Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Databáze harmonizovaných norem»Harmonizované normy - všechny výrobky»Harmonizované normy rozdělené podle sektorů a oblastí

Harmonizované normy rozdělené podle sektorů a oblastí

Databáze všech harmonizovaných norem byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).  Aktualizace je prováděna měsíčně podle naposled zveřejněných seznamů harmonizovaných norem v Úředním věstníku EU a Věstníku ÚNMZ.


Poslední aktualizace k 1. 1. 2018

Upřesnění k harmonizovaným normám

Sektory k zákonu č. 90/2016 Sb. - harmonizovaná oblast (NLF)

Harmonizované normy pro sektor Zkratka Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Oznámené subjekty (NANDO) ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF) LVD 2017/C/298/2
není 2014/35/EU směrnice EP a Rady 2014/35/EU
20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Rady
č. 2006/95/ES
/ dohoda č. 2017/2118
118/2016 Sb. nařízení vlády 118/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 17/2003 Sb.
148/2016 Z.z. nariadenie vlády 148/2016 Z.z.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády SR
č. 308/2004 Z.z.
Jednoduché tlakové nádoby (NLF) SPVD 2016/C/138/2 NO/AO 2014/29/EU směrnice EP a Rady 2014/29/EU
20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Rady
119/2016 Sb. nařízení vlády 119/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 20/2003 Sb.
234/2015 Z.z. nariadenie vlády 234/2015 Z.z.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 513/2001 Z.z.
Lodní výstroj (NLF) - nejsou NO/AO 2014/90/EU směrnice EP a Rady č. 2014/90/EU
/ od 18. 9. 2016 ruší a nahrazuje směrnici č. 96/98/ES
/ prováděcí nařízení: (EU)2017/306
345/2016 Sb. nařízení vlády č. 345/2016 Sb.
účinnost od 10. 11. 2016
// ruší a nahrazuje nařízení vlády č. 266/2009 Sb.
262/2016 Z.z. Nariadenie vlády SR č. 262/2016 Z.z.
/ platnost od 1. 10. 2016, ruší a nahrazuje nariadenie vlády SR č. 243/2001 Z.z.
Měřidla (NLF) MID 2017/C/308/1
2017/C/308/2
2017/C/308/3 - stažení zveřejnění odkazů na norm. dokumenty OIML
2012/C/218/8

2013/C/109/1

2013/C/109/2

2014/C/76/1

2014/C/76/2

2014/C/443/2

2014/C/443/1


NO/AO 2014/32/EU směrnice EP a Rady 2014/32/EU
(aktuální znění)
/ 20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Rady
č. 2004/22/ES
/ dohoda č. 2017/2118
120/2016 Sb. nařízení vlády 120/2016 Sb.
ve znění změny nařízením vlády č. 96/2017 Sb.
(účinnost nařízení vlády č. 96/2017 Sb. od 15. 4. 2017)
/ 20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 464/2005 Sb.
145/2016 Z.z. nariadenie vlády 145/2016 Z.z.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 294/2005 Z.z.
Rádiová zařízení (NLF) RED 2017/C/435/5 NO/AO 2014/53/EU směrnice EP a Rady č. 2014/53/EU
13. 6. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Rady
č. 1999/5/ES, kterou lze používat do 13. 6. 2017 souběžně
/ prováděcí nařízení Komise č. (EU)2017/1354
/ dohoda č. 2017/2118
/ Rozhodnutí č. 2017/466
/ Rozhodnutí č. 2017/1755
426/2016 Sb. nařízení vlády č. 426/2016 Sb.
účinnost od 7. 1. 2017, ruší a nahrazuje nařízení vlády č. 426/2000 Sb.
193/2016 Z.z.
Rekreační plavidla a vodní skútry (NLF) RCD 2017/C/435/6 NO/AO 2013/53/EU směrnice EP a Rady 2013/53/EU
(v aktuálním znění)
18. 1. 2016 zrušila a nahradila směrnici 94/25/ES, kterou bylo možno používat do 18. 1. 2017 souběžně
/ prováděcí nařízení Komise č. (EU)2017/1
96/2016 Sb. nařízení vlády č. 96/2016 Sb.
účinnost 15. 4. 2016, zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 174/2005 Sb., do 18. 1. 2017 bylo možno používat obě nařízení
77/2016 Z.z. nariadenie vlády 77/2016 Z.z.
26. 1. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 417/2004 Z.z., do 18. 1. 2017 bylo možno používat obě nařízení souběžně
Tlaková zařízení (NLF) PED 2017/C/389/1(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
NO/AO 2014/68/EU směrnice EP a Rady č. 2014/68/EU
(aktuální znění)
/ účinná od 19. 7. 2016, ruší a nahrazuje směrnici
č. 97/23/ES
219/2016 Sb. nařízení vlády č. 219/2016 Sb.
účinné od 19. 7. 2016,
ruší a nahrazuje nařízení vlády č. 26/2003 Sb.
1/2016 Z.z. nariadenie vlády SR č. 1/2016 Z.z.
účinné od 19. 7. 2016,
ruší a nahrazuje nařízení vlády SR č. 576/2002 Sb.
Váhy s neautomatickou činností (NLF) NAWI 2016/C/14/2

NO/AO 2014/31/EU směrnice EP a Rady 2014/31/EU
(aktuální znění)
/ 20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici č. 2009/23/ES
121/2016 Sb. nařízení vlády 121/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 326/2002 Sb.
126/2016 Z.z. nariadenie vlády 126/2016 Z.z.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 399/1999 Z.z.
Výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh (NLF) EXPL 2017/C/118/2 NO/AO 2014/28/EU směrnice EP a Rady 2014/28/ES

(aktuální znění)
20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici č. 93/15/EHS
/ dohoda č. 2017/2118

97/2016 Sb. nařízení vlády č. 97/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 358/2001 Sb.
131/2016 Z.z. nariadenie vlády 131/2016 Z.z.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 179/2001 Z.z.
Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF) EMC 2016/C/293/3 NO/AO 2014/30/EU směrnice EP a Rady 2014/30/EU
20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Rady
č. 2004/108/ES
/ dohoda č. 2017/2118
/ 2011/763/EU
/ Rozhodnutí č. 44/2015
/ Rozhodnutí č. 2017/465
/ Rozhodnutí č. 2017/467
/ Rozhodnutí č. 2017/690
/ Rozhodnutí č. 2017/691
/ Rozhodnutí č. 2017/692
/ Rozhodnutí č. 2017/1574
117/2016 Sb. nařízení vlády 117/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 616/2006 Sb.
127/2016 Z.z. nariadenie vlády 127/2016 Z.z.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 194/2005 Z.z.
Výtahy (NLF) LIFTS 2016/C/293/5 NO/AO 2014/33/EU směrnice EP a Rady 2014/33/EU
20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Radyč. 95/16/ES
/ dohoda č. 2017/2118
122/2016 Sb. nařízení vlády 122/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 27/2003 Sb.
235/2015 Z.z. nariadenie vlády 235/2015 Z.z.
ve znění nařízení vlády č. 22/2017 Z.z.
(účinnost nařízení vlády č. 22/2017 Z.z. od 1. 3. 2017)
/ 20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 571/2001 Z.z.
Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (NLF) ATEX 2017/C/298/1 NO/AO 2014/34/EU směrnice EP a Rady 2014/34/EU
20. 4. 2016 zrušila a nahradila EP a Rady č. 94/9/ES
/ dohoda č. 2017/2118
/ Guidelines (ATEX 2014/34/EU)
116/2016 Sb. nařízení vlády č. 116/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 23/2003 Sb.
149/2016 Z.z. nariadenie vlády 149/2016 Z.z.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 117/2001 Z.z.

Sektory k zákonu č. 22/1997 Sb. - harmonizovaná oblast

Harmonizované normy pro sektor Zkratka Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Oznámené subjekty (NANDO) ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
Aerosolové rozprašovače - nejsou není 75/324/EHS směrnice č. 75/324/EHS
(znění bez změny (EU)2016/2037)
/ změna (EU)2016/2037 se použije od 12. 2. 2018)
194/2001 Sb. nařízení vlády č. 194/2001 Sb.
(aktuální znění)
46/2009 Z.z. nařízení vlády č. 46/2009 Z.z.
(znění bez změny č. 217/2017 Z.z.)
// změna nařízením vlády č. 217/2017 Z.z. bude účinná od 12. 2. 2018
Chladicí zařízení - 2014/C/22/3 není 643/2009 nařízení Komise (ES) 643/2009 znění včetně změny nařízením Komise č. (EU)2016/2282
// nařízení Komise č. (EU)2016/2282 je platné od 9. 1. 2017
643/2009 nařízení Komise 643/2009 znění včetně změny nařízením Komise č. (EU)2016/2282
// nařízení Komise č. (EU)2016/2282 je platné od 9. 1. 2017
179/2001 Sb.
209/2010 Z.z. 643/2009 nariadenie Komisie (ES) 643/2009 znění včetně změny nařízením Komise č. (EU)2016/2282
// nařízení Komise č. (EU)2016/2282 je platné od 9. 1. 2017
Emise hluku (NOI) NOI nejsou NO/AO 2000/14/ES směrnice č. 2000/14/ES

směrnice č. 2009/125/ES
/ „Guidance document
/ směrnice č. 2002/49/ES (aktuální znění)

9/2002 Sb. 222/2002 Z.z. 177/2002 Z.z.
Emise ve výfukových plynech zážehových motorů nesilničních mobilních strojů - nejsou není (EU)2016/1628 nařízení EP a Rady č. (EU)2016/1628
znění bez doplnění: nařízením Komise č. (EU)2017/654 a nařízením Komise č. (EU)2017/655 (tyto obě nařízení nabyla účinnost  3. 5. 2017)
/ od 1. 1. 2017 ruší a nahrazuje směrnici EP a Rady č. 97/68/ES
(EU)2016/1628 nařízení EP a Rady č. (EU)2016/1628
znění bez doplnění: nařízením Komise č. (EU)2017/654 a nařízením Komise č. (EU)2017/655 (tyto obě změny nabyly účinnost  3. 5. 2017)
/ přímo použitelný předpis, 1. 1. 2017 ruší a nahrazuje směrnici EP a Rady č. 97/68/ES, nařízení vlády č. 365/2005 Sb. zatím zrušeno nebylo
(EU)2016/1628 nařízení EP a Rady č. (EU)2016/1628
znění bez doplnění: nařízením Komise č. (EU)2017/654 a nařízením Komise č. (EU)2017/655 (tyto obě změny nabyly účinnost  3. 5. 2017)
/ přímo použitelný předpis,  1. 1. 2017 ruší a nahrazuje směrnici EP a Rady č. 97/68/ES
367/2016 Z.z. nariadenie vlády č. 367/2016 Z.z.
/ 1. 1. 2017 ruší a nahrazuje nariadenie vlády č. 370/2006 Z.z.
Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční) - 2017/C/435/4 NO/AO 2008/57/ES směrnice EP a Rady č. 2008/57/ES
(aktuální znění)
/ bude 16. 6. 2020 zrušena a nahrazena směrnicí
č. (EU)2016/797
ostatní související předpisy:
rozhodnutí Komise č. (EU)2017/1474, nařízení Komise
č. 1299/2014; rozhodnutí Komise 2009/965/ES (aktuální znění); rozhodnutí Komise č. 2010/713/EU; rozhodnutí Komise č. 2011/155/EU; nařízení Komise č. 1304/2014; rozhodnutí Komise č. 2012/757/EU (aktuální znění); nařízení Komise č. 454/2011 (aktuální znění); nařízení Komise č. 1301/2014 (aktuální znění); nařízení Komise
č. 1302/2014 (aktuální znění)nařízení Komise (EU)
č. 1300/2014; nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 (aktuální znění); nařízení Komise (EU) č. 1305/2014; rozhodnutí Komise č. 2014/880/EU; doporučení Komise č. 2014/897/EU; doporučení Komise č. 2014/881/EU; nařízení č. (EU)2016/919 (aktuální znění); nařízení Komise č. 402/2013 (aktuální znění); nařízení č. (EU)321/2013 (aktuální znění)
133/2005 Sb. nařízení vlády č. 133/2005 Sb.
(aktuální znění)
352/2004 Sb.
513/2009 Z.z. zákon č. 513/2009 Z.z.
(aktuální znění)
Hračky TOYS 2015/C/378/1 NO/AO 2009/48/ES směrnice EP a Rady 2009/48/ES
aktuální znění v pdf formátu z 24. 5. 2017
/ změna směrnice (EU)2015/2117 se použije
od 24. 11. 2017
/ změna směrnice (EU)2017/738 se použije od 28. 10. 2018
/ změna směrnice (EU)2017/774 se použije od 4. 11. 2018
/ změna směrnice (EU)2017/898 se použije od 26. 11. 2018
/ 2008/329/ES *
(magn.hračky)*
86/2011 Sb. nařízení vlády č. 86/2011 Sb.
znění včetně změny č. 97/2017 Sb.
(účinnost nařízení vlády č. 97/2017 Sb. od 24. 5. 2017 a od 24. 11. 2017)
78/2012 Z.z. zákon č. 78/2012 Z.z.
aktuální znění (účinnost změny zákonem č. 51/2017 Z.z. od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017)
/ vyhláška č. 225/2013 Z.z.
(aktuální znění)
Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních RoHS 2012/C/363/5 není 2011/65/EU směrnice EP a Rady č. 2011/65/EU
znění bez změn:  (EU)2017/1009, (EU)2017/1010, (EU)2017/1011, (EU)2017/1975
/ změna (EU)2017/1975 ve znění opravy (z 1. 11. 2017) se použije od 21. 11. 2018
/ změna (EU)2015/863 se použije od 22. 7. 2019
/ změna (EU)2016/1028 se použije od 30. 6. 2021
/ změna (EU)2016/1029 se použije od 15. 7. 2023
/ změna (EU)2017/1009 se použije od 6. 7. 2018
/ změna (EU)2017/1010 se použije od 6. 7. 2018
/ změna (EU)2017/1011 se použije od 6. 7. 2018

481/2012 Sb. nařízení vlády č. 481/2012 Sb.
(aktuální znění)
/ účinnost změny nařízením vlády č. 391/2016 Sb. je od 31. 12. 2016, výjimky viz čl. II
465/2013 Z.z. vyhláška č. 465/2013 Z.z.
aktuální znění
/ zákon č. 346/2013 Z.z. (aktuální znění) změna zákonem č. 314/2016 Z.z. nastane 22. 7. 2019
Osobní ochranné prostředky PPE

2017/C/435/2

NO/AO 89/686/EHS směrnice Rady č. 89/686/EHS
(aktuální znění)
bude 21. 4. 2018 zrušena a nahrazena nařízením č. (EU)2016/425
/ rozhodnutí Komise: 2014/748/EU; 2011/49/EU; (EU)2015/15; 2011/211/EU
21/2003 Sb. 35/2008 Z.z.
Přepravitelná tlaková zařízení TPED nejsou NO/AO 2010/35/EU směrnice č. 2010/35/EU 208/2011 Sb. 254/2011 Z. z. zákon č. 254/2011 Z. z.
znění včetně změny zákonem č. 51/2017 Z.z.
/ účinnost změny zákonem č. 51/2017 Z.z.  od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017
Spotřebiče plynných paliv GAD 2016/C/94/3
2010/C/349/5 ve znění opravy z 15. 10. 2016
2015/C/209/5
text opravy 2016/C/44/7 ruší a nahrazuje text vydaný v 2016/C/30/8
NO/AO 2009/142/ES směrnice EP a Rady č. 2009/142/ES
bude 21. 4. 2018 zrušena a nahrazena nařízením EP a Rady č. (EU)2016/426
22/2003 Sb. 393/1999 Z.z. nariadenie vlády č. 393/1999 Z.z.
(aktuální znění)
Stavební výrobky označované CE CPR 2017/C/435/3 (hEN)
2017/C/435/7 (EAD)

NO/AO 305/2011 Nařízení EP a Rady (ES) č. 305/2011
aktuální znění
/ nařízení Komise č. (EU)2017/959 (klasifikace tepelněizolačních výrobků z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběných in situ, na které se vztahuje norma EN 15101-1, z hlediska vodorovného sedání a krátkodobé nasákavosti)
/ nařízení Komise č. (EU)1062/2013 (formát evropského technického posouzení)
/ nařízení Komise č. 157/2014
305/2011 Nařízení EP a Rady (ES) č. 305/2011
aktuální znění; přímo použitelný předpis
aplikace v ČR zákonem č. 100/2013 Sb. (změna zákona č. 22/1997 Sb.) ČSN k CPR
/ nařízení Komise č. (EU)2017/959 (klasifikace tepelněizolačních výrobků z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběných in situ, na které se vztahuje norma EN 15101-1, z hlediska vodorovného sedání a krátkodobé nasákavosti)
/ nařízení Komise č. (EU)1062/2013 (formát evropského technického posouzení)
/ nařízení Komise č. 157/2014

305/2011 nariadenie EP a Rady (ES) č. 305/2011

aktuální znění;  priamo aplikovatelný predpis;
aplikácia v SR zákonom č. 133/2013 Z.z.
/ nariadenie Komisie č. (EU)2017/959 (klasifikácii parametra horizontálneho sadania a krátkodobej absorpcie vody tepelnoizolačných výrobkov zo sypanej buničiny vytváraných na stavbe podľa normy EN 15101-1)
/ 1062/2013   (formát európskeho technického posúdenia)
/ nariadenie Komisie č. 157/2014

Strojní zařízení MD NO/AO 2006/42/ES směrnice EP a Rady č. 2006/42/ES

aktuální znění
/ změna č. 2014/33/EU ruší článek 24 týkající se výtahů

rozhodnutí Komise:
2006/732/ES; 2006/733/ES; 2014/78/EU
prováděcí rozhodnutí:
(EU)2015/1085; (EU)2015/975; (EU)2015/1377;
(EU)2015/2182; (EU)2015/1159; (EU)2016/175 ve znění opravy; (EU)2016/382; (EU)2016/530
/ „Guidance document"
176/2008 Sb. nařízení vlády č. 176/2008 Sb.
(aktuální znění)

436/2008 Z.z. nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z.z.
(aktuální znění)
Teplovodní kotle spalující kapalná nebo plynná paliva – účinnost (BED) BED nejsou NO/AO 92/42/EHS směrnice č. 92/42/EHS
(aktuální znění)
25/2003 Sb. 236/2015 Z. z.
Zařízení pro dopravu osob CAB 2017/C/435/1 NO/AO 2000/9/ES směrnice EP a Rady č. 2000/9/ES
bude 21. 4. 2018 zrušena a nahrazena nařízením EP a Rady č. (EU)2016/424
70/2002 Sb. 183/2002 Z.z. nariadenie vlády SR č. 183/2002 Z.z.
(aktuální znění)
Zdravotnické prostředky MDD 2017/C/389/3 NO/AO 93/42/EHS směrnice Rady č. 93/42/EHS

(aktuální znění)
/ bude částečně zrušena a nahrazena nařízením EP a Rady č. (EU)2017/745, které se použije od 26. 5. 2020, odchylně viz čl. 123 Vstup v platnost a použitelnost
/ Prováděcí nařízení Komise č. (EU)2017/2185
/ nařízení Komise č. 722/2012
/ rozhodnutí Komise č. 2010/227/EU
/ dohoda č. 2017/2118

54/2015 Sb. nařízení vlády č. 54/2015 Sb.
nahrazuje nařízení vlády č. 336/2004 Sb., 
zrušené 1. 4. 2015
582/2008 Z.z. nariadenie vlády SR č. 582/2008 Z.z.
(aktuální znění)
Zdravotnické prostředky – aktivní implantabilní AIMD 2017/C/389/2 NO/AO 90/385/EHS směrnice Rady č. 90/385/EHS

(aktuální znění)
/ bude částečně zrušena a nahrazena nařízením EP a Rady č. (EU)2017/745, které se použije od 26. 5. 2020, odchylně viz čl. 123 Vstup v platnost a použitelnost
/ rozhodnutí Komise č. 2010/227/EU
/ nařízení Komise č. 207/2012
/ nařízení Komise č. 722/2012

55/2015 Sb. nařízení vlády č. 55/2015 Sb.
nahrazuje nařízení vlády č. 154/2004 Sb., 
zrušené 1. 4. 2015
527/2008 Z.z.
Zdravotnické prostředky in vitro – diagnostické IVDD 2017/C/389/4 NO/AO 98/79/ES směrnice EP a Rady č. 98/79/ES / bude částečně zrušena a nahrazena nařízením EP a Rady č. (EU)2017/746, které se použije od 26. 5. 2022, odchylně viz čl. 113 Vstup v platnost a použitelnost
/ Prováděcí nařízení Komise č. (EU)2017/2185
/ Rozhodnutí Komise č. 2008/932/ES, 2010/227/EU
56/2015 Sb. nařízení vlády č. 56/2015 Sb. nahrazuje nařízení vlády č. 453/2004 Sb., zrušené 1. 4. 2015 569/2001 Z.z. nariadenie vlády SR č. 569/2001 Z.z.
(aktuální znění)

Pyrotechnické výrobky

Harmonizované normy pro sektor Zkratka Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Oznámené subjekty (NANDO) ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
Pyrotechnické výrobky - 2017/C/149/1 NO/AO 2013/29/EU směrnice EP a Rady č. 2013/29/EU
(aktuální znění)
/ prováděcí směrnice Komise č. 2014/58/EU
206/2015 Sb. zákon č. 206/2015 Sb.

(aktuální znění)
vyhláška č. 284/2016 Sb.
nařízení vlády č. 208/2015 Sb.
/ zákon č. 119/2002 Sb. (aktuální znění)

397/1999 Z.z 70/2015 Z.z.

Horizontální předpisy (NLF)

Harmonizované normy pro sektor Zkratka Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Oznámené subjekty (NANDO) ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
Nový horizontální rámec a systémy managementu NLF, EMAS 2017/C/298/3 není 765/2008 Nařízení EP a Rady (ES) 765/2008
(aktuální znění)
768/2008/ES Rozhodnutí EP a Rady 768/2008/ES (aktuální znění) 1221/2009 nařízení EP a Rady (ES) 1221/2009
znění včetně změny nařízením Komise č. (EU)2017/1505
/ změna nařízením č. (EU)2017/1505 nabyla účinku 18. 9. 2017
/ rozhodnutí Komise č. (EU)2016/1621
765/2008 nařízení EP a Rady (ES) 765/2008
(aktuální znění)
přímo použitelný předpis; aplikace v ČR zákonem č. 100/2013 Sb. (změna zákona č. 22/1997 Sb.)
1221/2009 nařízení EP a Rady (ES) 1221/2009
znění včetně změny nařízením Komise č. (EU)2017/1505
/ změna nařízením č. (EU)2017/1505 nabývá účinku 18. 9. 2017
přímo použitelný předpis, aplikace v ČR viz Usnesení vlády č. 651/2002 (Základní dokumenty)
/ rozhodnutí Komise č. (EU)2016/1621
765/2008 nariadenie EP a Rady (ES) 765/2008

(aktuální znění)

Priamo aplikovatelný predpis, aplikácia v SR zákonom č. 264/1999 Z.z. v aktuálním znění
1221/2009 nariadenie EP a Rady (ES) 1221/2009
znění včetně změny nařízením Komise č. (EU)2017/1505
/ změna nařízením č. (EU)2017/1505 nabyla účinku 18. 9. 2017
přímo použitelný předpis; aplikace v SR zákonem č. 351/2012 Z.z.
/ rozhodnutí Komise č. (EU)2016/1621

Obecná bezpečnost

Harmonizované normy pro sektor Zkratka Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Oznámené subjekty (NANDO) ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
Obecná bezpečnost GPSD

2017/C/267/3;
(EU)2015/1345; (EU)2015/1320; (EU)2017/1014

není 2001/95/ES směrnice Rady č. 2001/95/ES
Rozhodnutí Komise:
2010/11/ES  - zajišťovací zařízení bezpečná pro dítě určená pro okna a balkonové dveře
2010/9/ES - koupací kruhy, pomůcky ke koupání a koupací vany a stojany pro kojence a malé děti
2009/490/ES - osobní hudební přehrávače
2009/251/ES - zákaz uvádění výrobků obsahující biocid dimethylfumarát, bylo zrušeno a nyní se použije příloha XVII nařízení REACH (konsolidované znění z 10. 10. 2017 včetně změny nařízením Komise (EU)2017/1510) položka č. 61 Dimethyl-fumarát (DMF)
2008/264/ES - požadavky na požární bezpečnost, kterou mají splňovat EN pro cigarety
2005/323/ES - plovoucí předměty pro volný čas
2010/376/EU - spánek dětí
2011/476/EU - stacionární tréninková zařízení
2011/477/EU - vnitřní clony, stínící prvky ovládané šňůrou a bezpečnostní zařízení
2011/479/EU - gymnastické nářadí
2011/786/EU - kola
2013/121/EU - některé sedačky pro děti
2014/59/EU - spotřebitelské výrobky s laserovým zařízením
(EU)2015/547 - krby na líh bez odvodu spalin
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU)2015/1345 o zveřejnění odkazů na normy pro šňůry a šňůry na stažení u dětského oblečení, přenosná lůžka a nosné konstrukce, bezpečnostní zábrany a přebalovací jednotky pro domácí použití v Úředním věstníku Evropské unie v souladu se směrnicí EP a Rady 2001/95/ES;
prováděcí rozhodnutí Komise (EU)2015/1320 o stažení odkazů na normy pro držáky šidítek, šidítka, záchranné prostředky pro plavecké instruktory a rožně z Úředního věstníku Evropské unie v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU)2017/1014 o zveřejnění odkazů na evropské normy EN 13869:2016 pro požadavky na bezpečnost pro děti, které musí splňovat zapalovače, a EN 13209-2:2015 pro nosiče dětí v Úředním věstníku Evropské unie v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES


102/2001 Sb. zákon č. 102/2001 Sb.

(aktuální znění)
/ nařízení vlády č. 198/2007 Sb.
/ nařízení vlády č. 256/2009 Sb.

250/2007 Z.z. zákon č. 250/2007 Z.z.

(aktuální znění)
opatření č. 102/2008 Z.z.
vyhláška č. 109/2008 Z.z.
vyhláška č. 194/2009 Z.z.

Další vybrané sektory

Harmonizované normy pro sektor Zkratka Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Oznámené subjekty (NANDO) ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
Chemické látky REACH 2017/C/11/2 není 1907/2006 nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006
konsolidované znění v pdf z 10. 10. 2017 (včetně změny nařízením Komise (EU)2017/1510)