Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»OSTATNÍ OBLASTI»Automobilový průmysl»Opětná použitelnost, recyklovatelnost a zpětný odběr

Opětná použitelnost, recyklovatelnost a zpětný odběr

Právní předpisy ES - Opětná použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost

Označení

Název

 č. 2005/64/ES
(aktuální znění)

Směrnice EP a Rady o schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti a o změně směrnice Rady 70/156/EHS

vozidla, která patří do kategorie M1, a vozidla, která patří do kategorie N1, musí být vyrobena tak, aby:

— byla opětně použitelná nebo recyklovatelná nejméně v rozsahu 85 % hmotnosti vozidla a

— byla opětně použitelná nebo využitelná nejméně v rozsahu 95 % hmotnosti vozidla.
Pro účely splnění požadavků směrnice č. 2005/64/ES musí výrobce motorového vozidla použít normu ISO 22628:2002

2000/53/ES
(konsolidované znění)

Směrnice EP a Rady o vozidlech s ukončenou životností
// změnou směrnice č. (EU)2020/362  ve znění opravy z 3. 4. 2020 se řeší výjimky pro šestimocný chrom jako antikorozní činidlo v chladicích systémech z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách v obytných automobilech

// změnou směrnice č. (EU)2020/363  ve znění opravy (23. 9. 2021) a opravy (z 6. 1. 2022) se řeší výjimky pro olovo a sloučeniny olova v součástech

Právní předpisy ČR - Opětná použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost

Označení

Název

č. 541/2020 Sb.
aktuální znění

Zákon o odpadech
// změna č. 284/2021 Sb. se použije od 1. 7. 2023
// ruší a nahrazuje: zákon č. 185/2001 Sb.
// změna č. 149/2023 Sb. se použije od 1. 1. 2024

č. 248/2015 Sb.
byla zrušena

zákonem
č. 541/2020 Sb.

Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik
/ vydána na základě zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a ruší vyhlášku č. 465/2013 Sb. o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik.
/ na základě povinnosti zákona č. 185/2001 Sb. pro výrobce pneumatik zřídit místa zpětného odběru sestavil odbor odpadů MŽP „Seznam veřejných míst zpětného odběru pneumatik", který uvádí města, adresy místa provozovatele zpětného odběru použitých pneumatik po ukončení jejich životnosti

Metodické pokyny, sdělení, informace odboru odpadů
k nakládání
s pneumatikami

Například:
Vybrané ukazatele odpadového hospodářství v oblasti zpětného odběru pneumatik,...
Místa zpětného odběru pneumatik,....

Věstník MŽP ČR 1/2016

Metodika k přeshraniční přepravě použitých pneumatik (str. 35 - str. 48)
/ sjednocuje rozhodovací praxi orgánů státní správy; poskytuje důležité informace vývozcům a dovozcům použitých pneumatik; obsahuje shrnutí a podmínky, kdy jsou pneumatiky pokládány za odpad a které právní předpisy se vztahují na přepravované pneumatiky

č. 170/2010 Sb.
(aktuální znění)
byla zrušena
zákonem
č. 541/2020 Sb.

Vyhláška MŽP o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

č. 542/2020 Sb.
(aktuální znění)

Zákon o výrobcích s ukončenou životností
// zákon č. 244/2022 Sb. má dělenou účinnost - viz čl. VIII

č. 352/2008 Sb.
(aktuální znění)
byla zrušena
zákonem
č. 541/2020 Sb.

Vyhláška MŽP o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)

č. 345/2021 Sb.

Vyhláška  o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností
/ změna vyhláškou č. 445/2022 Sb. se použije od 1. 1. 2023

č. 8/2021 Sb.
prováděcí předpis
k zákonu
č. 541/2020 Sb.

Vyhláška o Katalogu odpadů
/ vyhláška č. 93/2016 Sb. byla zrušena 1. 1. 2021 zákonem č. 541/2020 Sb.
/ změna vyhláškou č. 445/2022 Sb. se použije od 1. 1. 2023

č. 273/2021 Sb.
aktuální znění

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

383/2001 Sb.
(aktuální znění)
zrušena
zákonem
č. 541/2020 Sb.

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Právní předpisy SR - Opětná použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost

Označení

Název

č. 223/2001 Z.z.
(v aktuálním znění)

Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

č. 373/2015 Z.z.
(ve znění změny
č. 265/2023 Z.z.)

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
/ změna č. 265/2023 Z.z. se použije od 5. 7. 2023

č. 370/2015 Z.z.
zrušena
zákonem
č. 312/2018 Z.z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu

č. 153/2004 Z.z.

NV SR, ktorým sa ustanovujú záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel a ich recyklácie

č. 371/2015 Z.z.
 (aktuální znění)

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
/ změna vyhláškou č. 259/2023 Z.z. se použije od 1. 7. 2023

 

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím