Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»OSTATNÍ OBLASTI»Materiály ve styku s potravinami»Právní předpisy ES pro styk s potravinami

Právní předpisy ES pro materiály ve styku s potravinami

Nařízení (ES)

(ES)1935/2004

(en, sk)
(aktuální znění v pdf formátu z 27. 3. 2021)

Nařízení EP a Rady (ES) o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic č. 80/590/EHS a č. 89/109/EHS

(ES)1895/2005

(en, sk)
(aktuální znění)

Nařízení Komise (ES) o omezení použití některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

(EU) 2022/1616
konsolidované znění včetně
opravy z 21. 9. 2022

Nařízení Komise o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o zrušení nařízení (ES) č. 282/2008 
// Přechodná ustanovení viz článek 31, zvláštní přechodná ustanovení viz článek 32, částečná použitelnost viz článek 33

 

(ES)282/2008

(en, sk)
(aktuální znění)
zrušeno
10. 10. 2022

Nařízení Komise (ES) o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006

/ (EU)2015/1906) mění článek 6 odst. 1 - upravuje odkaz na postup pro přijímání rozhodnutí v nařízení č. 282/2008

(ES)2023/2006

(en, sk)
(aktuální znění)

Nařízení Komise (ES) o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami

(ES)372/2007

(en, sk)
(již není platné)

Nařízení Komise (ES), kterým se stanoví přechodné migrační limity pro plastifikátory v těsnicích kroužcích ve víkách, která jsou určena pro styk s potravinami
// platnost byla nařízením Komise (ES) č. 597/2008 prodloužena jenom do 30. dubna 2009

450/2009/ES

(en, sk)
(aktuální znění)

Nařízení Komise (ES) o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

(EU)10/2011
konsolidované znění
v pdf formátu
z 31. 8. 2023

oprava: (EU)2019/988
z 18. 6. 2019 se týká francouzského znění

(en, sk)


 

Nařízení Komise (EU) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
// změna nařízením č. (EU)2016/1416 napravuje určité chyby v textu a dvojznačnosti, s ohledem na dostupné vědecké informace zohledňuje používání dalších látek  pro styk s potravinami
// změna nařízením č. (EU)2017/752  mění přílohy I až IV:

  • v příloze I jsou u některých položek odstraněny poznámky, protože jsou již dostupné přiměřené metody zkoušky migrace a byly stanoveny specifické migrační limity
  • zohledňuje vědecká stanoviska u látek označených jako materiál určený pro styk s potravinami: č. 142, č. 168, č. 202, č. 387, č. 462, č. 467, č. 481, č. 502, č. 662, č. 779,
    č. 1062, č. 1007, č. 1016, č. 1030, č. 1055, č. 1060, č. 1062,
  • příloha II nově uvádí limit migrace pro nikl z plastů určenýchpro stky s potravinami
  • v příloze III ujasňuje text bodu 4 přílohy III pro kombinaci reprezentativních simulantů pro různé druhy potravin, které by se měly použít pro zkoušky celkové migrace
  • v příloze IV ujasňuje odkaz na nejvyšší poměr povrchu ku objemu, pro který byla ověřena shoda výsledků zkoušek migrace a  soulad se specifickými migračními limity
  • materiály a předměty z plastů,které jsou v souladu s nařízením PIM ve znění platném před vstupem nařízení č. (EU)2017/752 v platnost, mohou být uváděny na trh do 19. května 2018 a mohou na trhu zůstat do vyčerpání zásob
/ nařízením č. (EU)2018/79  se od 8. 2. 2018 mění příloha I nařízení (EU) č. 10/2011
(EU) 2018/213
/ nařízení č. (EU)2018/213 se týká použití bisfenolu A v lacích a nátěrových hmotách určených pro styk s potravinami a použití uvedené látky v materiálech z plastů určených pro styk s potravinami

/ (EU)2018/831 (en, sk)

- směs 2,4-bis(1,1-dimethylpropyl)fenyltriesterů a 4-(1,1-dimethylpropyl)fenyl triesterů kyseliny fosforité;

- 1,2,3,4-tetrahydronaftalen-2,6-dikarboxylová kyselina, dimethylester;

- [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilan
/ změna č. (EU)2019/37 mění a opravuje nařízení PIM
/ oprava (EU)2019/988  se týká pouze francouzského znění nařízení PIM

/ změna č. (EU)2019/1338 mění přílohu č. I nařízení PIM, použije se od 29. 8. 2019
/ změna č. (EU)2020/1245 se použije od 23. 9.2020, materiály a předměty z plastů, které jsou v souladu s PIM nařízením ve znění platném před 23. 9. 2020 a které byly poprvé uvedeny na trh před 23. březnem 2021, mohou být nadále uváděny na trh až do 23 září 2022 a mohou na trhu zůstat do vyčerpání zásob
/
nařízení č. (EU)2023/1442, kterým se mění příloha I nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, pokud jde o změny povolení látek a přidání nových látek (použije se od 1. 8. 2023)
/ nařízení Komise č. 
(EU)2023/1627 se použije od 31. 8. 2023

Připravuje se změna   nařízení PIM:
návrh nařízení (en) přílohy (en)

Draft Commission Regulation (EU) amending Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food and amending Regulation (EC) No 2023/2006 on good manufacturing practice for materials and articles intended to come into contact with food as regards recycled plastic and other matters related to quality control and manufacturing of plastic materials and articles intended to come into contact with food
// více  informací viz webová stránka EK

(EU)321/2011

(en, sk)
(v aktuálním znění)

Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011, pokud jde o omezení používání bisfenolu A v plastových kojeneckých láhvích

 

(EU)284/2011
(en, sk)

Nařízení Komise (EU), kterým se stanoví zvláštní podmínky a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Čínské lidové republiky a čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong

Směrnice pro skupiny materiálů (zvláštní směrnice)

Směrnice Komise 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami byla zrušena 1. 5. 2011 nařízením 10/2011/EU

84/500/EHS
(en, sk)
(v aktuálním znění)

Směrnice Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se keramických předmětů určených pro styk s potravinami

2007/42/ES

(en, sk)

Směrnice Komise o materiálech a předmětech vyrobených z celofánu určených pro styk s potravinami

2010/169/EU

(en, sk)

prohlášeno
za neplatné:
2011/C/355/33
(Věc T-262/10)

Rozhodnutí Komise o nezařazení (4-chlor-2-hydroxyfenyl)(2,4-dichlorfenyl)etheru do seznamu Unie přísad, které lze použít pro výrobu materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami, podle směrnice 2002/72/ES

Směrnice pro jednotlivé skupiny látek

78/142/EHS

(en, sk)

Směrnice Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se materiálů a předmětů obsahujících monomerní vinylchlorid a určených pro styk s potravinami

93/11/EHS

(en, sk)

Směrnice Komise o uvolňování N-nitrosoaminů a N-nitrosovatelných látek ze saviček a dětských šidítek z elastomeru nebo z pryže

Směrnice pro zkoušení

Směrnice Komise 80/766/EHS, kterou se stanoví analytická metoda Společenství pro úřední kontrolu obsahu monomerního vinylchloridu v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami byla zrušena 1. 5. 2011 nařízením 10/2011/EU

Směrnice Komise 81/432/EHS, kterou se stanoví analytická metoda Společenství pro úřední kontrolu vinylchloridu uvolňovaného z materiálů a předmětů do potravin byla zrušena 1. 5. 2011 nařízením 10/2011/EU

82/711/EHS
(en, sk)
(v aktuálním znění)

 

Směrnice Rady, kterou se stanoví základní pravidla nezbytná pro zkoušení migrace složek z materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami

85/572/EHS

(en, sk)
(v aktuálním znění)

Směrnice Rady, kterou se stanoví seznam simulantů pro použití při zkoušení migrace složek materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami


Další předpisy týkající se materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami
 

(EU)2017/84

(en, sk)

Doporučení Komise o monitorování uhlovodíků minerálního oleje v potravinách a v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

(EU)2019/794
(en, sk)

Doporučení Komise  o koordinovaném plánu kontrol s cílem stanovit prevalenci některých látek migrujících z materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami (© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu, 1998–2024)
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím