Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»OSTATNÍ OBLASTI»Interoperabilita evropského letového provozu»Právní předpisy ČR pro letový provoz

Právní předpisy ČR pro letový provoz

Označení

Název

(EU)2018/1139 
aktuální znění

Nařízení EP a Rady o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91
// 11. 9. 2018 ruší a nahrazuje původní nařízení EP a Rady (ES)552/2004

(ES)262/2009
(aktuální znění)

Nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky na koordinované přidělování a užívání dotazovacích kódů režimu S pro jednotné evropské nebe

 (EU)1079/2012
(aktuální znění)

Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se stanoví požadavky na rozestup kanálů hlasové komunikace pro jednotné evropské nebe

 49/1997 Sb.
ve znění změny zákonem

č. 431/2022 Sb.

 

Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/ dělená účinnost zákona č. č. 431/2022 Sb. viz čl. VII
/ změna zákonem č. 152/2023 Sb. se použije se od 1. 7. 2023

108/1997 Sb.
(aktuální znění)

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/ změna vyhláškou č. 98/2023 Sb. se použije 28. 4. 2023


Další související předpisy

Označení

Název

č. 222/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby některých zaměstnanců v civilním letectví

č. 410/2006 Sb.
aktuální znění

Vyhláška o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

č. 466/2006 Sb.
aktuální znění

Vyhláška o bezpečnostní letové normě

č. 250/2016 Sb.
aktuální znění

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

č. 16/1974 Sb.
aktuální znění

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví

č. 589/2006 Sb.
aktuální znění

Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

č. 127/2005 Sb.
aktuální znění

Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
/ změna vyhláškou č. 433/2022 Sb. se použije od 1. 7. 2023
/ změna zákonem č. 152/2023 Sb. se použije od 1. 7. 2023
/ změna zákonem č. 202/2023 Sb. se použije od 1. 7. 2023

č. 272/2011 Sb.
aktuální znění

Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
/ změna nařízením vlády č. 433/2022 Sb. se použije od 1. 7. 2023

č. 315/2018 Sb.
aktuální znění

Vyhláška o strategickém hlukovém mapování
// ruší vyhlášku č. 523/2006 Sb.

č. 450/2005 Sb.
aktuální znění

Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

č. 155/2005 Sb.
aktuální znění

Vyhláška o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány
/ změna vyhláškou č. 246/2023 Sb. se použije od 23. 8. 2023

č. 157/2005 Sb.
aktuální znění

Vyhláška o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti
/ změna vyhláškou č. 247/2023 Sb. se použije od 23. 8. 2023

 

 

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím