Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Databáze harmonizovaných norem»Harmonizované normy - všechny výrobky»Harmonizované normy rozdělené podle sektorů a oblastí

Harmonizované normy rozdělené podle sektorů a oblastí

Databáze všech harmonizovaných norem byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).   Aktualizace je prováděna měsíčně podle naposled zveřejněných seznamů harmonizovaných norem v Úředním věstníku EU (© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/homepage.html, 1998–2019) a Věstníku ÚNMZ.

Poslední aktualizace k 1. 10. 2019

Upřesnění k harmonizovaným normám

Sektory k zákonu č. 90/2016 Sb. - harmonizovaná oblast (NLF)

Harmonizované normy pro sektor Zkratka Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Oznámené subjekty (NANDO) ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF) LVD 2018/C/326/2
není 2014/35/EU směrnice EP a Rady 2014/35/EU
20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Rady
č. 2006/95/ES
/ dohoda č. 2017/2118
118/2016 Sb. nařízení vlády 118/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 17/2003 Sb.
148/2016 Z.z. nariadenie vlády 148/2016 Z.z.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády SR
č. 308/2004 Z.z.
Jednoduché tlakové nádoby (NLF) SPVD 2018/C/326/1 NO/AO 2014/29/EU směrnice EP a Rady 2014/29/EU
20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Rady
119/2016 Sb. nařízení vlády 119/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 20/2003 Sb.
234/2015 Z.z. nariadenie vlády 234/2015 Z.z.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 513/2001 Z.z.
Lodní výstroj (NLF) - nejsou NO/AO 2014/90/EU směrnice EP a Rady č. 2014/90/EU
/ od 18. 9. 2016 ruší a nahrazuje směrnici č. 96/98/ES
/ prováděcí nařízení: (EU)2018/608
/ nařízení v přenesené pravomoci: (EU)2018/414
/ prováděcí nařízení: (EU)2019/1397  3. 10. 2019 ruší a nahrazuje
č. (EU)2018/773
345/2016 Sb. nařízení vlády č. 345/2016 Sb.
účinnost od 10. 11. 2016
// ruší a nahrazuje nařízení vlády č. 266/2009 Sb.
262/2016 Z.z. Nariadenie vlády SR č. 262/2016 Z.z.
/ platnost od 1. 10. 2016, ruší a nahrazuje nariadenie vlády SR č. 243/2001 Z.z.
Měřidla (NLF) MID 2017/C/308/1
2017/C/308/2
2017/C/308/3 - stažení zveřejnění odkazů na norm. dokumenty OIML
2012/C/218/8

2013/C/109/1

2013/C/109/2

2014/C/76/1

2014/C/76/2

2014/C/443/2

2014/C/443/1


NO/AO 2014/32/EU směrnice EP a Rady 2014/32/EU
(aktuální znění)
/ 20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Rady
č. 2004/22/ES
/ dohoda č. 2017/2118
120/2016 Sb. nařízení vlády 120/2016 Sb.
aktuální znění
/ 20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 464/2005 Sb.
145/2016 Z.z. nariadenie vlády 145/2016 Z.z.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 294/2005 Z.z.
Osobní ochranné prostředky (NLF) PPE 2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018NO/AO (EU)2016/425 Nařízení EP a Rady (EU) 2016/425
21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 89/686/EHS, kterou lze používat do 20. 4. 2019 souběžně.


(EU)2016/425 Nařízení EP a Rady (EU) 2016/425
21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 89/686/EHS, kterou lze používat do 20. 4. 2019 souběžně.
(EU)2016/425 Naridenie EP a Rady (EU)2016/425
21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 89/686/EHS, kterou lze používat do 20. 4. 2019 souběžně.
Rádiová zařízení (NLF) RED 2018/C/326/4 NO/AO 2014/53/EU směrnice EP a Rady č. 2014/53/EU
znění včetně změny nařízením EP a Rady č. (EU)2018/1139
(13. 6. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Rady
č. 1999/5/ES, kterou bylo možné používat do 13. 6. 2017 souběžně)
/ Nařízení v přenesené pravomoci (EU)2019/320 (použije se od 17. 3. 2022)
/ prováděcí nařízení Komise č. (EU)2017/1354
/ dohoda č. 2017/2118
/ Rozhodnutí č. 2019/558
/ Rozhodnutí č. 2019/559
/ Rozhodnutí č. 2019/347
/ Rozhodnutí č. 2017/466
/ Rozhodnutí č. 2017/1755
/ Rozhodnutí č. 2006/771/ES znění bez změny  č. (EU)2019/1345
/ Prováděcí rozhodnutí Komise č. 2008/411/ES včetně změny č. (EU)2019/235 ve znění opravy z 1. 4 .2019;
/ Prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2018/1538
426/2016 Sb. nařízení vlády č. 426/2016 Sb.
účinnost od 7. 1. 2017, ruší a nahrazuje nařízení vlády č. 426/2000 Sb.
193/2016 Z.z.
Rekreační plavidla a vodní skútry (NLF) RCD

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN)

NO/AO 2013/53/EU směrnice EP a Rady 2013/53/EU
(v aktuálním znění)
18. 1. 2016 zrušila a nahradila směrnici 94/25/ES, kterou bylo možno používat do 18. 1. 2017 souběžně
/ prováděcí nařízení Komise č. (EU)2017/1
96/2016 Sb. nařízení vlády č. 96/2016 Sb.
účinnost 15. 4. 2016, zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 174/2005 Sb., do 18. 1. 2017 bylo možno používat obě nařízení
77/2016 Z.z. nariadenie vlády 77/2016 Z.z.
26. 1. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 417/2004 Z.z., do 18. 1. 2017 bylo možno používat obě nařízení souběžně
Spotřebiče plynných paliv (NLF) GAR NO/AO (EU)2016/426 Nařízení EP a Rady (EU)2016/426 21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 2009/142/ES (EU)2016/426 Nařízení EP a Rady (EU)2016/426 21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 2009/142/ES (EU)2016/426 Nariadenie EP a Rady (EU)2016/426 21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 2009/142/ES
Tlaková zařízení (NLF) PED 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019)
NO/AO 2014/68/EU směrnice EP a Rady č. 2014/68/EU
(aktuální znění)
/ účinná od 19. 7. 2016, ruší a nahrazuje směrnici
č. 97/23/ES
219/2016 Sb. nařízení vlády č. 219/2016 Sb.
účinné od 19. 7. 2016,
ruší a nahrazuje nařízení vlády č. 26/2003 Sb.
1/2016 Z.z. nariadenie vlády SR č. 1/2016 Z.z.
účinné od 19. 7. 2016,
ruší a nahrazuje nařízení vlády SR č. 576/2002 Sb.
Váhy s neautomatickou činností (NLF) NAWI 2016/C/14/2

NO/AO 2014/31/EU směrnice EP a Rady 2014/31/EU
(aktuální znění)
/ 20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici č. 2009/23/ES
121/2016 Sb. nařízení vlády 121/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 326/2002 Sb.
126/2016 Z.z. nariadenie vlády 126/2016 Z.z.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 399/1999 Z.z.
Výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh (NLF) EXPL 2017/C/118/2 NO/AO 2014/28/EU směrnice EP a Rady 2014/28/ES

(aktuální znění)
20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici č. 93/15/EHS
/ dohoda č. 2017/2118

97/2016 Sb. nařízení vlády č. 97/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 358/2001 Sb.
131/2016 Z.z. nariadenie vlády 131/2016 Z.z.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 179/2001 Z.z.
Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF) EMC 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN)
NO/AO 2014/30/EU směrnice EP a Rady 2014/30/EU
text včetně změny nařízením EP a Rady č. (EU)2018/1139
(20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Rady
č. 2004/108/ES)
/ dohoda č. 2017/2118
/ Rozhodnutí: č. 2019/558; č. 2019/557; č. 2019/556; č. 2011/763/EU; č. 2012/351/EU; č. 2018/1051; č. 2018/1052; č. 2018/1053; č. 2018/1054; č. 2018/1055; č. 2018/1056; č. 2018/1057; č. 2018/1058; č. 2015/1354; č. 2017/465;  č. 2017/467; č. 2017/690; č. 2017/691; č. 2017/692; č. 2017/1574; č. 2017/2290; č. 2017/2291; č. 2017/2292
117/2016 Sb. nařízení vlády 117/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 616/2006 Sb.
127/2016 Z.z. nariadenie vlády 127/2016 Z.z.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 194/2005 Z.z.
Výtahy (NLF) LIFTS 2016/C/293/5 NO/AO 2014/33/EU směrnice EP a Rady 2014/33/EU
20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Radyč. 95/16/ES
/ dohoda č. 2017/2118
122/2016 Sb. nařízení vlády 122/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 27/2003 Sb.
235/2015 Z.z. nariadenie vlády 235/2015 Z.z.
aktuální  znění
/ 20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 571/2001 Z.z.
Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (NLF) ATEX 2018/C/371/1

(EU)2019/1202
NO/AO 2014/34/EU směrnice EP a Rady 2014/34/EU
20. 4. 2016 zrušila a nahradila EP a Rady č. 94/9/ES
/ dohoda č. 2017/2118
/ Guidelines (ATEX 2014/34/EU)
116/2016 Sb. nařízení vlády č. 116/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 23/2003 Sb.
149/2016 Z.z. nariadenie vlády 149/2016 Z.z.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 117/2001 Z.z.
Zařízení pro dopravu osob (NLF) CAB 2018/C/114/4 NO/AO (EU)2016/424 Nařízení EP a Rady (EU)2016/424 21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 2000/9/ES (EU)2016/424 Nařízení EP a Rady (EU)2016/424 21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 2000/9/ES (EU)2016/424 Nariadenie EP a Rady (EU)2016/424 21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 2000/9/ES
priamo  aplikovatelný predpis v SR; aplikácia  v SR NV č. 124/2018 Z.z.

Sektory k zákonu č. 22/1997 Sb. - harmonizovaná oblast

Harmonizované normy pro sektor Zkratka Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Oznámené subjekty (NANDO) ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
Aerosolové rozprašovače - nejsou není 75/324/EHS směrnice č. 75/324/EHS
(aktuální znění )
194/2001 Sb. nařízení vlády č. 194/2001 Sb.
(aktuální znění)
46/2009 Z.z. nařízení vlády č. 46/2009 Z.z.
(aktuální znění)

Chladicí zařízení - 2014/C/22/3 není 643/2009 nařízení Komise (ES) 643/2009 aktuální znění 643/2009 nařízení Komise 643/2009 aktuální znění 179/2001 Sb. 643/2009 nariadenie Komisie (ES) 643/2009 aktuální znění
Emise hluku (NOI) NOI nejsou NO/AO 2000/14/ES směrnice č. 2000/14/ES

znění bez změny (EU)2019/1243
směrnice č. 2009/125/ES
/ „Guidance document
/ směrnice č. 2002/49/ES (aktuální znění)
/ směrnice č. (EU)2015/996 znění bez opravy z 10. 1. 2018

9/2002 Sb. 78/2019 Z.z. Nariadenie vlády SR č. 78/2019 Z.z. 2. 4. 2019 ruší a nahrazuje  NV SR č. 222/2002 Z.z. 177/2002 Z.z.
Emise ve výfukových plynech zážehových motorů nesilničních mobilních strojů - nejsou není (EU)2016/1628 nařízení EP a Rady č. (EU)2016/1628
znění bez doplnění: nařízením Komise č. (EU)2017/654 (aktuální znění); nařízením Komise č. (EU)2017/655   (aktuální znění) a nařízením Komise č.  (EU)2019/26
/ od 1. 1. 2017 ruší a nahrazuje směrnici EP a Rady č. 97/68/ES
(EU)2016/1628 nařízení EP a Rady č. (EU)2016/1628
znění bez doplnění: nařízením Komise č. (EU)2017/654 (aktuální znění); nařízením Komise č. (EU)2017/655   (aktuální znění) a nařízením Komise č.  (EU)2019/26
/ přímo použitelný předpis, 1. 1. 2017 ruší a nahrazuje směrnici EP a
Rady č. 97/68/ES
/ nařízení vlády č. 365/2005 Sb. bylo zrušeno 21. 4. 2018 nařízením vlády č. 63/2018 Sb.
(EU)2016/1628 nařízení EP a Rady č. (EU)2016/1628
znění bez doplnění: nařízením Komise č. (EU)2017/654 (aktuální znění); nařízením Komise č. (EU)2017/655 (aktuální znění) a nařízením Komis č. (EU)2019/26
/ přímo použitelný předpis,  1. 1. 2017 ruší a nahrazuje směrnici EP a Rady č. 97/68/ES
367/2016 Z.z. nariadenie vlády č. 367/2016 Z.z.
/ 1. 1. 2017 ruší a nahrazuje nariadenie vlády č. 370/2006 Z.z.
Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční) - 2018/C/282/3 NO/AO 2008/57/ES směrnice EP a Rady č. 2008/57/ES
(aktuální znění)
/ bude 16. 6. 2020 zrušena a nahrazena směrnicí
č. (EU)2016/797
/ prováděcí nařízení Komise č. (EU)2019/250
/ rozhodnutí Komise (EU)2018/1614
ostatní související předpisy:
rozhodnutí Komise č. (EU)2017/1474, nařízení Komise
č. (EU)1299/2014 včetně změny č. (EU)2019/776;  rozhodnutí Komise 2009/965/ES (aktuální znění); rozhodnutí Komise č. 2010/713/EU; rozhodnutí Komise č. 2011/155/EU; nařízení Komise č. (EU)1304/2014 včetně změny č. (EU)2019/774; rozhodnutí Komise č. 2012/757/EU (aktuální znění) bude zrušeno 16. 6. 2021 nařízením č. (EU)2019/773; nařízení Komise č. (EU)454/2011 (znění včetně změny (EU)2019/775); nařízení Komise č. (EU)1301/2014 (aktuální znění); nařízení Komise č. (EU)1302/2014 (znění včetně změny č. (EU)2019/776); nařízení Komise (EU) č. (EU)1300/2014 včetně změny č. (EU)2019/772; nařízení Komise (EU) č. (EU)1303/2014 (znění včetně změny č. (EU)2019/776); nařízení Komise (EU) č. (EU)1305/2014 (znění včetně změny č. (EU)2019/778); rozhodnutí Komise č. 2014/880/EU bylo 16. 6. 2019 zrušeno nařízením č. (EU)2019/777; doporučení Komise č. 2014/897/EU; doporučení Komise č. 2014/881/EU; nařízení č. (EU)2016/919 (znění včetně změny č. (EU)2019/776); nařízení Komise č. 402/2013 (aktuální znění); nařízení č. (EU)321/2013 (znění včetně změny č. (EU)2019/776); směrnice č. (EU)2016/798 (aktuální znění); rozhodnutí Komise 2007/756/ES (aktuální znění); doporučení č. (EU)2019/780; prováděcí rozhodnutí Komise č. 2011/665/EU včetně změny č. (EU)2019/776