
(aktuální znění) bez změny č. 101/2018 Sb.
/ změna nařízením vlády č. 101/2018 Sb. má dělenou účinnost
/ účinnost změny nařízením vlády č. 391/2016 Sb. je od 31. 12. 2016, výjimky viz čl. II
465/2013 Z.z. vyhláška č. 465/2013 Z.z.
aktuální znění bez změny vyhláškou č. 199/2018 Z.z.
(změna č. 199/2018 Z.z.  nastane 21. 11. 2018)
/ zákon č. 346/2013 Z.z. (aktuální znění) změna zákonem č. 314/2016 Z.z. nastane 22. 7. 2019
Osobní ochranné prostředky PPE

2018/C/113/3
2018/C/282/1

NO/AO 89/686/EHS směrnice Rady č. 89/686/EHS
(aktuální znění)
zrušena a nahrazena nařízením EP a Rady (EU)2016/425 od 21. dubna 2018, směrnici 89/686/EHS lze používat do 20. dubna 2019.