Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»OSTATNÍ OBLASTI»Interoperabilita evropského letového provozu»Právní předpisy ES pro evropský letový provoz

Právní předpisy ES pro evropský letový provoz

Označení

Název

(EU)2018/1139 
(aktuální znění)

Nařízení EP a Rady o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91
// 11. 9. 2018 ruší a nahrazuje původní nařízení EP a Rady (ES)552/2004

(EU)2019/945
(aktuální znění)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci o bezpilotních systémech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí

(EU)2015/640
znění včetně změny (EU)2022/1254

Nařízení Komise  z o dodatečných specifikacích letové způsobilosti pro daný druh provozu a o změně nařízení (EU) č. 965/2012
// (EU)2022/1254 použije se od 9. 9. 2022, výjimky viz čl. 2

(EU)748/2012
znění v pdf formátu
bez změn (EU)2022/1361, (EU)2022/1358, (EU)2022/1645

Nařízení Komise , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací
// nařízení (EU)2022/1645 se použije od 16. 10. 2025

(EU)2022/1645

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139, pokud jde o požadavky na řízení rizik bezpečnosti informací s potenciálním dopadem na bezpečnost letectví pro organizace, na něž se vztahují nařízení Komise (EU) č. 748/2012 a (EU) č. 139/2014, a kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 748/2012 a (EU) č. 139/2014

(EU)139/2014
znění bez změn (EU)2022/1645, (EU)2022/2074

Nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

(EU)965/2012
znění v pdf formátu
z 9. 6. 2022

Nařízení Komise , kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

(EU)1321/2014
(znění
bez změny (EU)2022/1360 a opravy z 17. 11. 2022

Nařízení Komise o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů

(EU)2015/1018
včetně změny (EU)2022/3

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví seznam klasifikovaných událostí v civilním letectví, které podléhají povinnému hlášení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014
// změnou (EU)2022/3 se opravují některá jazyková znění přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2015/1018

(ES)1032/2006
(aktuální znění)

Nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky na automatické systémy pro výměnu letových údajů pro účely oznamování, koordinace a předávání letů mezi stanovišti řízení letového provozu

(EU)1206/2011

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky na identifikaci letadla pro účely přehledu v jednotném evropském nebi

(EU)1207/2011
(aktuální znění)

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky na výkonnost a interoperabilitu přehledu v jednotném evropském nebi
/ oprava francouzské znění prováděcího nařízení (EU) č. 1207/2011: (EU)2022/2

(ES)1033/2006
(aktuální znění)

Nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky na postupy pro letové plány v předletové fázi pro jednotné evropské nebe

(ES)262/2009
(aktuální znění)

Nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky na koordinované přidělování a užívání dotazovacích kódů režimu S pro jednotné evropské nebe

(ES)29/2009
(aktuální znění)

Nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky na služby datovým spojem pro jednotné evropské nebe

(ES)633/2007
(aktuální znění)

Nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky použití protokolu pro přenos zpráv o letu pro účely oznamování, koordinace a předávání letů mezi stanovišti řízení letového provozu

(EU)73/2010
(aktuální znění)

Nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky na jakost leteckých dat a leteckých informací pro jednotné evropské nebe

(EU)1079/2012
(aktuální znění)

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky na rozestup kanálů hlasové komunikace pro jednotné evropské nebe

2019/C/31/6

Sdělení Komise  týkající se provádění článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (zveřejnění názvů specifikací Společenství a odkazů na ně podle uvedeného nařízení)

2019/C/31/5 Sdělení týkající se provádění článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (zveřejnění názvů specifikací Společenství a odkazů na ně podle uvedeného nařízení)
2019/C/31/4 Sdělení týkající se provádění článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (zveřejnění názvů specifikací Společenství a odkazů na ně podle uvedeného nařízení)

2009/C/323/6
ve znění opravy
2010/C/18/16

Sdělení Komise týkající se provádění článku 4 nařízení EP a Rady (ES) č. 552/2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu
(Zveřejnění názvů požadavků Společenství a odkazů na ně podle uvedeného nařízení)

2010/C/168/4

Sdělení Komise týkající se provádění článku 4 nařízení EP a Rady (ES) č. 552/2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu
(Zveřejnění názvů požadavků Společenství a odkazů na ně podle uvedeného nařízení)

2010/C/330/2

Sdělení Komise týkající se provádění článku 4 nařízení EP a Rady (ES) č. 552/2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu
(Zveřejnění názvů požadavků Společenství a odkazů na ně podle uvedeného nařízení)

2011/C/146/5

Sdělení Komise týkající se provádění článku 4 nařízení EP a Rady (ES) č. 552/2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu
(Zveřejnění názvů specifikací Společenství a odkazů na ně podle uvedeného nařízení)

2011/C/183/6

Sdělení Komise týkající se provádění článku 4 nařízení EP a Rady (ES) č. 552/2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu
(Zveřejnění názvů specifikací Společenství a odkazů na ně podle uvedeného nařízení)

2012/C/168/3

Sdělení Komise týkající se provádění článku 4 nařízení EP a Rady (ES) č. 552/2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu
(Zveřejnění názvů specifikací Společenství a odkazů na ně podle uvedeného nařízení)

2012/C/332/5

Sdělení Komise týkající se provádění článku 4 nařízení EP a Rady (ES) č. 552/2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu
(Zveřejnění názvů specifikací Společenství a odkazů na ně podle uvedeného nařízení)

2013/C/140/3

Sdělení Komise týkající se provádění článku 4 nařízení EP a Rady (ES) č. 552/2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu
(Zveřejnění názvů specifikací Společenství a odkazů na ně podle uvedeného nařízení)

2014/C/14/8

Sdělení Komise týkající se provádění článku 4 nařízení EP a Rady (ES) č. 552/2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu
(Zveřejnění názvů specifikací Společenství a odkazů na ně podle uvedeného nařízení)

2017/C/26/3

Sdělení Komise týkající se provádění článku 4 nařízení EP a Rady (ES) č. 552/2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu
(Zveřejnění názvů specifikací Společenství a odkazů na ně podle uvedeného nařízení)

2017/C/409/5

Sdělení Komise týkající se provádění článku 4 nařízení EP a Rady (ES) č. 552/2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu
(Zveřejnění názvů specifikací Společenství a odkazů na ně podle uvedeného nařízení)

EUROCONTROL Guidelines

EUROCONTROL Guidelines on conformity assessment for the interoperability Regulation of the single European sky

(EU)1321/2014
(konsolidované znění)

Nařízení Komise o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím