Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Ftaláty

Ftaláty

Evropská Komise, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na čl. 59 odst. 9 uvedeného nařízení přijala PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1210 ze dne 4. července 2017 o identifikaci bis(2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), dibutylftalátu (DBP), benzylbutylftalátu (BBP) a diisobutylftalátu (DIBP) jako látek vzbuzujících mimořádné obavy podle čl. 57 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Tyto látky jsou identifikovány jako látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti, jejichž účinky ve vztahu k lidskému zdraví vzbuzují stejné obavy podle čl. 57 písm. f) nařízení (ES) č. 1907/2006:

  • bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (č. ES 204–211–0, č. CAS 117–81–7)

  • dibutylftalát (DBP) (č. ES 201-557-4, č. CA 84-74-2)

  • benzylbutylftalát (BBP) (č. ES 201-622-7, č. CAS 85-68-7)

  • diisobutylftalát (DIBP) (č. ES 201-553-2, č. CAS 84-69-5).